OGŁOSZENIE

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie, ul. Karola Miarki 12, 46 - 250 Wołczyn, tel./fax 77 418 89 80
e-mail: opswolczyn@poczta.onet.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

OGŁOSZENIE

o naborze na stanowisko psychologa

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie realizując projekt „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie" w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do współpracy PSYCHOLOGÓW w celu przeprowadzenia grupowych warsztatów (18 godzin) oraz indywidualnego poradnictwa psychologicznego (14 godzin), mających na celu m.in. podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych  umożliwiających powrót do życia społecznego oraz pozwalających na ponowne wejście na rynek pracy, zwiększenie akceptacji swojej osoby, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, z trudnymi sytuacjami oraz identyfikacja swoich mocnych i słabych stron.

Grupa docelowa: Uczestnicy projektu „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie" - grupa 14 osób - 11 kobiet i 3 mężczyzn, w tym 2 osoby niepełnosprawne.

 

Wymagania niezbędne:

1. ukończone studia wyższe magisterskie lub podyplomowe na kierunku psychologia

2. doświadczenie zawodowe na stanowisku: psycholog

3. doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

 

Wymagania dodatkowe:

1. doświadczenie w pracy z ofiarami przemocy w rodzinie

2. umiejętność pracy w zespole

3. doświadczenie w pracy społecznej

 

Warunki zatrudnienia:

Umowa zlecenie: maj 2011r. - lipiec 2011r.

 

Zakres wykonywanych zadań:

a) przeprowadzenie grupowych warsztatów,

b) udzielanie indywidualnych porad i wsparcia psychologicznego w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,

c) pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu i odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

d) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej i kierowanie się zasadami etyki zawodowej w trakcie wykonywania obowiązków służbowych,

e) ustalenie działań zmierzających do zaspokojenia stwierdzonych potrzeb społecznych, psychicznych i biologicznych,

f) współpraca z koordynatorem projektu i pracownikami socjalnymi realizującymi projekt,

g) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie" (tj.: miesięczna karta czasu pracy pracownika zatrudnionego w ramach POKL, potwierdzanie uczestnictwa Uczestników w spotkaniach, karta spotkań Uczestnika Projektu, opinie psychologiczne i inne).

 

Wymagane dokumenty:

1. CV,

2. list motywacyjny

3. kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,

4. kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy czy szkolenia,

5. propozycja konspektu zajęć, harmonogram,

6. oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 Nr 101, po. 926 z późn. zm.).

 

Powyższe dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko psychologa" w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołczynie przy ul. K. Miarki 12, w godzinach pracy Ośrodka lub przesłać na adres opswolczyn@poczta.onet.pl w terminie do 31 marca 2011r.

 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać od numerem telefonu 77 418 89 80.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 21.02.2011
Opublikowana przez Agnieszka Wilczek dnia 21.02.2011. Wygasa 31.12.2020. Odsłon 1338
Początek strony