Leśny

 

    Podatek leśny

 

Informacje:

 • w zakresie wymiaru podatku leśnego można uzyskać w Referacie Podatków i Opłat pok. nr 8  (tel. 77-4188340 wew. 220)
 • w zakresie księgowości podatku leśnego można uzyskać w Referacie Podatków i Opłat pok. nr 6 (tel. 77-4188340  wew. 219)

 

Przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym

 • lasy - grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna

Podmioty obowiązane do zapłaty podatku leśnego

 • właściciel lasów
 • posiadacz samoistny lasów
 • użytkownik wieczysty lasów
 • posiadacz lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie.

Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem leśnym

Zgodnie z art. 6 ust. 2 i ust. 5 ustawy o podatku leśnym podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

 • osoby fizyczne - informacje o lasach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym
 • osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadajace osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - deklaracje na podatek leśny w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu  - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym - art. 6 ust. 6 ustawy o podatku leśnym

 

Stawki podatku leśnego

Podatek leśny wynosi: 

 • od 1 ha  - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy
 • dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 50 % stawki określonej wyżej

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku, wyniosła 154,65 zł za 1 m3 (komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2010 roku, Mon.Pol.z 29.10.2010 r. nr 78, poz. 970)

Stawki podatku leśnego w Gminie Wołczyn w 2011 roku wynoszą:

 • od 1 ha - 34,02 zł
 • dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 17,01 zł

 

Zwolnienia w podatku leśnym

Zwolnienia w podatku leśnym reguluje art. 7 ustawy o podatku leśnym.

 

Terminy i sposoby płatności podatku leśnego

 • osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - za poszczególne miesiące do dnia 15 każdego miesiąca.

Podatek można zapłacić w banku na rachunek Urzędu Miejskiego w Wołczynie:

                    BS Wołczyn  nr 40 88760009 0000 1036 2000 0001

Osoby fizyczne w poszczególnych sołectwach mogą wpłacać podatek leśny u sołtysów, którzy są inkasentami w zakresie podatków na terenie swoich sołectw. 

Podatek nie zapłacony w terminie podlega egzekucji administracyjnej.

 

Podstawowe akty prawne:

1.  Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.)

2.  Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2009 roku ( Mon.Pol.z 2009 r. nr 69, poz. 896) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 roku)  

3.  Uchwała Nr XXII/180/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dn. 24 września 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości 

4.  Uchwała Nr XLII/341/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/180/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 września 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

 

Do pobrania:   Uchwała Nr XXII/180/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dn. 24 września 2008 roku

                       Uchwała Nr XLII/341/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2010 roku

 

Druki do pobrania

w wersji PDF:   DL-1  deklaracja na podatek leśny,

                           IL-1 informacja o lasach na terenie Gminy Wołczyn,

                           ZL-1  dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym,

                          WSP  załącznik dla współwłaścicieli

w wersji EXCEL: DL-1  deklaracja na podatek leśny,

                             IL-1 informacja o lasach na terenie Gminy Wołczyn,

                             ZL-1 dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym,

                            WSP  załącznik dla współwłaścicieli


 

 

 

Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 20.12.2010
Opublikowana przez Grażyna Majcherska dnia 20.12.2010. Odsłon 1009, Wersja 9drukuj
Wersja : lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 18  prawy
Początek strony