Aktualności

INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: Zmiana sposobu użytkowania trzech budynków inwentarskich dla potrzeb chowu brojlerów w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 25/55 obręb Brzezinki”
więcej...
Aktualizacja: 18.03.2020 Utworzono: 18.03.2020
OBWIESZCZENIE informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania trzech budynków inwentarskich dla potrzeb chowu brojlerów w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 25/55 obręb Brzezinki”
więcej...
Aktualizacja: 18.03.2020 Utworzono: 18.03.2020
Informacja o złożonych ofertach na zadania publiczne z zakresu sportu na 2020 rok
Informacja o złożonych ofertach na zadania publiczne z zakresu sportu na 2020 rok
więcej...
Aktualizacja: 16.03.2020 Utworzono: 10.03.2020
Komunikat
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
więcej...
Aktualizacja: 04.03.2020 Utworzono: 04.03.2020
Informacja
możliwość zgłoszenia kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
więcej...
Aktualizacja: 26.02.2020 Utworzono: 26.02.2020
Zawiadomienie o zbreaniu materiałów dowodowych ws. wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publi
Z A W I A D O M I E N I E O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO   Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18 z późniejszymi zmianami)   Z A W I A D A M I A M   o zebraniu materiałów dowodowych umożliwiających wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na < więcej...
Aktualizacja: 26.02.2020 Utworzono: 26.02.2020
Obwieszczenie ws. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu pub
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOŁCZYNA   Stosownie do art. 51 ust. 2 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2020.293 t.j. z dnia 24.02.2020 z późniejszymi zmianami)
więcej...
Aktualizacja: 26.02.2020 Utworzono: 26.02.2020
OBWIESZCZENIE informujące o zebraniu materiału dowodowego
niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Zmiana sposobu użytkowania trzech budynków inwentarskich dla potrzeb chowu brojlerów w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 25/55 obręb Brzezinki”
więcej...
Aktualizacja: 25.02.2020 Utworzono: 25.02.2020
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju spo
Zarządzenie dotacja sport 2020Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Wołczyn w roku 2020
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2020 Utworzono: 19.02.2020
INFORMACJA o wydaniu decyzji o zmianie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Nr RG.6620.4.15.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Farmy Fotowoltaicznej w miejscowości Wąsice, gm. Wołczyn”polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy nominalnej do 4,4 MW zlokalizowanej w miejscowości Wąsice, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie - lokalizacja działek nr 329, 330, 341 obręb Wąsice.
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2020 Utworzono: 19.02.2020
REKRUTACJA DO PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021
REKRUTACJA DO PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021
więcej...
Aktualizacja: 03.02.2020 Utworzono: 29.01.2020
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021
więcej...
Aktualizacja: 31.01.2020 Utworzono: 29.01.2020

archiwum... Początek strony