Informacje

OGŁOSZENIE

 

o naborze wniosków o udzielenie dotacji w formie nieodpłatnego świadczenia - usługi polegającej na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Wołczyn

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. W ramach tego konkursu Gmina Wołczyn ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

 

W związku z powyższym Gmina Wołczyn planuje wystąpić o dofinansowanie do WFOŚiGW w Opolu zadania pod nazwą „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołczyn" w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców na posesjach, których znajdują się wyroby zawierające azbest i są oni ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej Gminy Wołczyn.

 

Dofinansowanie może stanowić do 85% kosztów kwalifikowanych obejmujących: demontaż, zbieranie, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Pozostałą częścią kosztów minimum 15% obciążony zostanie wnioskodawca (właściciel nieruchomości). Właściciel nieruchomości pokrywa również wydatki z związane zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego. Dotacje mogą być udzielane wyłącznie na zadania, które nie zostały zakończone przed dniem złożenia wniosku. W przypadku zakwalifikowania do dofinansowania przez WFOŚiGW w Opolu wniosku złożonego przez gminę, całkowity koszt obejmujący demontaż, zbieranie, transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z poszczególnych posesji zostanie ustalony po dokonaniu wyboru przez gminę uprawnionego wykonawcy, który będzie realizował tą usługę na jej terenie. Wybór wykonawcy w zależności od szacunkowej wartości zamówienia zostanie dokonany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji w formie usługi na zadanie polegające na „Unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołczyn."

 

Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie do 20.03.2015r. w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, ul. Dworcowa 1 46-250 Wołczyn w pok. nr 31 na formularzu wniosku, który można pobrać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie pok. 31 lub pobrać ze strony internetowej: http://www.bip.wolczyn.pl/ - zakładka AZBEST.

 

Przewidywany termin realizacji zadania od czerwca 2015 r. do września 2015 r. w tym procedura związana z wyborem wykonawcy.

 

Do wniosku należy dołączyć:

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu - obowiązkowo, w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgody wszystkich, pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania.

2. Kolorowe zdjęcia obiektów, z których zdejmowany będzie azbest wraz z opisem zawierającym dokładny adres.

3. Formularz z informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

4. Oświadczenie, że do dnia podpisania umowy beneficjent końcowy dostarczy dokument potwierdzający zgłoszenie remontu związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub pozwolenie na budowę, wymagane w przypadku gdy podczas rozbiórki elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub zmiana wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy.

 

UWAGA!

O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku. Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Wołczyn o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Wołczyn nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zadanie nie będzie realizowane, a konkurs zostanie unieważniony.

 

     Wzór wniosku o dofinansowanie
   Oświadczenie o dostarczeniu zgłoszenia prac budowlanych lub pozwolenia na budowę
   Oświadczenie o pomocy de minimis
   Wzór formularza informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
    Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

 

Informacja wytworzona przez Joanna Ptak dnia 26.02.2015
Opublikowana przez Marcin Dłubak dnia 27.02.2015. Odsłon 1387, Wersja 6drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony