Psycholog

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie realizując projekt systemowy „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie" w ramach Poddziałania 7.1.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do współpracy PSYCHOLOGÓW w celu przeprowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz zajęć grupowych „Trening kompetencji i umiejętności społecznych".

 

I. Indywidualne konsultacje psychologiczne skierowane do 14 osób - Uczestników/czek projektu. Każda z osób skorzysta z 1 godziny konsultacji (1 godzina indywidualnej konsultacji - 60 minut).

 

Termin przeprowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych: marzec - maj 2012r.

 

II. Zajęcia grupowe „Trening kompetencji i umiejętności społecznych" skierowane będą do 14 osób - Uczestników/czek projektu. Program zajęć obejmować będzie 2 bloki zajęć po 6 godzin lekcyjnych (1 godzina lekcyjna - 45 minut) o tematyce:

1. skuteczna komunikacja,

2. asertywność,

3. wzmocnienie poczucia własnej wartości,

4. rozwijanie umiejętności pracy w zespole.

 

Termin przeprowadzenia treningu: maj - czerwiec 2012r., w godzinach od 8.00 do15.00.

 

Wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie.

 

Wymagania niezbędne:

1. ukończone studia wyższe na kierunku psychologia

2. minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku: psycholog (doświadczenie w pracy przy projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego będzie dodatkowym atutem)

3. doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

4. doświadczenie w przeprowadzaniu zajęć podnoszących kompetencje osobiste

5.pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

 

Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność pracy indywidualnej i grupowej

2. dyspozycyjność, systematyczność i rzetelność w realizacji obowiązków

 

Warunki zatrudnienia:

Umowa zlecenie: marzec - czerwiec 2012r., zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

Dodatkowe informacje:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby Uczestników/czek skierowanych na indywidualne konsultacje oraz zajęcia grupowe.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w programie zajęć grupowych i indywidualnych po uprzednim uzgodnieniu ich z Wykonawcą.

3. Zamawiający wymaga opracowania i prowadzenia dokumentacji przebiegu konsultacji indywidualnych i zajęć grupowych, tj.:

a) dziennika zajęć - dotyczy tylko zajęć grupowych,

b) konspektu dot. zajęć zawierających tematykę zajęć i wymiar godzin - dotyczy tylko zajęć grupowych,

c) list obecności Uczestników/czek

d) rejestru wydanych zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć,

e) sporządzenie sprawozdania z przebiegu zajęć grupowych,

f) sporządzenia pisemnej informacji o charakterze ogólnym z indywidualnych konsultacji, o dominujących problemach Uczestników/czek projektu i przebiegu zajęć,

g) sporządzenia i przedłożenia wykazu Uczestników/czek, które powinny wziąć udział w dodatkowych, indywidualnych konsultacjach z psychologiem (bez wskazywania problemów danej osoby), w innych formach, które będą odpowiadały na potrzeby indywidualne Uczestników/czek projektu.

4. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z koordynatorem projektu, pracownikami socjalnymi oraz z doradcą zawodowym w zakresie planowania i realizacji instrumentów aktywnej integracji.

5. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o zaangażowaniu lub braku zaangażowania w projekty realizowane w ramach wszystkich projektów NSRO (załącznik nr 1).

6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO.

7. Łączne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie może przekroczyć 240 godzin miesięcznie.

 

Wymagane dokumenty:

1. CV,

2. list motywacyjny,

3. kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,

4. kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy/szkolenia,

5. propozycja konspektu zajęć, harmonogram,

6. oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby związane z rekrutacją (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 Nr 101, po. 926 z późn. zm.).

 

Powyższe dokumenty należy składać do dnia 14 marca 2012r. do godziny 12.00 w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Doradztwo psychologiczne " osobiście lub przesłać na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie, ul. K. Miarki 12, 46-250 Wołczyn.

 

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 Osoba do kontaktu: Barbara Stępień tel. 77 418 89 80.


powrót...
Załączniki:
Załacznik nr 1
Informacja wytworzona przez dnia 02.03.2012
Opublikowana przez Agnieszka Wilczek dnia 12.07.2018. Wygasa 31.12.2020. Odsłon 1469
Wersja : 1 2 
Początek strony