Doradca zawodowy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie realizując projekt systemowy „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie" w ramach Poddziałania 7.1.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do współpracy DORADCÓW ZAWODOWYCH w celu przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego oraz warsztatów grupowych „Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy"

 

I. Indywidualne doradztwo zawodowe skierowane do 14 osób - Uczestników/czek projektu w celu diagnozy w zakresie deficytów, barier i potrzeb Uczestników/czek projektu, poszukiwania zatrudnienia na rynku pracy oraz opracowania i przygotowania Indywidualnych Planów Działań dla każdego Uczestnika/czki projektu określających zindywidualizowaną ścieżkę reintegracji. Każda z osób skorzysta z 3 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego (1 godzina indywidualnego doradztwa zawodowego - 60 minut).

 

Termin przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego: marzec - maj 2012r.

 

II. Warsztaty grupowe „Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy" skierowane będą do 14 osób - Uczestników/czek projektu. Program warsztatów obejmować będzie 2 bloki zajęć po 8 godzin lekcyjnych
(1 godzina lekcyjna - 45 minut) o tematyce:

 

1. samopoznanie, odkrywanie własnych umiejętności i możliwości,

2. rynek pracy, metody poszukiwania pracy, bariery, alternatywne metody poszukiwania pracy,

3. tworzenie dokumentów aplikacyjnych,

4. analiza rynku ofert pracy i odpowiadanie na nie, analiza niepowodzeń w poszukiwaniu pracy,

5. rozmowa z pracodawcą (autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna).

 

Termin przeprowadzenia warsztatów: maj - czerwiec 2012r., w godzinach od 8.00 - 15.00.

 

Wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie.

 

Wymagania niezbędne:

1. uprawnienia doradcy zawodowego - dyplom ukończenia studiów wyższych

2. znajomość metod i technik poradnictwa zawodowego  

3. minimum dwuletnie doświadczenie w pracy jako doradca zawodowy (doświadczenie w pracy przy projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego będzie dodatkowym atutem) 

4. znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych

5. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

 

Wymagania dodatkowe: 

1. umiejętność pozyskiwania i wykorzystania informacji zawodowej w pracy doradczej

2. umiejętność pracy z klientami pomocy społecznej

3. umiejętność prowadzenia rozmowy doradczej

4. umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi i postępowania z nimi

5. znajomość lokalnego rynku

 

Warunki zatrudnienia:

Umowa zlecenie: marzec 2012r. - czerwiec 2012r. zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

Dodatkowe informacje:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby Uczestników/czek skierowanych na indywidualne doradztwo oraz warsztaty grupowe.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w programie warsztatów grupowych i indywidualnego doradztwa po uprzednim uzgodnieniu ich z Wykonawcą.

3. Zamawiający wymaga opracowania i prowadzenia dokumentacji przebiegu indywidualnego doradztwa i warsztatów grupowych, tj.:

a) dziennika zajęć - dotyczy tylko warsztatów grupowych,

b) konspektu dot. zajęć zawierających tematykę zajęć i wymiar godzin - dotyczy tylko warsztatów grupowych,

c) list obecności Uczestników/czek,

d) rejestru wydanych zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć,

e) sporządzenie sprawozdania z przebiegu warsztatów grupowych,

f) sporządzenia dla Uczestników/czek projektu Indywidualnych Planów Działań.

4. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z koordynatorem projektu, pracownikami socjalnymi oraz z psychologiem w zakresie planowania i realizacji instrumentów aktywnej integracji.

5. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o zaangażowaniu lub braku zaangażowania w projekty realizowane w ramach wszystkich projektów NSRO (załącznik nr 1).

6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO.

7. Łączne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie może przekroczyć 240 godzin miesięcznie.

 

Wymagane dokumenty:

1. CV,

2. list motywacyjny

3. kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,

4. kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy/szkolenia,

5. propozycja konspektu zajęć, harmonogram,

6. oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby związane z rekrutacją (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 Nr 101, po. 926 z późn. zm.).

 

Powyższe dokumenty należy składać do dnia 14 marca 2012r. do godziny 12.00 w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Doradztwo zawodowe" osobiście lub przesłać na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie, ul. K. Miarki 12, 46-250 Wołczyn.

 

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Osoba do kontaktu: Barbara Stępień tel. 77 418 89 80.

 


powrót...
Załączniki:
Załącznik nr 1
Informacja wytworzona przez dnia 02.03.2012
Opublikowana przez Agnieszka Wilczek dnia 12.07.2018. Wygasa 31.12.2020. Odsłon 1469
Wersja : 1 2 
Początek strony