Informacje o środowisku i obwieszczenia

Informacje związane z ochroną środowiska oraz decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Punkt zbiórki odpadów makulatury, tworzyw sztucznych oraz odpadów drewnopochodnych zlokalizowany na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wołczynie - lokalizacja miasto Wołczyn, dz. nr 658 ark.8 , woj.opolskie. 2023-02-02


 

 

 

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach o wydaniu pozwoleń wodnoprawnych dla projektu pn." Prace na linii kolejowej 143 na odcinku Kluczbork-Oleśnica-Wrocław Mikołajów" w ramach projektu pn."Prace przygotowawcze dla wybranych projektów.Część A. Zadanie 1 odcinek Kluczbork-Namysłów-Gr. województwa opolskiego/dolnośląskiego - stacja Wołczyn (km 81,100 - 83,800)" 2023-01-19.


 

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok.3MW ) z podziałem 3x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szymonków, gmina Wołczyn, woj. opolskie" - lokalizacja Szymonków , dz.nr 60/1, gm.Wołczyn, woj.opolskie . 2023-01-12


 

 

 

Postanowienie nr RI.6220.7.7.2022 z dnia 19.12.2022r dot. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr RI.6220.7.6.2022 z dnia 10.08.2022r o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Punkt zbierania odpadów makulatury i tworzyw sztucznych na działce 388/2 w miejscowości Szymonków". 2022-12-23


 

 

 

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na : wykonanie urządzenia wodnego tj. zbiornika wodnego, szczególne korzystanie z wód, wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowa rowów melioracyjnych w obrębie Gierałcice gm.Wolcvzyn . 2022-11-14


 

 

 

Obieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RI.6220.4.17.2021 z dnia 05.08.2022r dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 59MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 60/6 w obrębie Komorzno, gmina Wołczyn". 2022-10-11


 

 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa i przebudowa obory wraz z budową zbiornika na gnojowicę na terenie gospodarstwa w miejscowości Szum, działki o numerach ewidencyjnych 1042/13 i 983/12, obręb ewidencyjny Szum, jednostka ewidencyjna Wołczyn - obszar wiejski". 2022-10-11

 


 

 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa do 11 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11MW, zlokalizowanych na części działki o numerze ewidencyjnym 1/1, obręb Wierzbica Górna gmina Wołczyn, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedną dla każdej z farm infrastrukturą." 2022-09-27

 

 

 


 

 

 

 

Informacja nr GL.ZUZ.3.4210.220.2022.KS z dnia 13.09.2022r Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opolu dot.wszczęcia postępowania w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie rurociągu tłocznego sanitarnego pod dnem rzeki Wołczynka - dla Gminy Wołczyn 2022-09-15


 

 

 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa i przebudowa obory wraz z budową zbiornika na gnojowicę na terenie gospodarstwa w miejscowości Szum, działki o numerach ewidencyjnych 1042/13 i 983/12, obręb ewidencyjny Szum, jednostka ewidencyjna Wołczyn - obszar wiejski. 2022-08-23 


 

 

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dot. zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn."Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego o obrębie obszaru koncesyjnego Kluczbork". 2022-08-23

 

 

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dot. podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn."Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesyjnego Kluczbork". 2022-08-23

 


 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Punkt zbierania odpadów makulatury i tworzyw sztucznych na działce nr 388/2 w miejscowości Szymonków". 2022-08-19

 

 

 

 


 

 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 59MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działceo nr ewidencyjnym 60/6 w obrębie Komorzno, gm.Wołczyn.2022-08-18

 

 

 


 

 

 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa do 11 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11MW zlokalizowanych na części działki o numerze ewidencyjnym 1/1, obręb Wierzbica Górna, gmina Wołczyn, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą" 2022-08-12


 

 

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 7MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej 366/2 obręb Wierzbica Górna, gm.Wołczyn"2022-08-12


 

 

 

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opolu dot. wszczęcia postępowania w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie, oczyszczonych w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych do urządzenia wodnego - rowu ziemnego zrzutowego. 2022-07-20


 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa do 11 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11MW, zlokalizowanych na części działki o numerze ewidencyjnym 1/1, obręb Wierzbica Górna gmina Wołczyn, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą." 2022-07-20


 

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 7MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej 366/2 obręb Wierzbica Górna, gm.Wołczyn." 2022-07-20


 

 

 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Punkt zbierania odpadów makulatury i tworzyw sztucznych na działce nr 388/2 w miejscowości Szymonków" - lokalizacja : działka nr 388/2, obręb Szymonków, gm. Wołczyn. 2022-07-11


 

 

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa i przebudowa obory wraz z budową zbiornika na gnojowicę na terenie gospodarstwa w miejscowości Szum, działki o numerach ewidencyjnych 1042/13 i 983/12, obręb Szum, jednostka ew.Wołczyn - obszar wiejski" 2022-07-05


 

 

 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 59MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 60/6 w obrębie Komorzno, gmina Wołczyn". 2022-07-05


 

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu nr WOOŚ.420.3.2.2022.BB.2 z dnia 21 czerwca 2022r dot. postępowania administracyjnego, że aktualne są warunki określone w decyzji nr WOOŚ.4210.15.2014.MW.43 z dnia 13.07.2016r o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych (ZEW) Kluczbork", polegającego na budowie do 18 turbin wiatrowych o łącznej maksymalnej mocy do 72 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2022-06-28


 

 

 

Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr KLU7111 A na nieruchomości połozonej w Skałągach działka ewid. nr 196/1 obręb ewid. Skałągi" dot. umorzenia postępowania. 2022-06-14 

 

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Punkt zbierania odpadów makulatury i tworzyw sztucznych na działce nr 388/2 w miejscowości Szymonków". 2022-06-02


 

 

 

Obwieszczenie o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 59MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 60/6 w obrębie Komorzno, gm.Wołczyn". 2022-04-28


 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr KLU7111_A na nieruchomości położonej w Skałągach działka ewid. nr 196/1 obręb ewid. Skałągi." 2022-04-25


 

 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 5MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych 320/1 obręb Krzywiczyny, gmina Wołczyn".2022-04-19

 

 

 


 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 18MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych 315/3, 317/5, 317/6, 317/7 obręb Krzywiczyny, gmina Wołczyn". 2022-04-13

 

 

 


 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej w Świniarach Wielkich i Krzywiczynach" - lokalizacja Świniary Wielkie i Krzywiczyny. 2022-04-08

 

 

 


 

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania no środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa Elektrowni Słonecznej 'Wąsice' wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 450, 451, 452/1, 420/1 o mocy do 6MW obręb Wąsice, gm.Wołczyn". 2022-03-25. 


 

 

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Elektrownia fotowoltaiczna Duczów Wielki do 4MW, lokalizacja gm.Wołczyn, obręb Duczów Wielki działka nr 365".2022-03-17


 

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:" Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Wierzchach, gmmina Wołczyn, powiat kluczborski" - lokalizacja inwestycji działki nr 323/206, 322/205, 292/207 obręb Wierzchy, gmina Wołczyn. 2022-03-07


 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Rozbudowa obiektów do tuczu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 25/51 obręb Brzezinki, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie". 2022-03-04

 

 


 

 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej w Świniarach Wielkich i Krzywiczynach" - lokalizacja Świniary Wielkie i Krzywiczyny gm.Wołczyn". 2022-03-03


 

 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 5MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 320/1 obręb Krzywiczyny, gm.Wołczyn". 2022-03-03


 

 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 18MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych 315/3, 317/5, 317/6, 317/7 obręb Krzywiczyny, gm.Wołczyn". 2022-03-03


 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni Słonecznej 'Wąsice' wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 450, 451, 452/1, 420/1 o mocy do 6MW obręb Wąsice, gm.Wołczyn". 2022-02-28


 

 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr ew. 764, 147/7, 842, 154, obręb Skałągi gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie" - lokalizacja : działki ew. 764, 147/7, 842, 154, obręb Skałągi, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie.2022-02-25

 

 


 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa farrmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz.nr 241/2, 243 w obrębie Szymonków, gmina Wołczyn" - lokalizacja : działki nr 241/2 i 243 a.m. 5, obręb Szymonków, gm.Wołczyn. 2022-02-21

 

 


 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Elektrownia fotowoltaiczna Duczów Wielki 4MW, lokalizacja gm.Wołczyn, obręb Duczów Wielki, działka 365". 2022-02-09


 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej w Świniarach Wielkich i Krzywiczynach" - lokalizacja Świniary Wielkie i Krzywiczyny gm.Wołczyn.2022-02-02


 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 5MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych 320/1 obręb Krzywiczyny, gmina Wołczyn".2022-02-02


 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 18MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych 315/3, 317/5, 317/6, 317/7 obręb Krzywiczyny, gmina Wołczyn". 2022-02-02


 

 

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Wierzchach, gmina Wołczyn - lokalizacja inwestycji działki nr 323/206, 322/205, 292/207 obręb Wierzchy, gmina Wołczyn. 2022-01-24.


 

 

 

Obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 59MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 60/6 w obrębie Komorzno, gmina Wołczyn". 2022-01-11


 

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Rozbudowa obiektów do tuczu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 25/51 obręb Brzezinki, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie ".2021-12-03


 

 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej na dz.nr 241/2, 243 w obrębie Szymonków, gmina Wołczyn" 2021-12-02


 

 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa elektrowni fotowoltaicznej "WOŁCZYN" o mocy do 50MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działkach nr ew. 764, 147/5, 842, 154, 151/1 obręb Skałągi, gmina Wołczyn powiat kluczborski, województwo opolskie".2021-12-02


 

 

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa Elektrowni Słonecznych "Wierzchy" wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce 324/2 o mocy do 2MW ( 2x1MW) (obręb Wierzchy ), gm.Wołczyn".2021-12-02


 

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 35MW lub Farm Fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 35MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych 462/17, 465/1, 467/3, 468, 469/1, 470/1, 472 obręb Wąsice gm.Wołczyn". 2021-12-02


 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz.nr 272/5 w obrębie Szymonków, gmina Wołczyn - lokalizacja : działka 272/5 k.m.4, obręb Szymonków, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie 2021-11-22

 

 


 

 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa instalacji do produkcji nawozów płynnych oraz instalacji dozowania nawozów granulowanych" - lokalizacja : działka nr 264 k.m.3 obręb Wolczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie 2021-11-15.

 

 


 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW, na działce nr ew. 292/1 obręb Brzezinki wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Wołczyn" - lokalizacja :działka 292/1 k.m.3 obręb Brzezinki, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie 2021-11-15

 

 


 

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa dwóch zbiorników naziemnych na gaz płynny o poj. 6400l/każdy wraz z elektrycznym parownikiem i przyłączami gazowymi do budynku hydroforni i garażowych" - lokalizacja : obręb Brzezinki dz.nr 25/55 k.m.5, gm.Wołczyn. 2021-10-25


 

 

Obwieszczenie o wsczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 35MW lub Farm Fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 35MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych 462/17, 465/1, 468, 469/1, 470/1, 472 obręb Wasice gm.Wołczyn" - lokalizacja : działki 462/17, 465/1, 467/3, 468, 469/1, 470/1, 472 obręb Wąsice, gm.Wołczyn. 2021-10-25


 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 241/2, 243 w obrębie Szymonków, gmina Wołczyn" - lokalizacja: działki nr 241/2 i 243 a.m.5, obręb Szymonków, gm.Wołczyn. 2021-10-20.


 

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa Elektrowni Słonecznych "Wierzchy" wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce 324/2 o mocy do 2MW (2x1MW) ( obręb Wierzchy), gm.Wołczyn" - lokalizacja : działka 324/2 obręb Wierzchy, gm.Wołczyn. 2021-10-14


 

 

 

 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz.nr 272/5 w obrębie Szymonków, gmina Wołczyn" - lokalizacja działka ewid. 272/5 a.m. 4, obręb Szymonków, gm.Wołczyn. 2021-10-08


 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Punkt zbierania odpadów makulatury i tworzyw sztucznych na części działki nr 389/4 w miejscowości Szymonków" - lokalizacja : działka nr ew. 389/4, obręb Szymonków, g.Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie. 2021-10-06


 

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej WOŁCZYN o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na działkach nr ew. 764, 147/5, 842, 154, 151/1 obręb Skałągi, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie". 2021-09-24

 

 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa instalacji do produkcji nawozów płynnych oraz instalacji dozowania nawozów granulowanych" - lokalizacja : działka nr ew. 264 obręb Wołczyn, gm.Wołczyn . 2021-09-23


 

 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW, na działce nr ew. 292/1 obręb Brzezinki wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Wołczyn". 2021-09-23


 

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Reginalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 10 września 2021r , nr GL.RUZ.4210.45.2021.BS . 2021-09-17

 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 31 sierpnia 2021r, nr GL.RUZ.4210.43.2021.EGK/TS.  2021-09-07


 

 

 Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Punkt zbierania odpadów makulatury i tworzyw sztucznych na części działki nr 389/4 w miejscowości Szymonków". 2021-09-02


 

 

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Redionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach nr GL.RUZ.4210.42.2021.KK/TS z dnia 25 sierpnia 2021r o zawieszeniu postępowania 2021-08-31


 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 272/5 w obrębie Szymonków gmina Wołczyn" - lokalizacja : działka 272/5 a.m.4 obręb Szymonków g.Wołczyn.2021-08-30


 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Walsztat 2 ) o mocy łącznej do 2MW włącznie ( w tym także etapowo ), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną " - lokalizacja : działki nr 171/3, 171/4 obręb Krzywiczyny, gmina Wołczyn.2021-08-25


 

 

Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystapieniu do opracowywania i możliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego, zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw  2021-08-16.


 

 

Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach nr GL.RUZ.4210.45.2021.BS z dnia 27.07.2021 o zawieszeniu postępowania 2021-08-09.


 

 

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego znak GL.RUZ.4210.43.2021.EGK/TS z dnia 28.07.2021r, 2021-08-09


 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Rozbudowa i przebudowa obory wraz z budową zbiornika na gnojowicę na terenie gospodarstwa w miejscowości Szum, działki o numerach ewidencyjnych 1042/13 i 983/12, obręb ewidencyjny Szum, jednostka ewidencyjna Wołczyn - obszar wiejski" 2021-08-04


 

 

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie, znak GL.ZUZ.3.4210.1.2021.BS o wszczęciu postępowania wodnoprawnego, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb eksploatacji kompleksu stawów rybnych "Wierzbica", położonego na działkach 229, 230/1 a.m. 10 obręb Wierzbica Górna, gm.Wołczyn. 2021-07-23


 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW, na działce nr ew.292/1 obręb Brzezinki wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Wołczyn 2021-07-22


 

 

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach znak GL.RUZ.4210.42.2021.KK/TS z dnia 12.07.2021r  2021-07-20


 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach znak: GL.RUZ.4210.45.2021.BS z dnia 8.07.2021r.  2021-07-15


 

Oobwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Walsztat 2 ) o mocy łącznej do 2MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" - lokalizacja : działki nr ewid. 171/3, 171/4, obręb Krzywiczyny 2021-07-15


 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Realizacja punktu złomu" - lokalizacja : działka nr ewid. 235/3, obręb Gierałcice, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie 2021-07-02


 

 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "WOŁCZYN" o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działkach nr ew. 764, 147/5, 842, 154, 151/1 obręb Skałągi, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie" 2021-06-30 


 

 

Obwieszczenie o wszczęciu popstępowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach znak: GL.RUZ.4210.43.2021.EGK/TS z dnia 15.06.2021, 2021-06-28


 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej 'Duczów Mały' o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 142/3, 142/2, położonych w gminie Wołczyn, obręb Duczów Mały" 2021-06-24

 

 


 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej 'Brzezinki' o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 432/1, 432/2, 433/1, położonych w gminie Wołczyn, obręb Brzezinki" 2021-06-24


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Walsztat 2) o mocy łącznej do 2 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" - lokalizacja: działki nr ewid. 171/3, 171/4, obręb Krzywiczyny 2021-06-22


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji do produkcji nawozów plynnych oraz instalacji dozowania nawozów granulowanych"  - lokalizacja: działka nr ew. 264 obręb Wołczyn 2021-06-18


 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 180 obręb Skałągi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Wołczyn" - lokalizacja: działka nr ewid. 180, obręb Skałągi 2021-06-14


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Punkt zbierania odpadów makulatury i tworzyw sztucznych na części działki nr 389/4 w miejscowości Szymonków" - lokalizacja: działka nr ewid. 389/4, obręb Szymonków, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie 2021-06-09


 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Walsztat) o mocy łącznej do 5 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" - lokalizacja: działki nr ewid. 171/2, 172, obręb Krzywiczyny 2021-06-08


 

Obwieszczenie Burmistrza Wołczyna o wystąpieniu do wnioskodawcy z postanowieniem  stwierdzającym potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określającym zakres raportu ooś w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 59 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 60/6 w obrębie Komorzno, gmina Wołczyn” 2021-06-08


 

Postanowienie o stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na  budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 59 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 60/6 w obrębie Komorzno, gmina Wołczyn 2021-06-08


 

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa gazociągu Twaróg - Komorzno I, odcinek Chocianowice - Komorzno (Ignacówka), odgałęzienie Wołczyn - Świniary" 2021-06-02


 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Realizacja punktu skupu złomu" - lokalizacja: działka nr ew. 235/3 obręb Gierałcice 2021-05-28 


 

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodoprawnego GL.ZUZ.3.4210.377m.2020.BS - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Opolu 2021-05-18


 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej 'Duczów Mały' o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 142/3, 142/2, położonych w gminie Wołczyn, obręb Duczów Mały" 2021-05-18


 

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej 'Brzezinki' o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 432/1, 432/2, 433/1, położonych w gminie Wołczyn, obręb Brzezinki" 2021-05-18


 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 180 obręb Skałągi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Wołczyn" - lokalizacja: działka nr ewid. 180, obręb Skałągi 2021-05-07


 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Walsztat) o mocy łącznej do 5 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" - lokalizacja: działki nr ewid. 171/2, 172, obręb Krzywiczyny 2021-04-30


 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 445/12, 877/4 w obrębie Krzywiczyny, gmina Wołczyn" 2021-04-23


 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" - lokalizacja: działka nr ewid. 179/1, obręb Skałągi 2021-04-23


 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" - lokalizacja: działka nr ewid. 29, obręb Rożnów 2021-04-23


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej 'Duczów Mały' o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 142/3, 142/2, położonych w gminie Wołczyn, obręb Duczów Mały" 2021-04-22


 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej 'Brzezinki' o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 432/1, 432/2, 433/1, położonych w gminie Wołczyn, obręb Brzezinki" 2021-04-22


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 180 obręb Skałągi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Wołczyn" - lokalizacja: działka nr ewid. 180, obręb Skałągi 2021-04-13


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Walsztat) o mocy łącznej do 5 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" - lokalizacja: działki nr ewid. 171/2, 172, obręb Krzywiczyny 2021-04-13


 

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodoprawnego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 2021-03-31


 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 445/12, 877/4 w obrębie Krzywiczyny, gmina Wołczyn" 2021-03-30


 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, Wierzbica Górna - F1, składającej się z zespołów modułów fotowoltaicznych podzielonych na sekcje współpracujące z inwerterami (falownikami) i produkujących energię elektryczną dostarczaną do sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja SA w powiecie: kluczborskim, gmina: Wołczyn, woj. opolskie, miejscowość: Wierzbica Górna, obręb: Wierzbica Górna, na działce o nr ewid. 985" 2021-03-19


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 59 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 60/6 w obrębie Komorzno, gmina Wołczyn" 2021-03-19


 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 445/12, 877/4 w obrębie Krzywiczyny, gmina Wołczyn" 2021-03-09


 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" - lokalizacja: działka nr ewid. 179/1, obręb Skałągi 2021-03-08


 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" - lokalizacja: działka nr ewid. 29, obręb Rożnów 2021-03-08


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" - lokalizacja: działka nr ewid. 179/1, obręb Skałągi 2021-02-16


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" - lokalizacja: działka nr ewid. 29, obręb Rożnów 2021-02-16


 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, Wierzbica Górna - F1, składającej się z zespołów modułów fotowoltaicznych podzielonych na sekcje współpracujące z inwerterami (falownikami) i produkujących energię elektryczną dostarczaną do sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja SA w powiecie: kluczborskim, gmina: Wołczyn, woj. opolskie, miejscowość: Wierzbica Górna, obręb: Wierzbica Górna, na działce o nr ewid. 985" 2021-02-16


 

Postanowienie Burmistrza Wołczyna o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek 147/1, 147/2 w miejscowości Krzywiczyny, gmina Wołczyn - Krzywiczyny A" 2021-02-04


 

Obwieszczenie Burmistrza Wołczyna informujące o mozliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu mającym na celu opracowanie przedmiotowego dokumentu pn. "Program ochrony środowiska dla gminy Wołczyn na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027" 2021-02-02


 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr ew. 353/5, 353/6, 364/1, 421/1, 439, 460/1, 463/1 obręb Brzezinki oraz nr ew. 726/6 obręb Skałągi, gmina Wołczyn, powiat kluczborski" 2021-01-29


 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW w miejscowości Bruny, zlokalizowana w gminie Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie" 2021-01-22


 

Obwieszczenie Burmistrza Wołczyna o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:""Budowa elektrowni fotowoltaicznej "WOŁCZYN" o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działkach nr ew. 764, 147/5, 842, 154, 151/1 obręb Skałągi, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie" 2021-01-20


 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Eksploatacja wody z otworu WOŁCZYN VIIA w ilości 4m3/h w celu wykorzystania dla zasilania tężni solankowych i upraw halofitów na terenie realizowanego na działce ew. (nr, obręb) nr 29, obręb Wołczyn" 2021-01-12


 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji do produkcji nawozów Floravin i Innbio" 2021-01-11


 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek 147/1, 147/2 w miejscowości Krzywiczyny, gmina Wołczyn - Krzywiczyny A" 2021-01-11


 

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek 147/1, 147/2 w miejscowości Krzywiczyny, gmina Wołczyn - Krzywiczyny B" 2020-12-29


 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW w miejscowości Bruny, zlokalizowana w gminie Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie" 2020-12-21


 

Obwieszczenie o wezwaniu wnioskodawcy do uzupełnienia raportu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Zmiana sposobu użytkowania trzech budynków inwentarskich dla potrzeb chowu brojlerów w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 25/55 obręb Brzezinki" 2020-12-21


 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr ew. 353/5, 353/6, 364/1, 421/1, 439, 460/1, 463/1 obręb Brzezinki oraz nr ew. 726/6 obręb Skałągi, gmina Wołczyn, powiat kluczborski" 2020-12-16


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Realizacja punktu skupu złomu" 2020-12-09


 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Eksploatacja wody z otworu WOŁCZYN VIIA w ilości 4m3/h w celu wykorzystania dla zasilania tężni solankowych i upraw halofitów na terenie realizowanego na działce ew. (nr, obręb) nr 29, obręb Wołczyn" 2020-12-07


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW w miejscowości Bruny, zlokalizowana w gminie Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie" 2020-12-02


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, Wierzbica Górna - F1, składającej się z zespołów modułów fotowoltaicznych podzielonych na sekcje współpracujące z inwerterami (falownikami) i produkujących energię elektryczną dostarczaną do sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja SA w powiecie: kluczborskim, gmina: Wołczyn, woj. opolskie, miejscowość: Wierzbica Górna, obręb: Wierzbica Górna, na działce o nr ewid. 985" 2020-12-02


 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek 147/1, 147/2 w miejscowości Krzywiczyny, gmina Wołczyn - Krzywiczyny B" 2020-11-26


 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek 147/1, 147/2 w miejscowości Krzywiczyny, gmina Wołczyn - Krzywiczyny A" 2020-11-26


 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji do produkcji nawozów Floravin i Innbio" 2020-11-26


 

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu znak: GL.ZUZ.3.4210.318m.2020.RL 2020-11-25


 

Informacja w sprawie uzyskania przez spółki wodne dotacji celowej z budżetu Gminy Wołczyn 


 

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w miejscowości Krzywiczyny, zlokalizowana w gminie Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie" 2020-10-29


 

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej 'Skałągi' o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 107/3, 107/5, 108/3, położonej w gminie Wołczyn, obręb Skałągi" 2020-10-29


 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa obiektów do tuczu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 25/51 obręb Brzezinki, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie" 2020-10-29


 

Obwieszczenie Burmistrza Wołczyna o wystąpieniu do wnioskodawcy z postanowieniem stwierdzającym potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "WOŁCZYN" o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działkach nr ew. 764, 147/5, 842, 154, 151/1 obręb Skałągi, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie" 2020-10-29


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Eksploatacja wody z otworu WOŁCZYN VIIA w ilości 4m3/h w celu wykorzystania dla zasilania tężni solankowych i upraw halofitów na terenie realizowanego na działce ew. (nr, obręb) nr 29, obręb Wołczyn" 2020-10-09


Informacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji celowej z budżetu Gminy Wołczyn - wraz z wnioskiem o dotację


Obwieszczenie Burmistrza Wołczyna o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr ew. 353/5, 353/6, 364/1, 421/1, 439, 460/1, 463/1 obręb Brzezinki oraz nr ew. 726/6 obręb Skałągi, gmina Wołczyn, powiat kluczborski" 2020-10-01


Postanowienie o stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr ew. 353/5, 353/6, 364/1, 421/1, 439, 460/1, 463/1 obręb Brzezinki oraz nr ew. 726/6 obręb Skałągi, gmina Wołczyn, powiat kluczborski" 2020-09-28


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek 147/1, 147/2 w miejscowości Krzywiczyny, gmina Wołczyn - Krzywiczyny B" 2020-09-24


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek 147/1, 147/2 w miejscowości Krzywiczyny, gmina Wołczyn - Krzywiczyny A" 2020-09-24


 

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w miejscowości Krzywiczyny, zlokalizowana w gminie Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie" 2020-09-24


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji do produkcji nawozów Floravin i Innbio" 2020-09-09


 

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej 'Skałągi' o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 107/3, 107/5, 108/3, położonej w gminie Wołczyn, obręb Skałągi" 2020-09-03


 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w miejscowości Krzywiczyny, zlokalizowana w gminie Wołczyn, powiat kluczborski, województwo oposlkie" 2020-09-03


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej 'Skałągi' o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 107/3, 107/5, 108/3, położonej w gminie Wołczyn, obręb Skałągi" 2020-08-04


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "WOŁCZYN" o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działkach nr ew. 764, 147/5, 842, 154, 151/1 obręb Skałągi, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie" 2020-08-04


 

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu znak: GL.ZUZ.3.421.290.2019. BS 2020-07-01


 

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działce 195/8, obręb Wierzbica Górna, gmina Wołczyn, powiat kluczborski" 2020-06-17


 

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działki 146/4, 145/1 obręb Krzywiczyny, gmina Wołczyn, powiat kluczborski" 2020-06-17


 

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działki 146/4, 145/1, 145/2 obręb Krzywiczyny, gmina Wołczyn, powiat kluczborski" 2020-06-17


 

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa Elektrowni Słonecznej z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 648/3, 649/6, 649/5 (obręb 0056) w miejscowości Skałągi, Gmina Wołczyn" 2020-06-17


 

Obwieszczenie o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego" i rozpoczęciu konsultacji społecznych - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 2020-06-09


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr ew. 353/5, 353/6, 364/1, 421/1, 439, 460/1, 463/1 obręb Brzezinki oraz nr ew. 726/6 obręb Skałągi, gmina Wołczyn, powiat kluczborski" 2020-05-29


 

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działce 195/8, obręb Wierzbica Górna, gmina Wołczyn, powiat kluczborski" 2020-05-14


 

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działki 146/4, 145/1, obręb Krzywiczyny, gmina Wołczyn, powiat kluczborski" 2020-05-14


 

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działki 146/4, 145/1, 145/2, obręb Krzywiczyny, gmina Wołczyn, powiat kluczborski" 2020-05-14


 

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 648/3, 649/6, 649/5 (obręb 0056), w miejscowości Skałągi, Gmina Wołczyn" 2020-05-14


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 648/3, 649/6, 649/5 (obręb 0056), w miejscowości Skałągi, Gmina Wołczyn" 2020-05-14


 

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Szymonków) o mocy do 1,0 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ew. 648 obrę Szymonków, gmina Wołczyn" 2020-05-14


 

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego


 

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu znak: GL.ZUZ.3.421.289.2019. MB 2020-05-15


 

Pismo znak: RI.6220.11.21.2019 skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w związku z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana sposobu użytkowania trzech budynków inwentarskich dla potrzeb chowu brojlerów w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 25/55 obręb Brzezinki" 2020-05-20

 

Informacja wytworzona przez Tomasz Białaszczyk dnia 02.02.2023
Opublikowana przez Anna Kucharska dnia 02.02.2023. Odsłon 1922, Wersja 102drukuj
Wersja : lewy  92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 
Początek strony