Informacje o środowisku i obwieszczenia

Informacje związane z ochroną środowiska oraz decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 

 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową i przebudowa budynku magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą - zakład Samson Agro Sp. z o.o. w Gierałcicach" - lokalizacja dz.nr 15/8 a.m.4, obręb Gierałcice, gm.Wołczyn. 2023-05-31


 

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa budynku Wytwórni Drożdży Piekarskich o pomieszczenia dla dmuchaw do kadzi fermentacyjnej K5 wraz z instalacją technologiczną " - lokalizacja dz.nr 264 ark.3 obręb Wołczyn, woj.opolskie. 2023-05-22


 

 

 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 16MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr 55/1, 57/1 oraz na części działek ewidencyjnych nr 55/2, 56/3 obręb 0053 Rożnów, gm.Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie. 2023-05-18


 

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 223 ark.m.5 obręb 0066 Wierzbica Górna, gm. Wołczyn, powiat kluczborski, wojewóztwo opolskie". 2023-05-15.


 

 

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 16MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr 55/1, 57/1 oraz na części działek ewidenycyjnych nr 55/2, 56/3 obręb 0053 Rożnów, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie." 2023-04-24

 


 

 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn."Budowa Elektrowni Słonecznych "Wierzchy" wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce 324/2 omocy do 2MW (2x1MW) (obręb Wierzchy), gm.Wołzcyn". 2023-04-14

 

 


 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową i przebudowa budynku magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą - zakład Samson Agro Sp. z o.o. w Gierałcicach" - lokalizacja dz.nr 15/8 a.m.4, obręb Gierałcice gm.Wołczyn. 2023-04-06


 

 

 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok.3MW ( z podziałem 3x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szymonków, gm.Wołczyn, woj.opolskie" - lokalizacja Szymonków, dz.nr  60/1, gm.Wołczyn, woj.opolskie. 2023-03-28

 

 


 

 

 

 

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.420.4.2023.AW.9 z dnia 21 marca 2023r dot. podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 2023-03-23


 

 

 

Obwieszczenie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opolu nr GL.ZUZ.3.4220.4.2023.RG z dnia 16 marca 2023r dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Dyrektora Zlewni w Opolu nr GL.3.4210.22.2022.KS z dnia 22 grudnia 2022r udzielającej zakładowi Lesaffre S.A. , ul.Dworcowa 36, 46-250 Wołczyn pozwolenia wodnoprawnego.2023-03-20.


 

 

Informacja Ministra Infrastruktury o wszczęciu postępowania na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych 2023-03-17


 

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Uruchomienie punktu przerobu i recyklingu gruzu oraz innych odpadów budowlanych, produkcja kruszyw, w tym wykorzystanie odpadów do ukształtowania terenu - niwelacji obniżonej części nieruchomości planowane do realizacji na działce nr 147/6 ark.m.3, w miejscowości Skałągi" - lokalizacja Skałągi, gm.Wołczyn. 2023-03-16


 

 

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenia zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia pn."Punkt zbiórki odpadów makulatury, tworzyw sztucznych oraz odpadów drewnopochodnych zlokalizowany na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wołczynie" - lokalizacja Wołczyn-miasto, dz.nr 658 ark.8, woj.opolskie.2023-03-02


 

 

 

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.420.4.2023.AW.3 z dnia 23 lutego 2023r dot. wszczęcia postępowania na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2023-02-27


 

 

 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa Elektrowni Słonecznych "Wierzchy" wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce 324/2 o mocy do 2MW (2x1MW) (obręb Wierzchy), gm.Wołczyn" - lokalizacja : działka 324/2 obręb Wierzchy, gm.Wołczyn. 2023-02-21.


 

 

 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 3MW ( z podziałem 3x1MW ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szymonków, gm.Wołczyn, woj.opolskie" - lokalizacja Szymonków, dz.nr 60/1, gm.Wołczyn, woj.opolskie. 2023-02-16.


 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Punkt zbiórki odpadów makulatury, tworzyw sztucznych oraz odpadów drewnopochodnych zlokalizowany na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wołczynie - lokalizacja miasto Wołczyn, dz. nr 658 ark.8 , woj.opolskie. 2023-02-02


 

 

 

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach o wydaniu pozwoleń wodnoprawnych dla projektu pn." Prace na linii kolejowej 143 na odcinku Kluczbork-Oleśnica-Wrocław Mikołajów" w ramach projektu pn."Prace przygotowawcze dla wybranych projektów.Część A. Zadanie 1 odcinek Kluczbork-Namysłów-Gr. województwa opolskiego/dolnośląskiego - stacja Wołczyn (km 81,100 - 83,800)" 2023-01-19.


 

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok.3MW ) z podziałem 3x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szymonków, gmina Wołczyn, woj. opolskie" - lokalizacja Szymonków , dz.nr 60/1, gm.Wołczyn, woj.opolskie . 2023-01-12


 

 

 

Postanowienie nr RI.6220.7.7.2022 z dnia 19.12.2022r dot. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr RI.6220.7.6.2022 z dnia 10.08.2022r o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Punkt zbierania odpadów makulatury i tworzyw sztucznych na działce 388/2 w miejscowości Szymonków". 2022-12-23


 

 

 

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na : wykonanie urządzenia wodnego tj. zbiornika wodnego, szczególne korzystanie z wód, wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowa rowów melioracyjnych w obrębie Gierałcice gm.Wolcvzyn . 2022-11-14


 

 

 

Obieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RI.6220.4.17.2021 z dnia 05.08.2022r dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 59MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 60/6 w obrębie Komorzno, gmina Wołczyn". 2022-10-11


 

 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa i przebudowa obory wraz z budową zbiornika na gnojowicę na terenie gospodarstwa w miejscowości Szum, działki o numerach ewidencyjnych 1042/13 i 983/12, obręb ewidencyjny Szum, jednostka ewidencyjna Wołczyn - obszar wiejski". 2022-10-11

 


 

 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa do 11 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11MW, zlokalizowanych na części działki o numerze ewidencyjnym 1/1, obręb Wierzbica Górna gmina Wołczyn, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedną dla każdej z farm infrastrukturą." 2022-09-27

 

 

 


 

 

 

 

Informacja nr GL.ZUZ.3.4210.220.2022.KS z dnia 13.09.2022r Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opolu dot.wszczęcia postępowania w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie rurociągu tłocznego sanitarnego pod dnem rzeki Wołczynka - dla Gminy Wołczyn 2022-09-15


 

 

 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa i przebudowa obory wraz z budową zbiornika na gnojowicę na terenie gospodarstwa w miejscowości Szum, działki o numerach ewidencyjnych 1042/13 i 983/12, obręb ewidencyjny Szum, jednostka ewidencyjna Wołczyn - obszar wiejski. 2022-08-23 


 

 

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dot. zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn."Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego o obrębie obszaru koncesyjnego Kluczbork". 2022-08-23

 

 

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dot. podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn."Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesyjnego Kluczbork". 2022-08-23

 


 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Punkt zbierania odpadów makulatury i tworzyw sztucznych na działce nr 388/2 w miejscowości Szymonków". 2022-08-19

 

 

 

 


 

 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 59MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działceo nr ewidencyjnym 60/6 w obrębie Komorzno, gm.Wołczyn.2022-08-18

 

 

 


 

 

 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa do 11 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11MW zlokalizowanych na części działki o numerze ewidencyjnym 1/1, obręb Wierzbica Górna, gmina Wołczyn, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą" 2022-08-12


 

 

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 7MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej 366/2 obręb Wierzbica Górna, gm.Wołczyn"2022-08-12


 

 

 

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opolu dot. wszczęcia postępowania w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie, oczyszczonych w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych do urządzenia wodnego - rowu ziemnego zrzutowego. 2022-07-20


 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa do 11 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11MW, zlokalizowanych na części działki o numerze ewidencyjnym 1/1, obręb Wierzbica Górna gmina Wołczyn, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą." 2022-07-20


 

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 7MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej 366/2 obręb Wierzbica Górna, gm.Wołczyn." 2022-07-20


 

 

 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Punkt zbierania odpadów makulatury i tworzyw sztucznych na działce nr 388/2 w miejscowości Szymonków" - lokalizacja : działka nr 388/2, obręb Szymonków, gm. Wołczyn. 2022-07-11


 

 

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa i przebudowa obory wraz z budową zbiornika na gnojowicę na terenie gospodarstwa w miejscowości Szum, działki o numerach ewidencyjnych 1042/13 i 983/12, obręb Szum, jednostka ew.Wołczyn - obszar wiejski" 2022-07-05


 

 

 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 59MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 60/6 w obrębie Komorzno, gmina Wołczyn". 2022-07-05


 

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu nr WOOŚ.420.3.2.2022.BB.2 z dnia 21 czerwca 2022r dot. postępowania administracyjnego, że aktualne są warunki określone w decyzji nr WOOŚ.4210.15.2014.MW.43 z dnia 13.07.2016r o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych (ZEW) Kluczbork", polegającego na budowie do 18 turbin wiatrowych o łącznej maksymalnej mocy do 72 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2022-06-28


 

 

 

Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr KLU7111 A na nieruchomości połozonej w Skałągach działka ewid. nr 196/1 obręb ewid. Skałągi" dot. umorzenia postępowania. 2022-06-14 

 

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Punkt zbierania odpadów makulatury i tworzyw sztucznych na działce nr 388/2 w miejscowości Szymonków". 2022-06-02


 

 

 

Obwieszczenie o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 59MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 60/6 w obrębie Komorzno, gm.Wołczyn". 2022-04-28


 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr KLU7111_A na nieruchomości położonej w Skałągach działka ewid. nr 196/1 obręb ewid. Skałągi." 2022-04-25


 

 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 5MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych 320/1 obręb Krzywiczyny, gmina Wołczyn".2022-04-19

 

 

 


 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 18MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych 315/3, 317/5, 317/6, 317/7 obręb Krzywiczyny, gmina Wołczyn". 2022-04-13

 

 

 


 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej w Świniarach Wielkich i Krzywiczynach" - lokalizacja Świniary Wielkie i Krzywiczyny. 2022-04-08

 

 

 


 

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania no środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa Elektrowni Słonecznej 'Wąsice' wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 450, 451, 452/1, 420/1 o mocy do 6MW obręb Wąsice, gm.Wołczyn". 2022-03-25. 


 

 

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Elektrownia fotowoltaiczna Duczów Wielki do 4MW, lokalizacja gm.Wołczyn, obręb Duczów Wielki działka nr 365".2022-03-17


 

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:" Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Wierzchach, gmmina Wołczyn, powiat kluczborski" - lokalizacja inwestycji działki nr 323/206, 322/205, 292/207 obręb Wierzchy, gmina Wołczyn. 2022-03-07


 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Rozbudowa obiektów do tuczu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 25/51 obręb Brzezinki, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie". 2022-03-04

 

 


 

 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej w Świniarach Wielkich i Krzywiczynach" - lokalizacja Świniary Wielkie i Krzywiczyny gm.Wołczyn". 2022-03-03


 

 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 5MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 320/1 obręb Krzywiczyny, gm.Wołczyn". 2022-03-03


 

 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 18MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych 315/3, 317/5, 317/6, 317/7 obręb Krzywiczyny, gm.Wołczyn". 2022-03-03


 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni Słonecznej 'Wąsice' wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 450, 451, 452/1, 420/1 o mocy do 6MW obręb Wąsice, gm.Wołczyn". 2022-02-28


 

 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr ew. 764, 147/7, 842, 154, obręb Skałągi gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie" - lokalizacja : działki ew. 764, 147/7, 842, 154, obręb Skałągi, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie.2022-02-25

 

 


 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa farrmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz.nr 241/2, 243 w obrębie Szymonków, gmina Wołczyn" - lokalizacja : działki nr 241/2 i 243 a.m. 5, obręb Szymonków, gm.Wołczyn. 2022-02-21

 

 


 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Elektrownia fotowoltaiczna Duczów Wielki 4MW, lokalizacja gm.Wołczyn, obręb Duczów Wielki, działka 365". 2022-02-09


 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej w Świniarach Wielkich i Krzywiczynach" - lokalizacja Świniary Wielkie i Krzywiczyny gm.Wołczyn.2022-02-02


 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 5MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych 320/1 obręb Krzywiczyny, gmina Wołczyn".2022-02-02


 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 18MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych 315/3, 317/5, 317/6, 317/7 obręb Krzywiczyny, gmina Wołczyn". 2022-02-02


 

 

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Wierzchach, gmina Wołczyn - lokalizacja inwestycji działki nr 323/206, 322/205, 292/207 obręb Wierzchy, gmina Wołczyn. 2022-01-24.


 

 

 

Obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 59MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 60/6 w obrębie Komorzno, gmina Wołczyn". 2022-01-11


 

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Rozbudowa obiektów do tuczu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 25/51 obręb Brzezinki, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie ".2021-12-03


 

 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej na dz.nr 241/2, 243 w obrębie Szymonków, gmina Wołczyn" 2021-12-02


 

 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa elektrowni fotowoltaicznej "WOŁCZYN" o mocy do 50MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działkach nr ew. 764, 147/5, 842, 154, 151/1 obręb Skałągi, gmina Wołczyn powiat kluczborski, województwo opolskie".2021-12-02


 

 

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa Elektrowni Słonecznych "Wierzchy" wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce 324/2 o mocy do 2MW ( 2x1MW) (obręb Wierzchy ), gm.Wołczyn".2021-12-02


 

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 35MW lub Farm Fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 35MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych 462/17, 465/1, 467/3, 468, 469/1, 470/1, 472 obręb Wąsice gm.Wołczyn". 2021-12-02


 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz.nr 272/5 w obrębie Szymonków, gmina Wołczyn - lokalizacja : działka 272/5 k.m.4, obręb Szymonków, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie 2021-11-22

 

 


 

 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa instalacji do produkcji nawozów płynnych oraz instalacji dozowania nawozów granulowanych" - lokalizacja : działka nr 264 k.m.3 obręb Wolczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie 2021-11-15.

 

 


 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW, na działce nr ew. 292/1 obręb Brzezinki wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Wołczyn" - lokalizacja :działka 292/1 k.m.3 obręb Brzezinki, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie 2021-11-15

 

 


 

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa dwóch zbiorników naziemnych na gaz płynny o poj. 6400l/każdy wraz z elektrycznym parownikiem i przyłączami gazowymi do budynku hydroforni i garażowych" - lokalizacja : obręb Brzezinki dz.nr 25/55 k.m.5, gm.Wołczyn. 2021-10-25


 

 

Obwieszczenie o wsczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 35MW lub Farm Fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 35MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych 462/17, 465/1, 468, 469/1, 470/1, 472 obręb Wasice gm.Wołczyn" - lokalizacja : działki 462/17, 465/1, 467/3, 468, 469/1, 470/1, 472 obręb Wąsice, gm.Wołczyn. 2021-10-25


 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 241/2, 243 w obrębie Szymonków, gmina Wołczyn" - lokalizacja: działki nr 241/2 i 243 a.m.5, obręb Szymonków, gm.Wołczyn. 2021-10-20.


 

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa Elektrowni Słonecznych "Wierzchy" wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce 324/2 o mocy do 2MW (2x1MW) ( obręb Wierzchy), gm.Wołczyn" - lokalizacja : działka 324/2 obręb Wierzchy, gm.Wołczyn. 2021-10-14


 

 

 

 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz.nr 272/5 w obrębie Szymonków, gmina Wołczyn" - lokalizacja działka ewid. 272/5 a.m. 4, obręb Szymonków, gm.Wołczyn. 2021-10-08


 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Punkt zbierania odpadów makulatury i tworzyw sztucznych na części działki nr 389/4 w miejscowości Szymonków" - lokalizacja : działka nr ew. 389/4, obręb Szymonków, g.Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie. 2021-10-06


 

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej WOŁCZYN o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na działkach nr ew. 764, 147/5, 842, 154, 151/1 obręb Skałągi, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie". 2021-09-24

 

 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa instalacji do produkcji nawozów płynnych oraz instalacji dozowania nawozów granulowanych" - lokalizacja : działka nr ew. 264 obręb Wołczyn, gm.Wołczyn . 2021-09-23


 

 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW, na działce nr ew. 292/1 obręb Brzezinki wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Wołczyn". 2021-09-23


 

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Reginalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 10 września 2021r , nr GL.RUZ.4210.45.2021.BS . 2021-09-17

 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 31 sierpnia 2021r, nr GL.RUZ.4210.43.2021.EGK/TS.  2021-09-07


 

 

 Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Punkt zbierania odpadów makulatury i tworzyw sztucznych na części działki nr 389/4 w miejscowości Szymonków". 2021-09-02


 

 

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Redionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach nr GL.RUZ.4210.42.2021.KK/TS z dnia 25 sierpnia 2021r o zawieszeniu postępowania 2021-08-31


 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 272/5 w obrębie Szymonków gmina Wołczyn" - lokalizacja : działka 272/5 a.m.4 obręb Szymonków g.Wołczyn.2021-08-30


 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Walsztat 2 ) o mocy łącznej do 2MW włącznie ( w tym także etapowo ), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną " - lokalizacja : działki nr 171/3, 171/4 obręb Krzywiczyny, gmina Wołczyn.2021-08-25


 

 

Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystapieniu do opracowywania i możliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego, zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw  2021-08-16.


 

 

Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach nr GL.RUZ.4210.45.2021.BS z dnia 27.07.2021 o zawieszeniu postępowania 2021-08-09.


 

 

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego znak GL.RUZ.4210.43.2021.EGK/TS z dnia 28.07.2021r, 2021-08-09


 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Rozbudowa i przebudowa obory wraz z budową zbiornika na gnojowicę na terenie gospodarstwa w miejscowości Szum, działki o numerach ewidencyjnych 1042/13 i 983/12, obręb ewidencyjny Szum, jednostka ewidencyjna Wołczyn - obszar wiejski" 2021-08-04


 

 

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie, znak GL.ZUZ.3.4210.1.2021.BS o wszczęciu postępowania wodnoprawnego, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb eksploatacji kompleksu stawów rybnych "Wierzbica", położonego na działkach 229, 230/1 a.m. 10 obręb Wierzbica Górna, gm.Wołczyn. 2021-07-23


 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW, na działce nr ew.292/1 obręb Brzezinki wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Wołczyn 2021-07-22


 

 

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach znak GL.RUZ.4210.42.2021.KK/TS z dnia 12.07.2021r  2021-07-20


 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach znak: GL.RUZ.4210.45.2021.BS z dnia 8.07.2021r.  2021-07-15


 

Oobwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Walsztat 2 ) o mocy łącznej do 2MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" - lokalizacja : działki nr ewid. 171/3, 171/4, obręb Krzywiczyny 2021-07-15


 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Realizacja punktu złomu" - lokalizacja : działka nr ewid. 235/3, obręb Gierałcice, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie 2021-07-02


 

 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "WOŁCZYN" o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działkach nr ew. 764, 147/5, 842, 154, 151/1 obręb Skałągi, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie" 2021-06-30 


 

 

Obwieszczenie o wszczęciu popstępowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach znak: GL.RUZ.4210.43.2021.EGK/TS z dnia 15.06.2021, 2021-06-28


 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej 'Duczów Mały' o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 142/3, 142/2, położonych w gminie Wołczyn, obręb Duczów Mały" 2021-06-24

 

 


 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej 'Brzezinki' o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 432/1, 432/2, 433/1, położonych w gminie Wołczyn, obręb Brzezinki" 2021-06-24


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Walsztat 2) o mocy łącznej do 2 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" - lokalizacja: działki nr ewid. 171/3, 171/4, obręb Krzywiczyny 2021-06-22


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji do produkcji nawozów plynnych oraz instalacji dozowania nawozów granulowanych"  - lokalizacja: działka nr ew. 264 obręb Wołczyn 2021-06-18


 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 180 obręb Skałągi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Wołczyn" - lokalizacja: działka nr ewid. 180, obręb Skałągi 2021-06-14


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Punkt zbierania odpadów makulatury i tworzyw sztucznych na części działki nr 389/4 w miejscowości Szymonków" - lokalizacja: działka nr ewid. 389/4, obręb Szymonków, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie 2021-06-09


 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Walsztat) o mocy łącznej do 5 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" - lokalizacja: działki nr ewid. 171/2, 172, obręb Krzywiczyny 2021-06-08


 

Obwieszczenie Burmistrza Wołczyna o wystąpieniu do wnioskodawcy z postanowieniem  stwierdzającym potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określającym zakres raportu ooś w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 59 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 60/6 w obrębie Komorzno, gmina Wołczyn” 2021-06-08


 

Postanowienie o stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na  budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 59 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 60/6 w obrębie Komorzno, gmina Wołczyn 2021-06-08


 

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa gazociągu Twaróg - Komorzno I, odcinek Chocianowice - Komorzno (Ignacówka), odgałęzienie Wołczyn - Świniary" 2021-06-02


 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Realizacja punktu skupu złomu" - lokalizacja: działka nr ew. 235/3 obręb Gierałcice 2021-05-28 


 

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodoprawnego GL.ZUZ.3.4210.377m.2020.BS - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Opolu 2021-05-18


 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej 'Duczów Mały' o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 142/3, 142/2, położonych w gminie Wołczyn, obręb Duczów Mały" 2021-05-18


 

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej 'Brzezinki' o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 432/1, 432/2, 433/1, położonych w gminie Wołczyn, obręb Brzezinki" 2021-05-18


 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 180 obręb Skałągi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Wołczyn" - lokalizacja: działka nr ewid. 180, obręb Skałągi 2021-05-07


 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Walsztat) o mocy łącznej do 5 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" - lokalizacja: działki nr ewid. 171/2, 172, obręb Krzywiczyny 2021-04-30


 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 445/12, 877/4 w obrębie Krzywiczyny, gmina Wołczyn" 2021-04-23


 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" - lokalizacja: działka nr ewid. 179/1, obręb Skałągi 2021-04-23


 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" - lokalizacja: działka nr ewid. 29, obręb Rożnów 2021-04-23


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej 'Duczów Mały' o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 142/3, 142/2, położonych w gminie Wołczyn, obręb Duczów Mały" 2021-04-22


 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej 'Brzezinki' o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 432/1, 432/2, 433/1, położonych w gminie Wołczyn, obręb Brzezinki" 2021-04-22


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 180 obręb Skałągi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Wołczyn" - lokalizacja: działka nr ewid. 180, obręb Skałągi 2021-04-13


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Walsztat) o mocy łącznej do 5 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" - lokalizacja: działki nr ewid. 171/2, 172, obręb Krzywiczyny 2021-04-13


 

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodoprawnego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 2021-03-31


 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 445/12, 877/4 w obrębie Krzywiczyny, gmina Wołczyn" 2021-03-30


 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, Wierzbica Górna - F1, składającej się z zespołów modułów fotowoltaicznych podzielonych na sekcje współpracujące z inwerterami (falownikami) i produkujących energię elektryczną dostarczaną do sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja SA w powiecie: kluczborskim, gmina: Wołczyn, woj. opolskie, miejscowość: Wierzbica Górna, obręb: Wierzbica Górna, na działce o nr ewid. 985" 2021-03-19


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 59 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 60/6 w obrębie Komorzno, gmina Wołczyn" 2021-03-19


 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 445/12, 877/4 w obrębie Krzywiczyny, gmina Wołczyn" 2021-03-09


 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" - lokalizacja: działka nr ewid. 179/1, obręb Skałągi 2021-03-08


 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" - lokalizacja: działka nr ewid. 29, obręb Rożnów 2021-03-08


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" - lokalizacja: działka nr ewid. 179/1, obręb Skałągi 2021-02-16


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" - lokalizacja: działka nr ewid. 29, obręb Rożnów 2021-02-16


 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, Wierzbica Górna - F1, składającej się z zespołów modułów fotowoltaicznych podzielonych na sekcje współpracujące z inwerterami (falownikami) i produkujących energię elektryczną dostarczaną do sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja SA w powiecie: kluczborskim, gmina: Wołczyn, woj. opolskie, miejscowość: Wierzbica Górna, obręb: Wierzbica Górna, na działce o nr ewid. 985" 2021-02-16


 

Postanowienie Burmistrza Wołczyna o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek 147/1, 147/2 w miejscowości Krzywiczyny, gmina Wołczyn - Krzywiczyny A" 2021-02-04


 

Obwieszczenie Burmistrza Wołczyna informujące o mozliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu mającym na celu opracowanie przedmiotowego dokumentu pn. "Program ochrony środowiska dla gminy Wołczyn na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027" 2021-02-02


 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr ew. 353/5, 353/6, 364/1, 421/1, 439, 460/1, 463/1 obręb Brzezinki oraz nr ew. 726/6 obręb Skałągi, gmina Wołczyn, powiat kluczborski" 2021-01-29


 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW w miejscowości Bruny, zlokalizowana w gminie Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie" 2021-01-22


 

Obwieszczenie Burmistrza Wołczyna o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:""Budowa elektrowni fotowoltaicznej "WOŁCZYN" o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działkach nr ew. 764, 147/5, 842, 154, 151/1 obręb Skałągi, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie" 2021-01-20


 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Eksploatacja wody z otworu WOŁCZYN VIIA w ilości 4m3/h w celu wykorzystania dla zasilania tężni solankowych i upraw halofitów na terenie realizowanego na działce ew. (nr, obręb) nr 29, obręb Wołczyn" 2021-01-12


 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji do produkcji nawozów Floravin i Innbio" 2021-01-11


 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek 147/1, 147/2 w miejscowości Krzywiczyny, gmina Wołczyn - Krzywiczyny A" 2021-01-11


 

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek 147/1, 147/2 w miejscowości Krzywiczyny, gmina Wołczyn - Krzywiczyny B" 2020-12-29


 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW w miejscowości Bruny, zlokalizowana w gminie Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie" 2020-12-21


 

Obwieszczenie o wezwaniu wnioskodawcy do uzupełnienia raportu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Zmiana sposobu użytkowania trzech budynków inwentarskich dla potrzeb chowu brojlerów w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 25/55 obręb Brzezinki" 2020-12-21


 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr ew. 353/5, 353/6, 364/1, 421/1, 439, 460/1, 463/1 obręb Brzezinki oraz nr ew. 726/6 obręb Skałągi, gmina Wołczyn, powiat kluczborski" 2020-12-16


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Realizacja punktu skupu złomu" 2020-12-09


 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Eksploatacja wody z otworu WOŁCZYN VIIA w ilości 4m3/h w celu wykorzystania dla zasilania tężni solankowych i upraw halofitów na terenie realizowanego na działce ew. (nr, obręb) nr 29, obręb Wołczyn" 2020-12-07


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW w miejscowości Bruny, zlokalizowana w gminie Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie" 2020-12-02


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, Wierzbica Górna - F1, składającej się z zespołów modułów fotowoltaicznych podzielonych na sekcje współpracujące z inwerterami (falownikami) i produkujących energię elektryczną dostarczaną do sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja SA w powiecie: kluczborskim, gmina: Wołczyn, woj. opolskie, miejscowość: Wierzbica Górna, obręb: Wierzbica Górna, na działce o nr ewid. 985" 2020-12-02


 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek 147/1, 147/2 w miejscowości Krzywiczyny, gmina Wołczyn - Krzywiczyny B" 2020-11-26


 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek 147/1, 147/2 w miejscowości Krzywiczyny, gmina Wołczyn - Krzywiczyny A" 2020-11-26


 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji do produkcji nawozów Floravin i Innbio" 2020-11-26


 

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu znak: GL.ZUZ.3.4210.318m.2020.RL 2020-11-25


 

Informacja w sprawie uzyskania przez spółki wodne dotacji celowej z budżetu Gminy Wołczyn 


 

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w miejscowości Krzywiczyny, zlokalizowana w gminie Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie" 2020-10-29


 

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej 'Skałągi' o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 107/3, 107/5, 108/3, położonej w gminie Wołczyn, obręb Skałągi" 2020-10-29


 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa obiektów do tuczu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 25/51 obręb Brzezinki, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie" 2020-10-29


 

Obwieszczenie Burmistrza Wołczyna o wystąpieniu do wnioskodawcy z postanowieniem stwierdzającym potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "WOŁCZYN" o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działkach nr ew. 764, 147/5, 842, 154, 151/1 obręb Skałągi, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie" 2020-10-29


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Eksploatacja wody z otworu WOŁCZYN VIIA w ilości 4m3/h w celu wykorzystania dla zasilania tężni solankowych i upraw halofitów na terenie realizowanego na działce ew. (nr, obręb) nr 29, obręb Wołczyn" 2020-10-09


Informacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji celowej z budżetu Gminy Wołczyn - wraz z wnioskiem o dotację


Obwieszczenie Burmistrza Wołczyna o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr ew. 353/5, 353/6, 364/1, 421/1, 439, 460/1, 463/1 obręb Brzezinki oraz nr ew. 726/6 obręb Skałągi, gmina Wołczyn, powiat kluczborski" 2020-10-01


Postanowienie o stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr ew. 353/5, 353/6, 364/1, 421/1, 439, 460/1, 463/1 obręb Brzezinki oraz nr ew. 726/6 obręb Skałągi, gmina Wołczyn, powiat kluczborski" 2020-09-28


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek 147/1, 147/2 w miejscowości Krzywiczyny, gmina Wołczyn - Krzywiczyny B" 2020-09-24


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek 147/1, 147/2 w miejscowości Krzywiczyny, gmina Wołczyn - Krzywiczyny A" 2020-09-24


 

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w miejscowości Krzywiczyny, zlokalizowana w gminie Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie" 2020-09-24


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji do produkcji nawozów Floravin i Innbio" 2020-09-09


 

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej 'Skałągi' o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 107/3, 107/5, 108/3, położonej w gminie Wołczyn, obręb Skałągi" 2020-09-03


 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w miejscowości Krzywiczyny, zlokalizowana w gminie Wołczyn, powiat kluczborski, województwo oposlkie" 2020-09-03


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej 'Skałągi' o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 107/3, 107/5, 108/3, położonej w gminie Wołczyn, obręb Skałągi" 2020-08-04


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "WOŁCZYN" o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działkach nr ew. 764, 147/5, 842, 154, 151/1 obręb Skałągi, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie" 2020-08-04


 

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu znak: GL.ZUZ.3.421.290.2019. BS 2020-07-01


 

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działce 195/8, obręb Wierzbica Górna, gmina Wołczyn, powiat kluczborski" 2020-06-17


 

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działki 146/4, 145/1 obręb Krzywiczyny, gmina Wołczyn, powiat kluczborski" 2020-06-17


 

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działki 146/4, 145/1, 145/2 obręb Krzywiczyny, gmina Wołczyn, powiat kluczborski" 2020-06-17


 

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa Elektrowni Słonecznej z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 648/3, 649/6, 649/5 (obręb 0056) w miejscowości Skałągi, Gmina Wołczyn" 2020-06-17


 

Obwieszczenie o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego" i rozpoczęciu konsultacji społecznych - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 2020-06-09


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr ew. 353/5, 353/6, 364/1, 421/1, 439, 460/1, 463/1 obręb Brzezinki oraz nr ew. 726/6 obręb Skałągi, gmina Wołczyn, powiat kluczborski" 2020-05-29


 

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działce 195/8, obręb Wierzbica Górna, gmina Wołczyn, powiat kluczborski" 2020-05-14


 

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działki 146/4, 145/1, obręb Krzywiczyny, gmina Wołczyn, powiat kluczborski" 2020-05-14


 

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działki 146/4, 145/1, 145/2, obręb Krzywiczyny, gmina Wołczyn, powiat kluczborski" 2020-05-14


 

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 648/3, 649/6, 649/5 (obręb 0056), w miejscowości Skałągi, Gmina Wołczyn" 2020-05-14


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 648/3, 649/6, 649/5 (obręb 0056), w miejscowości Skałągi, Gmina Wołczyn" 2020-05-14


 

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Szymonków) o mocy do 1,0 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ew. 648 obrę Szymonków, gmina Wołczyn" 2020-05-14


 

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego


 

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu znak: GL.ZUZ.3.421.289.2019. MB 2020-05-15


 

Pismo znak: RI.6220.11.21.2019 skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w związku z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana sposobu użytkowania trzech budynków inwentarskich dla potrzeb chowu brojlerów w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 25/55 obręb Brzezinki" 2020-05-20

 

Informacja wytworzona przez Tomasz Białaszczyk dnia 31.05.2023
Opublikowana przez Anna Kucharska dnia 01.06.2023. Odsłon 2013, Wersja 117drukuj
Wersja : lewy  107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 
Początek strony