Informacje ogólne

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynieul. K. Miarki 12, 46-250 Wołczyn telefon/fax: 0 774188980, adres e-mail: ops@wolczyn.pl godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00; pracownicy socjalni przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 11:00 i od 14:00 do 15:00 Działalność pomocy społecznej. Osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie jej pokonać wykorzystując własne środki, możli­wości i uprawnienia wymagają wsparcia pomocy społecznej.
W Wołczynie organizowaniem i świadczeniem pomocy ludziom jej potrzebującym zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecz­nej z sie­dzibą przy ul. K. Miarki 12
Działa on zgodnie z regulacjami prawnymi, zawartymi przede wszystkim w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o po­mocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn, zm.).
Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im byto­wania w wa­runkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamo­dzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem. W ramach swoich kompetencji i zadań pomoc społeczna wspiera potrze­bujących w różny sposób, w tym między innymi: - udziela pomocy finansowej i rze­czowej m.in. na dożywianie, odzież, zakup opału, na opłatę energii oraz na pokrycie wydatków na świadcze­nia zdro­wotne osób bezdomnych i innych osób nie mających do­chodu i możliwości ubezpieczenia się, na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym; - udziela schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawio­nym, w tym osobom bezdomnym; - świadczy usługi opiekuńcze w miejscu za­mieszkania; - kieruje do domu pomocy społecznej; - udziela zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarze­nia losowego; - zajmuje się sprawieniem pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; - współpracuje z innymi instytucjami i organiza­cjami
Pomoc finansowa

Przeznaczenie i powody przyznania zasiłku  

Typ zasiłku

 
 • koszt zakupu leków, leczenia 
 • remont mieszkania
 • kupno opału, odzieży 
 • pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu
 • koszty pogrzebu
 • straty materialne w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej
Zasiłek celowy i celowy specjalny
 • długotrwała choroba
 • niepełnosprawność
 • bezrobocie
 • brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie, na której ciążył obowiązek ali­menta­cyjny
 • możliwość nabycia uprawnień
  do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego
Zasiłek okresowy i okre­sowy spe­cjalny
 • dzieci do lat 7,
 • uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osoby i rodziny znajdujace się w sytuacjach uprawniajacych do swiadczeń z pomocy społecznej, szczególnie osoby samotne, w podeszłym wieku, chorym lub niepełno-sprawnym.
posiłekświadczenie pieniężneświadczenie rzeczowe
 
 • pełnoletnia osoba samotnie gospodarujaca, całkowicie niezdolna do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności,
 • pełnoletnia osoba pozostająca w rodzinie, całkowicie niezdolna do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.
zasiłek stały

 

 

 Prawo do świadczeń pomocy społecznej.

Podstawą przyznania świadczeń przez ośrodki pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania. Skorzystać z nich mogą osoby i rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu:
1) ubóstwa,
2) sieroctwa,
3) bezdomności,
4) bezrobocia,
5) niepełnosprawności,
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby,
7) przemocy w rodzinie,
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

9) bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzi­nach niepeł­nych lub wielodzietnych,
10) alkoholizmu lub narkomanii,
11) trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
12) klęski żywiołowej lub ekologicznej,
13) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.
 
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych wyżej w punktach 2–13 oko­liczności.
Do ustalenia, czy rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc społeczną spełnia kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania określonego rodzaju zasiłku, przyjmuje się – począwszy od maja 2004 r. – następujące kwoty:
1) na osobę samotnie gospodarującą – 477 zł,
2) na osobę w rodzinie – 351 zł,
W świetle ustawodawstwa dotyczącego pomocy społecznej – rodzina to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozo­stające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Podczas wywiadu środowiskowego pracownik socjalny ustala sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną oraz dane doty­czące posia­danych źródeł dochodów. Osoba ubiegająca się o pomoc winna przedstawić dokumenty potwierdzające dochody z miesiąca poprze­dzającego złożenie wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej oraz inne zaświadczenia po­twierdzające swoją sytuację np. decyzję z powiatowego urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej, orzeczenie o stop­niu niepełnosprawności. 

 Pomoc rodzinie  Program pomocy rodzinie ma na celu wzmocnienie rodziny, wspomaganie jej wszystkich funkcji i zadań, przeciwdziała­nie jej rozpa­dowi i pomoc w przetrwaniu różnych sytuacji kryzysowych.
Wiele jest przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania w środowisku, często wynika ono z niezaradności jej członków, niskiego wy­kształcenia, nieumiejętności gospodarowania środkami finansowymi.
Pracownicy socjalni planują pomoc rodzinom znajdującym się pod ich opieką, prowadzą szeroko rozumiane poradnictwo  socjalne. Poza pomocą finansową przynawaną na różne potrzeby klientów, realizowany jest program dożywiania dzieci w szkole.
 Bezrobocie Bezrobocie ma ujemne skutki dla społeczeństwa, są nimi: duże koszty świadczeń socjalnych, niewykorzystanie zdolno­ści do pracy i umiejętności osób bezrobotnych, poczucie zagrożenia utratą pracy ludzi zatrudnionych. Negatywne skutki i sytuacje wymagają działań ze strony ośrodków pomocy społecznej Osoby bezrobotne oprócz podstawowych form pomocy materialnej i rzeczowej mogą uzyskiwać poradę i informację na temat możliwości uzyskania pracy, przekwalifikowania się oraz pomoc w sporządzaniu odpowied­nich dokumentów dla przyszłego pracodawcy.

 Pomoc osobom niepełnosprawnym Fakt, że człowiek dysponuje mniejszymi zdolnościami fizycznymi czy umysłowymi, w niczym nie umniejsza podstawo­wej wartości i godności istoty ludzkiej. Jedną z instytucji świadczących usługi osobom niepełnosprawnym, w różnych formach, bez względu na rodzaj schorzenia jest Ośrodek Pomocy Społecznej.
Pomoc świadczona jest poprzez zasiłki, pomoc rzeczową, kosztów leczenia. Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób świadczona jest pomoc w formie usług opiekuńczych.
Pracownicy socjalni ds. osób niepełnosprawnych prowadzą działania skierowane na aktywizację osób wyizolowanych ze środowiska na skutek niepełnosprawności poprzez kierowanie do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kluczborku. Pomoc środowiskowa dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełno­sprawnych intelektualnie obejmuje specjalistyczne usługi, a także kierowanie do dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy  w Kluczborku.
 Pomoc ludziom starym Głównym celem naszego działania na rzecz osób w wieku poprodukcyjnym jest utrzymanie ich w środowisku zamieszkania w mak­symalnie dobrej kondycji psychicznej i fizycznej. W zakresie działań podejmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz poprawy sytuacji osób starszych, na pierwszym miejscu znajdują się usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne świadczone bezpośrednio u klienta w domu. Powyższe usługi realizuje Sekcja Usług naszego Ośrodka.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Osobom starszym potrze­bującym całodobowej opieki Ośrodek pomaga w kompletowaniu dokumentacji i uzyskaniu miejsca w Domu Pomocy Społecznej.
Ponadto kolejnym wyzwaniem i ważnym składnikiem pomocy winna być animacja i koordynacja działań na rzecz organizacji wol­nego czasu seniorów.
 

Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 14.01.2009
Opublikowana przez Agnieszka Wilczek dnia 20.09.2019. Odsłon 14034, Wersja 10drukuj
Wersja : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Początek strony