Wydawanie zaświadczeń

Miejsce załatwienia spraw:
Urząd Miejski w Wołczynie
Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych
ul. Dworcowa 1
46-250 Wołczyn
pok. nr 16 (parter Urzędu)
Tel. 77 4188 446 wew. 225
e-mail: meldunki@wolczyn.pl

 

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z EWIDENCJI LUDNOŚCI

 

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Pobranie zaświadczenia z ewidencji ludności można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Opłaty:

  • za wydanie zaświadczenia np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku osób zameldowanych w lokalu- 17 zł,

  • za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł,

  • za wielojęzyczny standardowy formularz –tłumaczenie pomocnicze do urzędowego zaświadczenia – 17 zł

Opłatę za wydanie zaświadczenia należy dokonać w kasie Urzędu lub bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego w Wołczynie.

- zwolnienia z opłaty zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej. Zwolnione z opłaty skarbowej jest  złożenie do sprawy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

  • wniosek o wydanie zaświadczenia.

  • dowód osobisty lub paszport.

  • w przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany - do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu

  • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

- formularz "wniosek o wydanie zaświadczenia"

- druk "pełnomocnictwo"

 


 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1397)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 256)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U z 2019 r., poz. 1000)
Informacja wytworzona przez Anna Duniec dnia 28.05.2020
Opublikowana przez Dorota Marynowska - Florczak dnia 28.05.2020. Odsłon 4603, Wersja 6drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony