Ogłoszenie

Ogłoszenie
o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji konkursowej opiniującej oferty o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 
Zapraszam organizacje pozarządowe oraz uprawnione podmioty do zgłaszania swoich kandydatów do prac w Komisji opiniującej oferty dotyczące otwartych konkursów ofert na dotację ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).
Rodzaj zadania: Aktywne formy spędzania czasu wolnego poprzez imprezy sportowe i rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Zgodnie z wymogiem zawartym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z wyłączeniem osób biorących udział w konkursie.

Praca w komisji konkursowej ma charakter społeczny i będzie odbywać się w godzinach pracy Urzędu.
Zgłoszenia przyjmowane są:
  • pisemnie: zgłoszenie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wołczynie lub przesyłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Wołczynie, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn;
  • mailowo na adres: info@wolczyn.pl


W zgłoszeniu należy podać:
  • nazwę organizacji,
  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
  • imię i nazwisko osoby zgłaszanej do pracy w komisji,
  • dane kontaktowe osoby zgłaszanej do pracy w komisji (nr telefonu, mail).

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 14 marca 2024 roku.


Wołczyn, dn. 27.02.2024 r.
powrót...
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 28.02.2024
Opublikowana przez Beata Siwak dnia 28.02.2024. Wygasa 31.12.2024. Odsłon 96, Wersja 1
Początek strony