Organy Spółki i ich kompetencje

Zgromadzenie Wspólników

 

Do kompetencji zgromadzenia Wspólników należy:

 

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,

2. powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,

3. kwitowanie Władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,

4. zbycie i wydzierżawienie Przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania oraz nabycie i zbycie nieruchomości,

5. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

6. zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz zasad wynagradzania pracowników Spółki,

7. podejmowanie uchwał o tworzeniu określonych funduszy oraz ustalanie zasad gospodarowania nimi,

8. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem postanowień § 18, a także ustalanie wynagrodzeń dla członków Rady,

9. podejmowanie uchwał o ustanowieniu dopłat oraz ich zwrocie,

10. uchwalanie regulaminu Zarządu,

11. podejmowanie uchwał w przedmiocie ustanowienia zarządu jedno lub wieloosobowego.

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

1. Bogusław Adaszyński – przewodniczący,

2. Mieczysław Wilk – zastępca przewodniczącego,

3. Jan Leszek Wiącek – członek.

 

Rada nadzorcza składa się z trzech członków wybieranych przez Zgromadzenie Wspólników. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Pierwszą Radę Nadzorczą powołano w składzie:

a) Jan Leszek Wiącek,

b) Bogusław Adaszyński,

c) Jan Lawenda.

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim chwili wyboru Przewodniczącego.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodniu od chwili złożenia wniosku.

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. Regulamin ten podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego aktu założycielskiego, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

a) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,

b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,

c) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt. a) i b),

d) wyrażanie opinii o nabyciu lub zbyciu nieruchomości, a także nabyciu i zbyciu środków trwałych, których wartość przekracza 10.000,- (dziesięć tysięcy) EURO.

Zarząd Spółki

Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości członków, w tym Prezesa wykonującego jednocześnie obowiązki Dyrektora Przedsiębiorstwa Spółki.

Zarząd powoływane jest na czas nieoznaczony.

Liczbę członków określa Zgromadzenie Wspólników na wniosek Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki.

Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany z ważnych przyczyn przez Radę Nadzorczą.

Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Prezesem Zarządu – Dyrektorem Spółki jest Mariusz Pieńkowski, członkiem Zarządu – Zastępcą Dyrektora jest Alicja Wypych.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników albo Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.

Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin ustala Zarząd Spółki, a zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.

Do wykonywania czynności w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes – Dyrektor Spółki jednoosobowo również w przypadku spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu. W sprawach gdy Zarząd jest wieloosobowy, a Prezes Zarządu sprawy podjąć nie może, konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu z Prokurentem lub Pełnomocnikiem.

W przypadku, gdy członek zarządu zatrudniony jest w Spółce na podstawie umowy o pracę, przysługuje mu jedynie wynagrodzenie z umowy o pracę.

Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki piastującymi stanowiska Dyrektora i Zastępcy Dyrektora zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej.

 

Informacja wytworzona przez dnia 05.05.2016
Opublikowana przez Bartosz Kaniowicz dnia 05.05.2016. Odsłon 2760, Wersja 1drukuj
 
Początek strony