Od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

Informacje:

 • w zakresie wymiaru podatku od środków transportowych można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat pok. nr 8
  (tel. 77 - 4188340 wew. 220)
 • w zakresie księgowości podatku od środków transportowych można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat pok. nr 6-7 (tel. 77 - 4188340 wew. 218, 219)

 

Jakie pojazdy podlegają opodatkowaniu?

Opodatkowaniu podlegają:

 • Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
 • Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony;
 • Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 • Autobusy

 

Kto jest podatnikiem?

Obowiązek podatkowy ciąży na:

 • osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych,
 • jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany,
 • posiadaczach środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu
 • solidarnie na wszystkich współwłaścicielach, jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

 

Obowiązek składania deklaracji na podatek

Podatnicy podatku od środków transportowych są obowiązani:

 • składać w terminie do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy sporządzone na formularzu wg ustalonego wzoru
 • w przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 lutego deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku na formularzu wg ustalonego wzoru
 • w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby należy odpowiednio skorygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia wymienionych okoliczności

Z dniem 01 stycznia 2019 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku (Dz.U.z 2018 roku poz. 2436) w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.

 

Podatek od środków transportowych jest płatny - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy.

Fakt, że organ podatkowy nie informuje o konieczności uiszczenia podatku wynika z samej konstrukcji podatku od środków transportowych. Ustawodawca scedował na podatnika konieczność poinformowania organu podatkowego o powstaniu i wygaśnięciu obowiązku podatkowego, naliczenia oraz zadeklarowania należnego podatku za dany rok podatkowy. Organ podatkowy jedynie weryfikuje dane przedstawione przez podatnika w toku postępowania podatkowego.

 

Terminy płatności podatku

 Podatek jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:

 • do 15 lutego - I rata
 • do 15 września - II rata

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

 1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: · w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata · do 15 września - II rata
 2. od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

W przypadku nie uiszczenia podatku w terminie jest on dochodzony w trybie egzekucji administracyjnej.

 

Gdzie mogę zapłacić podatek?

 

Podatek można zapłacić w banku na rachunek Urzędu Miejskiego w Wołczynie:

BS Wołczyn nr 40 88760009 0000 1036 2000 0001

 

 Sprzedałem pojazd, czy nadal płacę podatek?

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.W przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego należy w terminie 14 dni odpowiednio skorygować deklaracje na podatek od środków transportowych. Kwota podatku ulega obniżeniu i jest obliczana proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

 

Podstawowe akty prawne:

1.  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 70 ze zm.)

2.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych ( Dz.U. z 2018 roku poz. 2436)

 3. Uchwała Nr XLVI/438/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 października 2022 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 31 października 2022 roku poz. 2952)

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2024 ROKU NIE ULEGAJĄ ZMIANIE W PORÓWNANIU DO ROKU 2023!!!

Uchwała do pobrania:   Uchwała nr XLVI/438/2022 z dnia 26.10.2022 r.

 

Do pobrania deklaracja:

                              DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych

                             DT-1A   załącznik do deklaracji

 

 

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 30.12.2014
Opublikowana przez Grażyna Majcherska dnia 03.01.2024. Odsłon 7473, Wersja 28drukuj
Wersja : lewy  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Początek strony