Za wieczyste użytkowanie

 

OPŁATY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

 

Termin płatności

 

  Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 roku nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego  w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Pkt. 6 art. 71 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż w razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za rok, w którym prawo wygasło, podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego w tym roku.

  Zgodnie z kodeksem cywilnym opłata z tytułu użytkowania wieczystego ma charakter cywilnoprawny, a ustalenie czy też aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nie są czynnościami o charakterze administracyjnym.

W związku z powyższym użytkownik wieczysty nie otrzymuje decyzji w sprawie corocznej opłaty - kwota ta jest wskazana w akcie notarialnym .


Wpłat należy dokonywać na rachunek Urzędu Miejskiego w Wołczynie:

    Bank Spółdzielczy Wołczyn 40 88760009 0000 1036 2000 0001

 

Bonifikata w opłatach rocznych za użytkowanie wieczyste.

Zgodnie z art. 74 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, właściwy organ udziela na ich wniosek 50 % bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

Termin składania wniosków – do 31 marca roku kalendarzowego, za który ma być przyznana bonifikata


Wymagane dokumenty przy bonifikacie 

- wniosek wieczystego użytkownika

- zaświadczenie o zarobkach (brutto) za poprzedni rok lub odcinki renty, emerytury,

  
Ulgi w opłacie użytkowania wieczystego 

Stosowanie ulg w spłacie opłaty użytkowania wieczystego reguluje art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XLVI/359/2006 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Wołczyn oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 

Wymagane dokumenty przy ulgach

- wniosek wieczystego użytkownika

- dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy

 

 

  Informacji szczegółowych udzielają:

Referat Podatków i Opłat - pok. 7,   tel. 077 4188340 wew. 118 

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - pok. 30, tel. 077 4188340 wew. 113

 

 
 
 

 


Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 26.02.2009
Opublikowana przez Grażyna Majcherska dnia 03.03.2009. Odsłon 1234, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony