Za wieczyste użytkowanie

 

OPŁATY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

 

Termin płatności

 

  Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 782 z późn. zm.) opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego  w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Pkt. 6 art. 71 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż w razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za rok, w którym prawo wygasło, podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego w tym roku.

  Zgodnie z kodeksem cywilnym opłata z tytułu użytkowania wieczystego ma charakter cywilnoprawny, a ustalenie czy też aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nie są czynnościami o charakterze administracyjnym.

W związku z powyższym użytkownik wieczysty nie otrzymuje decyzji w sprawie corocznej opłaty - kwota ta jest wskazana w akcie notarialnym .

Wpłat opłaty z tytułu wieczystego użytkowania należy dokonywać na rachunek Urzędu Miejskiego w Wołczynie:

    Bank Spółdzielczy Wołczyn 40 88760009 0000 1036 2000 0001

 

Bonifikata w opłatach rocznych za użytkowanie wieczyste.

Zgodnie z art. 74 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, właściwy organ udziela na ich wniosek 50 % bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

Termin składania wniosków – do 31 marca roku kalendarzowego, za który ma być przyznana bonifikata


Wymagane dokumenty przy bonifikacie 

- wniosek wieczystego użytkownika

- zaświadczenie o zarobkach (brutto) za poprzedni rok lub odcinki renty, emerytury,

  
Ulgi w opłacie użytkowania wieczystego 

Stosowanie ulg w spłacie opłaty użytkowania wieczystego reguluje art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Uchwała Nr XXXIX/240/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wołczyn lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Wymagane dokumenty przy ulgach

- wniosek wieczystego użytkownika

- dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy

- podmiot, który zamierza skorzystać z pomocy de minimis dodatkowo dołącza wypełniony formularz informacji, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311); oświadczenie lub zaświadczenia o pomocy de minimis jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc jest zobowiązany do ich sporządzenia.

- podmiot, który zamierza skorzystać z pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie dodatkowo dołącza wypełniony formularz informacji, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.06.2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) oraz odpowiednio: dla rolnictwa - wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie jakie otrzymał w ciągu danego roku obrotowego oraz dwóch poprzedzających lat obrotowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;  dla rybołówstwa - wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rybołówstwie jakie otrzymał w okresie trzech lat budżetowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

Do pobrania:

Uchwała Nr XXXIX/240/2017 z dnia 27 października 2017 roku

 

 Informacji szczegółowych udzielają:

Wydział Podatków i Opłat - pok. 6 - 7,   tel. 077 4188340 wew. 218 lub 219 

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - pok. 30, tel. 077 4188340 wew. 213

 

 

 

 
 


 

 

 

Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 28.12.2012
Opublikowana przez Grażyna Majcherska dnia 27.12.2017. Odsłon 5815, Wersja 7drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony