Statut

 

STATUT WOŁCZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

 

T E K S T    J E D N O L I T Y

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

§ 1

Wołczyński Ośrodek Kultury, zwany dalej Ośrodkiem, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 2012.406 ze zm.), aktu o utworzeniu oraz niniejszego statutu.  

 

§ 2

Siedzibą Ośrodka jest miasto Wołczyn. Organizatorem dla Ośrodka jest Gmina Wołczyn. Terenem działania Ośrodka jest miasto i gmina Wołczyn. Ośrodek może również działać na terenie kraju, a także poza jego granicami.  

 

§ 3

W skład Ośrodka wchodzą:

1. Dom Kultury

2. Świetlice wiejskie  

 

§ 4

Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.       

 

 

ROZDZIAŁ II

CEL I ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA   

 

§ 5 

1. Podstawowym celem działalności Ośrodka jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Wołczyn.

2. Ośrodek upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie potrzeb kulturalnych ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

3. Ośrodek prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspakajającą potrzeby kulturalne i artystyczne społeczności miasta i gminy Wołczyn, edukację oraz wychowanie, upowszechnianie i promocję kultury lokalnej w kraju i zagranicą.  

 

§ 6

Ośrodek prowadzi działalność kulturalną i artystyczną w szczególności poprzez:

1. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej różnorodnych kulturowej.

2. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowywania przez sztukę.

3. Prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych.

4. Tworzenie warunków i prowadzenie zajęć i warsztatów dla ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów.

5. Organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych, projekcji filmów.

6. Działalność instruktażowo – metodyczna.

7. Prowadzenie biblioteki instruktażowo – metodycznej.

8. Promocję kultury Gminy Wołczyn i lokalnych twórców kultury.

9. Tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i  wartości kultury.

10. Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej.

11. Koordynację działalności na terenie miasta i gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych, promocja i organizacja wolontariatu.

12. Organizowanie różnorodnych form współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, kołami i klubami.

13. Organizowanie różnorodnych form wychowania, pomocy rodzinie, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

14. Prowadzenie współpracy kulturalnej z innymi ośrodkami upowszechniania kultury w kraju i zagranicą zwłaszcza z miastami i gminami partnerskimi.

15. Współpracę z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.

 

§ 7

1. Ośrodek może także prowadzić inną działalność związaną z kulturą, w tym działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie:

1) Prowadzenia odpłatnych i nieodpłatnych  warsztatów, zajęć, szkoleń, kursów.            

2) Sprzedaży własnych wydawnictw.            

3) Organizacji imprez zleconych przez inne instytucje i zakłady.            

4) Wypożyczania sprzętu.            

5) Wynajmu sal widowiskowych i konferencyjnych.            

6) Prowadzenia hoteliku w siedzibie i oddziałach.            

7) Dzierżawy własnych pomieszczeń.            

8) Koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów.            

9) Prowadzenie impresariatu artystycznego.            

10) Sprzedaży biletów na imprezy własne.            

11) Promocji firm na imprezach organizowanych przez Ośrodek.            

12) Usług reklamowych i ksero.            

13) Innych usług związanych z działalnością statutową.            

14) Bezpłatnego udostępniania pomieszczeń WOK dla Organizatora w celu organizacji spotkań, imprez, posiedzeń, narad, wyborów.  

2. Dochody uzyskane z tej działalności przeznaczone są w całości na działalność statutową Ośrodka.

                         

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE   

 

§ 8 

1. Wołczyński Ośrodek Kultury zarządzany jest przez dyrektora, który jest przełożonym pracowników Ośrodka.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Wołczyna na zasadach i w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach.

3. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin nadany przez Dyrektora po uzyskaniu  opinii Burmistrza.

4. Dla usprawnienia pracy Ośrodka dyrektor może powołać zastępcę dyrektora, o ile  przewidują to postanowienia regulaminu organizacyjnego.  

 

§ 9

Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

1. Ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej, finansowej i administracyjnej Ośrodka.

2. Składanie oświadczenia woli oraz reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz.

3. Udzielanie wszelkich informacji z realizacji statutowych zadań Burmistrzowi.                        

 

 

ROZDZIAŁ IV

GOSPODARKA FINANSOWA  

 

§ 10

1.   Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2.   Ośrodek otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację podmiotową na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania, eksploatacji i remontu obiektów. Ponadto Ośrodek może otrzymać dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  bądź celową na realizację wskazanych zadań i programów.

3.   Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe z:

1) wpływów z własnej działalności, o której mowa w § 7 statutu,

2)  dotacji z budżetu państwa,

3)  wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,

4)  spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,

5) innych źródeł.

4.   Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora.

5.   Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.  

 

 

ROZDZIAŁV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

 

§ 11

Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie, w trybie właściwym dla jego nadania.

Informacja wytworzona przez Rafał Neugebauer dnia 27.03.2017
Opublikowana przez Rafał Neugebauer dnia 27.03.2017. Odsłon 6994, Wersja 9drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony