Działalność i usługi

 

       

        DZIAŁALNOŚĆ I USŁUGI

 

 

1.      PKD 16.22.Z - Produkcja gotowych parkietów podłogowych ----------------

2.      PKD 16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa --------------------------------------------------------------------------

3.      PKD 27.52.Z - Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

4.      PKD 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków-------------------------

5.      PKD 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne------------------

6.      PKD 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych ----------------------------

7.      PKD 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne -----

8.      PKD 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 

9.      PKD 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami -------------------------------------

10.  PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ------------------------------------------------------------

11.  PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad ------------------

12.  PKD 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej ------------------------------------------------------------------------------

13.  PKD 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli -------------------

14.  PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych  -------------------------------------------------------------------------

15.  PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych ---------------------------------------------------------------

16.  PKD 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej------

17.  PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane ------------------------------

18.  PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych ------------------

19.  PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę ------------------------------

20.  PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych  ------------------------

21.  PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych ------------------------------------------------------

22.  PKD 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych------------

23.  PKD 43.31.Z - Tynkowanie ---------------------------------------------------------

24.  PKD 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej ---------------------------------

25.  PKD 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian----------

26.  PKD 43.34.Z - Malowanie i szklenie ---------------------------------------------

27.  PKD 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych ------------------------------------------------------------------

28.  PKD 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych --------------

29.  PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane ------------------------------------------------------------------

30.  PKD 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego ---------------------------------------------------------

31.  PKD 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego------------------------

32.  PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach -------------------------------------------------

33.  PKD 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach----------------------------

34.  PKD 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ------------------------------------------------------

35.  PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ------------------------------------

36.  PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów --------------------------------------

37.  PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -----------------------------------------------------------------------

38.  PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie -----

39.  PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ---------------------------------------

40.  PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane -----------------------------

41.  PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach --------------------------------------------------------------------------

42.  PKD 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych ------------------------------------------------------------------------

43.  PKD 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych--------------------------------------------------------------------------

44.  PKD 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie ------------------------------------------------

45.  PKD 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni ------------------------------------------------------------------------

46.  PKD 96.03.Z - Pogrzeby i działalność pokrewna --------------------------------

 


Informacja wytworzona przez Grażyna Płotycia dnia 21.12.2012
Opublikowana przez Agata Łakomska dnia 21.12.2012. Odsłon 7348, Wersja 8drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony