Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych można złożyć w jeden z następujących sposobów:

- osobiście, Urząd Miejski w Wołczynie, Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych, ul. Dworcowa 1, biuro nr 1;

- za pośrednictwem poczty- można wysłać wypełniony i podpisany egzemplarz wniosku wraz z załącznikami listem na adres: Urząd Miejski w Wołczynie, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn;

- elektroniczne za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

Wniosek_o_wydanie_zezwolenia

 

Wniosek należy wydrukować, wypełnić oraz podpisać i przekazać wraz z wymaganymi załącznikami oraz ewentualnym pełnomocnictwem udzielonym osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej.

 

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:

525 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa

525 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa )

2.100 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

 

Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia - uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Wysokość opłaty skarbowej wynosi: 17 zł - za ustanowienie pełnomocnika* * Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. pełnomocnictwa: poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

 

Dodatkowa procedura: Przedsiębiorca wnosi na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wołczynie opłatę (w trzech równych ratach) za korzystanie z zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku. W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości  w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

Opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:  

BS Wołczyn: 40 8876 0009 0000 1036 2000 0001  

 

Termin i sposób załatwienia:

W sprawie uzupełnienia ewentualnych braków we wniosku, wysokości opłaty za korzystanie z zezwolenia oraz ustalenia sposobu odbioru zezwolenia skontaktujemy się z Tobą listownie, za pośrednictwem internetu lub telefonicznie. Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na okres: nie krótszy niż 2 lata - w placówkach handlu detalicznego nie krótszy niż 4 lata - w placówkach gastronomicznych

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151, z późn.zm.) Tryb odwoławczy Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Wołczyna.

UCHWAŁA NR XLVII/320/2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wołczyn  

UCHWAŁA NR XXXI/318/2021 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wołczyn

UCHWAŁA NR XLVIII/328/2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wołczyn

UCHWAŁA NR XLVII/319/2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Wołczyn

UCHWAŁA NR XLVIII/327/2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Wołczyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 

Inne informacje:

Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście oraz opłaca stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia. Przedsiębiorca który, zakończył sprzedaż napojów alkoholowych lub dokonał zmiany stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu jest zobligowany do zgłoszenia zmian organowi w ciągu 14 dni od powstania zmiany.

 

Zezwolenie cofa się w przypadku:

1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

a) sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4,

2. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,

3. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,

4. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,

5. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,

6. orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

 

 

Zezwolenie wygasa w przypadku:  

 likwidacji punktu sprzedaży,

♦ upływu terminu ważności zezwolenia,

♦ zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,

♦ zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

♦ niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub niedokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach (w tym wypadku przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia).  

 

 

 

Informacja wytworzona przez Paweł Nowak dnia 18.12.2023
Opublikowana przez Paweł Nowak dnia 23.05.2024. Odsłon 8322, Wersja 18drukuj
Wersja : lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Początek strony