Wymeldowania

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Wołczynie
Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych
ul. Dworcowa 1
46-250 Wołczyn
pok. nr 16 (parter Urzędu)
Tel. 77 4188 446 wew. 225
e-mail: meldunki@wolczyn.pl

 

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB POBYTU CZASOWEGO

Każdy polski obywatel, który opuszcza swoje miejsce pobytu stałego musi wymeldować się najpóźniej w dniu, w którym wyprowadza się z miejsca dotychczasowego zameldowania na pobyt stały. Podobnie jest w przypadku wyprowadzki z miejsca pobytu czasowego - jeżeli osoba wyprowadzi się przed upływem zadeklarowanego terminu pobytu, musi ten fakt zgłosić w urzędzie. Wymeldowania z pobytu stałego lub pobytu czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

 

Kto może wystąpić z wnioskiem:
Osoba zobowiązana do wymeldowania się.Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 

 

Opłaty:
Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Wymagane wnioski i dokumenty:

  • formularz „wymeldowanie z pobytu stałego” lub „wymeldowania z pobytu czasowego”,

  • dowód osobisty lub paszport,

  • pełnomocnictwo, jeżeli osoba chcąca się wymeldować działa przez pełnomocnika

 Załączniki:

- formularz "wymeldowanie z pobytu stałego"

- formularz "wymeldowanie z pobytu czasowego"

- druk "pełnomocnictwo"

 

WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

 

Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanego w art. 28 ust. 2 Ustawy o ewidencji ludności (inny podmiot dysponujący tytułem prawnym) decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się (art. 35 Ustawy o ewidencji ludności).

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wymeldowanie w trybie decyzji administracyjnej,

  • kopia tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,

  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł . Czynność ta podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł. Opłaty można dokonać w kasie Urzędu lub bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego w Wołczynie.

Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, ustaleniach dokonanych przez organ Straży Miejskiej, przeprowadzeniu wizji lokalnych. Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie do miesiąca od daty założenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu).

Od wydanej decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Wołczyna.

 Załącznik:

- wniosek o wymeldowanie

 

 

 

 

 

 


 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonaniu obowiązku meldunkowego
Informacja wytworzona przez Anna Duniec dnia 28.05.2020
Opublikowana przez Dorota Marynowska - Florczak dnia 28.05.2020. Odsłon 4741, Wersja 5drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony