Aktualności

ZAWIADOMIENIE_RI.6733.2.2021

Wołczyn, dn. 10.06.2021 RI.6733.2.2021 Z A W I A D O M I E N I E O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18 z późniejszymi zmianami)   Z A W I A D A M I A M   o zgromadzeniu materiału dowodowego w toczącym się postępowaniu administracyjnym na wniosek ELEKTRO PROJEKT NAMYSŁÓW46 – 100 Namysłów, ul. Lipowa 10, działającego z pełnomocnictwa G
więcej...
Aktualizacja: 15.06.2021 Utworzono: 14.06.2021

Uzgodnienie projektu DLCP_RI.6733.1.2021

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 106 kpa, Burmistrz Wołczyna przedkłada do uzgodnienia projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI.6733.1.2021 dla inwestycji polegającej na budowie
więcej...
Aktualizacja: 15.06.2021 Utworzono: 14.06.2021

Obwieszczenie_RI.6733.1.2021

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOŁCZYNA Stosownie do art. 51 ust. 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.j. z dnia 2021.04.22 z póź. zm.) Burmistrz Wołczyna zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii kom&a
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2021 Utworzono: 25.05.2021

Obwieszczenie_RI.6733.2.2021

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOŁCZYNA Stosownie do art. 51 ust. 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.j. z dnia 2021.04.22 z póź. zm.) Burmistrz Wołczyna zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej o długości 150 metrów z trzema słupami oświetleniowymi o wysokości 6 metrów wraz z oprawami oświetlenio więcej...
Aktualizacja: 25.05.2021 Utworzono: 25.05.2021

ZAMIAR PRZEKSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WĄSICACH

ZAMIAR PRZEKSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WĄSICACH
więcej...
Aktualizacja: 05.02.2021 Utworzono: 29.01.2021

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2021 Utworzono: 29.01.2021

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2021/2022

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2021/2022
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2021 Utworzono: 29.01.2021

archiwum... Początek strony