Stypendia i zasiłki szkolne

 

INFORMACJE O UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WOŁCZYN

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

 • Uchwała Nr XXIII/192/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2008r. Nr 104, poz. 2437)


Stypendia socjalne dla uczniów/wychowanków/słuchaczy 2013/2014


Wraz z nowym rokiem szkolnym 2013/2014 rodzice, opiekunowie prawni, a także pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów i słuchaczy kolegiów, zamieszkałym na terenie Gminy Wołczyn.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 16 września 2013 roku w szkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn lub w Urzędzie Miejskim w Wołczynie 46-250 Wołczyn, ul. Dworcowa 1 (Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji II piętro, pok. 37). W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych wnioski należy złożyć do dnia 15.10.2013 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołczynie lub przesłać drogą pocztową.

 

Pomoc materialna przysługuje:

 

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 w/w ustawy, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.


Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane na wniosek:

 • rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły/ośrodka/kolegium, do której uczęszcza uczeń,
 • lub z urzędu.

 

Według ustawy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalnego, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.), czyli 456 zł netto. Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jed. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

To co uważa się za dochód zostało szczegółowo opisane w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 z późn. zm.).

 

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,

 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Wołczyn,

 • który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie).

 • który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami).

 

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, prowadzonych jako płatne zajęcia spoza planu nauczania lub jako inne - pozaszkolne- płatne zajęcia edukacyjne (m.in. kursy językowe, informatyczno - komputerowe, zajęcia logopedyczne, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań), 
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup:                                              podręczników, lektur, encyklopedii, słowników, atlasów i innych książek pomocniczych do realizacji procesów dydaktycznych, zeszytów, długopisów, plecaków, przyborów rysunkowych, malarskich, kreślarskich, materiałów do wykonywania prac dyplomowych, edukacyjnych programów komputerowych, materiałów dydaktycznych dla niepełnosprawnych uczniów, sprzętu komputerowego (w tym także komputerowe programy edukacyjne, materiały eksploatacyjne i części zamienne, urządzenia peryferyjne oraz abonament internetowy), stroju gimnastycznego (obuwie sportowe, koszulka gimnastyczna, spodenki, dres - nie częściej niż dwa komplety w ciągu roku, strój kąpielowy), zakup rzeczy, przedmiotów i usług niestanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego (m.in. okulary korekcyjne, biurko do nauki, krzesło do biurka, wyjazd na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę) i inne wyposażenie ucznia obligatoryjnie wymagane przez szkołę.
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, w szczególności zakwaterowania w bursie, internacie, transportu środkami komunikacji zbiorowej, kosztów dojazdu osoby niepełnosprawnej powyżej 18 roku życia.


Wnioskodawca składa wniosek na każdego ucznia indywidualnie. Oznacza to, że rodzic musi złożyć tyle wniosków ile ma uczących się dzieci. W związku z tym, że do każdego wniosku będzie wydana odrębna decyzja, wnioskodawca będzie musiał okazać się dowodami zakupu potwierdzającymi poniesione wydatki na każdego ucznia oddzielnie, do wysokości przyznanego uczniowi świadczenia.

Przy ponoszeniu wydatków oraz wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z wydatkami kwalifikowanymi do stypendium szkolnego, określonymi w dalszej części informacji. W roku szkolnym 2013/2014 obowiązują wydatki poniesione na cele edukacyjne zgodnie z poniższym załącznikiem: wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego.
Istnieje możliwość zakupu podręczników używanych. W sytuacji kupna podręczników używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna - sprzedaży.

Do składanych wniosków należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów uzyskiwanych przez wszystkich członków wspólnego gospodarstwa domowego m. in.:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia,
 • odcinek emerytury/renty lub wyciąg bankowy zawierający informację o wysokości świadczenia wraz z aktualną decyzją ZUS o wysokości pobieranych świadczeń,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP,
 • w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,
 • zaświadczenie o wysokości wypłacanych świadczeń rodzinnych m. in. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki i  świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne,
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów uzyskanych z innych źródeł, zawierające klauzulę o odpowiedzialności karnej („zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy"),
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, przekaz pocztowy, oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów),
 • dokument potwierdzający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz potwierdzenie przekazania alimentów (przekaz pocztowy, przelew bankowy),
 • każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.

 

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie lub decyzję o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych (w formie zasiłku okresowego lub stałego) z Ośrodka Opieki Społecznej w Wołczynie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od wysokości dochodów rodziny ucznia i wynosi 106,00 zł lub 121,90 zł miesięcznie.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się niezwłocznie po powstaniu zdarzenia losowego będącego podstawą ubiegania się o zasiłek, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego.


Zdarzeniem losowym uzasadniającym przyznanie zasiłku są:

 • śmierć rodziców lub opiekunów prawnych, albo wypadki losowe ucznia lub członków rodziny,

 • klęska żywiołowa,

 • utrata lub zniszczenie lokalu mieszkalnego rodziny ucznia,

 • inne zdarzenie losowe powodujące straty w mieniu należącym do rodziny ucznia.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.


O zasiłek szkolny może ubiegać się uczeń/słuchacz, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 • ma miejsce zamieszkania na terenie Gminy Wołczyn,

 • w rodzinie ucznia/słuchacza zaistniało zdarzenie uzasadniające przyznanie zasiłku.


POZOSTAŁE INFORMACJE

 • Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.)
 • Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.)
 • Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.)
 • Na podstawie art. 233 kodeksu karnego - kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą dostępne dla rodziców/uczniów/słuchaczy w następujących miejscach:

 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołczynie - bip.wolczyn.pl,

 • w każdej szkole prowadzonej przez Gminę Wołczyn,

 • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołczynie 46-250 Wołczyn, ul. Dworcowa 1 (pok. 37, II piętro) 

 

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

 

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Wołczyna.

 

Osobą z ramienia Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji ds. stypendiów i zasiłków szkolnych jest:

 • Marcin Kaczmarczyk

Tel. 077-418-83-44 wew.224 lub 225

Interesanci w sprawach stypendiów i zasiłków szkolnych przyjmowani są w pokoju nr 37 Urzędu Miejskiego w Wołczynie od poniedziałku do piątku w godzin Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 2013ach od 7:30 do 15:30.

 

Załączniki:

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 2013

2. Wzor zaswiadczenia o zarobkach

3. Zaswiadczenie dyrektora szkoly kolegium osrodka

4. Oswiadczenie o jednorazowym dochodzie

5. Wzor umowy kupna sprzedazy uzywanych ksiazek

6. Wzor upowaznienia

7. Oswiadczenie osoby niezarejestrowanej w Powiatowym Urzedzie Pracy

8. Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego 2013

9. Uchwala Rady Miejskiej w Wolczynie XXIII/192/2008

Informacja wytworzona przez dnia 19.08.2013
Opublikowana przez Tadeusz Olejnik dnia 22.08.2013. Odsłon 3885, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony