Ponowne wykorzystanie informacji

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania.  

Pojęcia:

-        informacja sektora publicznego - to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu zobowiązanego,

-        ponowne wykorzystanie - to wykorzystywane przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.  

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Wołczynie i organów Gminy  

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja sektora publicznego:

- udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołczynie (bip.wolczyn.pl),

-        przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.  

Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego Urzędu Miejskiego w Wołczynie  

Określa się następujące warunki dla ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronach BIP

-        informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Urzędu Miejskiego w Wołczynie,

-        należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji,

-        jeżeli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana należy zamieścić adnotację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystania,

-        jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przepisami informującymi o źródle pochodzenia,

-        poinformowanie, że organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnienia i wykorzystanie.  

Określone przez podmiot warunki ponownego wykorzystania są obiektywne, proporcjonalne, niedyskryminacyjne oraz nie ograniczają w sposób nieuzasadniony możliwości ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.  

Tryb wnioskowy o ponowne wykorzystanie ma zastosowanie w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

-        nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,

-        została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystania lub opłat za ponowne wykorzystanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,

-        będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,

-        została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.  

Wnioski mogą być wnoszone:  

-        w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta, adres: Urząd Miejski w Wołczynie, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn,

-        w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP,

-        e-mailem na adres info@wolczyn.pl.  

Wniosek musi spełniać warunki formalne wskazane w art. 39 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, tj, powinien zawierać:

-        nazwę podmiotu zobowiązanego,

-        informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pracownika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych ze wniosku,

-        wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane oraz źródło udostępnienia lub przekazania,

-        wskazanie celu ponownego wykorzystania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,

-        wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej

- także wskazanie formatu danych,

-        wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo wskazanie sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.  

Proponowany wzór wniosku.  

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.  

Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia.

  Po rozpatrzeniu wniosku organ zobowiązany:  

-        przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania bez określania warunków ponownego wykorzystania,

-        informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku,

-        informuje o braku warunków ponownego wykorzystania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę, -        składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie,

-        odmawia w drodze decyzji wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.  

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić organ zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Miejski w Wołczynie, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie.  

Prawo dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniu wynikającym z przepisów ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego), wynikające m.in.:

-        z przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych,

-        ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa lub prywatność osoby fizycznej, w tym ochronę danych osobowych (nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcję publiczną),

-        z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany,

-        z przepisów innych ustaw.  

Zasady niewyłączności

Podmiot zobowiązany, który udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, nie ogranicza korzystania z tych udostępnianych lub przekazywanych informacji przez innych użytkowników. W przypadku gdy wykonywanie zadań publicznych wymaga ograniczenia korzystania z informacji sektora publicznego przez innych użytkowników, podmiot zobowiązany może zawrzeć z użytkownikiem umowę o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z tych informacji. Umowa o udzielnie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego podlega co najmniej raz w roku ocenie podmiotu zobowiązanego w zakresie dalszego istnienia powodów jej zawarcia. Jeżeli w wyniku oceny podmiot zobowiązany stwierdzi ustanie powodów jej zawarcia, niezwłocznie wypowiada umowę.  

Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacja sektora publicznego wytworzona w Urzędzie Miejskim w Wołczynie jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystania, co do zasady bezpłatnie. Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, Urząd może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystanie jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków, mogących mieć wpływ w szczególności, na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie. W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, wnioskodawca zobowiązany może zostać do wniesienia opłaty uwzględniającej koszty wynikające z dostosowania sytemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystanie.  

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie oraz o prawie do sprzeciwu

W zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego.  

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

-        przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

-        skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 22.03.2022
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 22.03.2022. Odsłon 4947, Wersja 6drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony