Ponowne wykorzystanie informacji

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Gminy Wołczyn w celu ich ponownego wykorzystania

 

 

 1. Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:

    1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Wołczyn www.bip.wolczyn.pl;

    2. umieszczona w serwisie internetowym www.wolczyn.pl;

    3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

 2. Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej:

Jeżeli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Wołczyn nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystania są zobowiązane do:

    1. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;

    2. udostępnienie innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;

    3. informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej.

 1. Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej udostępnianych na wniosek

Urząd Miejski w Wołczynie określa ewentualne warunki udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

 1. Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych

Urząd Miejski w Wołczynie zapewnia możliwość dowolnego wykorzystania utworu lub bazy danych do celów komercyjnych
i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub baz danych, w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

 1. Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystania

Udostępnienie informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystania następuje na wniosek w przypadkach:

    1. informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej;

    2. wnioskodawca zamierza wykorzystać informacje publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej zawiera w szczególności dane określone w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie, zawiadamia się wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia. W takim przypadku wniosek rozpatruje się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Na wnioskodawcę może być nałożona opłata za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanej we wniosku o ponowne wykorzystanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

 1. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystania oraz o prawie sprzeciwu

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystanie informacji publicznej może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić o przyjęciu oferty. W przypadku otrzymania sprzeciwu w drodze decyzji rozstrzyga się o warunkach ponownego wykorzystania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie.

Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

  1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

  2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 1. Informacja o udzieleniu wyłącznego prawa do korzystania
  z informacji.

W przypadku gdy prawidłowe wykonywanie zadań publicznych wymaga ograniczenia korzystania z informacji przez innych użytkowników,
z użytkownikiem może zostać zawarta umowa o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z tej informacji.

 

 1. Zasady odpowiedzialności

Urząd Miejski nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji, przez podmioty powtórnie je wykorzystujące, z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę.

Informacja wytworzona przez dnia 30.01.2012
Opublikowana przez Kazimierz Kostera dnia 06.10.2017. Odsłon 1156, Wersja 5drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony