Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: IV/48/2019, Z dnia: 23.01.2019

, Zmieniana: XIV/147/2003
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Markotów Duży
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2019 , wersja 1

Numer: XV/148/2019, Z dnia: 27.11.2019

, Zmieniana:  
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Załączniki:
uchw_148.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Ptak - Fioncek dnia 28.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.11.2019 , wersja 1

Numer: XXIII/228/2020, Z dnia: 22.09.2020

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn
Załączniki:
Uchw_228.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 28.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.09.2020 , wersja 1

Numer: XXIX/289/2021, Z dnia: 31.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy gminy Wołczyn w latach 2021 - 2025
Załączniki:
Uchw_289.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 02.04.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.04.2021 , wersja 1

Numer: XXVIII/269/2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Wołczyn i zwrotu tej opłaty
Załączniki:
Uchw_269.pdf
Gl_269.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 25.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2021 , wersja 1

Numer: IV/33/2019, Z dnia: 23.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Wołczynie
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2019 , wersja 1

Numer: VII/85/2019, Z dnia: 30.04.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wniesienia przez gminę Wołczyn wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o. w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_85.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 07.05.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.05.2019 , wersja 2

Numer: XVI/149/2019, Z dnia: 18.12.2019

, Zmieniana: III/25/2018
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
uchw_149.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 20.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.12.2019 , wersja 2

Numer: XII/122/2019, Z dnia: 28.08.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Załączniki:
Uchw_122.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.08.2019 , wersja 1

Numer: XXX/300/2021, Z dnia: 12.05.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_300.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 14.05.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.05.2021 , wersja 1

Numer: XIX/181/2020, Z dnia: 17.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Załączniki:
Uchw_181.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 20.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2020 , wersja 1

Numer: XXVII/255/2021, Z dnia: 27.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej
Załączniki:
Uchw_255.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 02.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2021 , wersja 1

Numer: XXII/207/2020, Z dnia: 13.07.2020

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna wotum zaufania
Załączniki:
uchw_207.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.08.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.08.2020 , wersja 2

Numer: XXIII/233/2020, Z dnia: 22.09.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Załączniki:
Uchw_233.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.09.2020 , wersja 1

Numer: XII/115/2019, Z dnia: 28.08.2019

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn
Załączniki:
Uchw_115.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.08.2019 , wersja 1
 lewy  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  z 22  prawy
Początek strony