Kolejny rok z Europejskim Funduszem Społecznym

Kolejny rok z Europejskim Funduszem Społecznym  

 

 

„Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie”  

 

 

Rok 2012 to już piąty rok, w którym Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie przystąpił do realizacji projektu systemowego „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ogólna wartość projektu to 238 833,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania 213 755,53 PLN natomiast  25 077,47 PLN stanowi wkład własny Gminy Wołczyn.

Projekt adresowany był do 16 kobiet i 3 mężczyzn, w tym do osób niepełnosprawnych bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Projekt realizowany był w oparciu o 19 kontraktów socjalnych.

Głównym celem projektu był wzrost aktywności społecznej i zawodowej w grupie 19 klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie (16 kobiet i 3 mężczyzn) zamieszkujących gminę Wołczyn w okresie 01.01.2012r. - 31.12.2012r.

Cele szczegółowe projektu to:

  • poprawa predyspozycji osobistych i kompetencji społecznych, wiary we własne siły, zwiększenie motywacji do działania,
  • zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych,
  • nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy,
  • wzmocnienie potencjału Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez kontynuację zatrudnienia 2 pracowników socjalnych.

Projekt zakładał objęcie Uczestników/Uczestniczek kompleksowymi działaniami zmierzającymi do przygotowania ich do powrotu i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i otwartym rynku pracy.

Od marca do listopada 2012r. w ramach projektu prowadzono następujące działania:

1)      instrumenty aktywizacji zawodowej:

-        indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w celu stworzenia Indywidualnych Planów Działania

-        „Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy” - warsztaty grupowe

2)      instrumenty aktywizacji społecznej:

-        indywidualne konsultacje psychologiczne w celu podniesienia kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego i na rynek pracy

-        „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” – warsztaty grupowe

-        „Warsztaty pełnienie ról społecznych” – warsztaty grupowe

3)      instrumenty aktywizacji edukacyjnej:

-        „Ogrodnik terenów zielonych” dla 4K i 2M

-        „Opiekun/Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka niemieckiego” dla 8K i 1M

-        „Obsługa wózków widłowych” dla 2K i 1M

-        „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” dla 8K 

-        „Nowoczesne metody wykańczania wnętrz w budownictwie” dla 2M

-       „Stylizacja i kreowanie własnego wizerunku” dla 4K

Uczestnicy/Uczestniczki projektu otrzymali również wsparcie w postaci:

-         zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych,

-         wyżywienia podczas zajęć,

-         transportu dla osób z terenów wiejskich,

-         od czerwca do sierpnia 2012 roku 3 osoby wykonywały prace społecznie użyteczne na terenie gminy Wołczyn. 

Nad prawidłową i sprawną realizacją projektu czuwał Zespół Projektowy składający się z kierownika projektu, koordynatora projektu, pracownika obsługi finansowo – księgowej, oraz 2 pracowników socjalnych.

 

            13 grudnia 2012 roku odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka  Pomocy Społecznej w Wołczynie”. W spotkaniu wzięli udział Uczestnicy/Uczestniczki projektu, pracownicy OPS odpowiedzialni za jego przebieg i realizację. Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli także Burmistrz Wołczyna – Pan Jan Leszek Wiącek, Z-ca Burmistrza Wołczyna – Pan Bogusław Adaszyński oraz Skarbnik Gminy Wołczyn – Pani Katarzyna Krawiec.

 

Pan Burmistrz Wołczyna i Pani Kierownik OPS uroczyście wręczyli Uczestnikom/Uczestniczkom zaświadczenia potwierdzające uzyskanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz życzyli sukcesów w poszukiwaniu pracy.

 

Wszystkim Uczestnikom/Uczestniczkom projektu w 2012 roku serdecznie dziękujemy za miłą współpracę, wytrwałość i zaangażowanie. Mamy nadzieję, że udział w projekcie dał wiele satysfakcji, zadowolenia oraz motywacji do znalezienia rozwiązań swoich problemów życiowych związanych z poszukiwaniem pracy.


Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, zadowolenia oraz dalszego rozwijania swoich umiejętności oraz spełnienia wszystkich marzeń w nadchodzącym Nowym Roku.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2013
Opublikowana przez Agnieszka Wilczek dnia 09.01.2013. Wygasa 31.12.2020. Odsłon 1469
Początek strony