Aneks do umowy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

             

                  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie od 2008 roku na podstawie umowy ramowej nr POKL.07.01.01–16–022/08–00 podpisanej w dniu 18.07.2008r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu a Gminą Wołczyn w imieniu której działa Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie realizuje projekt systemowy „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

 

 

17 kwietnia 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie podpisał z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu aneks do umowy ramowej projektu systemowego pn. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie”.

 

 

Projekt realizowany jest od stycznia 2012 do grudnia 2012r.

 

Ogólna wartość projektu w 2012r. - 238 833,00 PLN, w tym: 

         1.         wysokość dofinansowania 213 755,53 PLN, w tym:

  • płatność ze środków europejskich w kwocie  203 008,05 PLN,
  • dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 10 747,48 PLN.
 

         2.         wkład własny 25 077,47 PLN, w tym:                    

  • budżet jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 23 369,27 PLN,
  • Fundusz Pracy w kwocie 1 708,20 PLN. 

 

 

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 19 klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie (16K i 3M) zamieszkujących gminę Wołczyn. 

 

Cele szczegółowe projektu to:

  • poprawa predyspozycji osobistych i kompetencji społecznych, wiary we własne siły, zwiększenie motywacji do działania,
  • zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych,
  • nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy,
  • wzmocnienie potencjału Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie poprzez kontynuację zatrudnienia 2 pracowników socjalnych.

 

 

Grupę docelową projektu stanowi 19 K/M (16K i 3M) zamieszkujących gminę Wołczyn bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Ponadto 4 osoby w grupie docelowej to osoby niepełnosprawne. 

 

W 2012 roku projekt realizowany jest w oparciu o 19 kontraktów socjalnych (16K i 3M). 

 

Działania na rok 2012: 

 

1. aktywizacja zawodowa:

 

-        indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym – 3h dla każdego Uczestnika/czkę - stworzenia Indywidualnych Planów Działania,

-        „Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy”- warsztaty grupowe – 16h x 2 grupy, 

 

2. aktywizacja społeczna:

-        indywidualne konsultacje psychologiczne – 2h dla każdego Uczestnika/czkę,

-        „Trening kompetencji i umiejętności społecznych - warsztaty grupowe – 18h x 2 grupy,

-        „Warsztaty pełnienia ról społecznych” – warsztaty grupowe – 6h x 2 grupy, 

 

3. aktywizacja edukacyjna:

 

-        szkolenia oraz kursy zwiększające kompetencje zawodowe lub umożliwiające zdobycie nowych kwalifikacji, 

 

 

 

4. wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych lub specjalnych zasiłków celowych,

 

 

5. prace społecznie użyteczne,

 

 

6. praca socjalna.

 

 

 Ponadto w ramach projektu Ośrodek Pomocy Społecznej zapewni transport dla osób z terenów wiejskich, wyżywienie w trakcie zajęć oraz materiały szkoleniowe.  

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 19.04.2012
Opublikowana przez Agnieszka Wilczek dnia 19.04.2012. Wygasa 31.12.2020. Odsłon 1469
Początek strony