INFORMACJA BURMISTRZA WOŁCZYNA (wygasły...)

Wołczyn, dnia 06.04.2011r.

URZĄD MIEJSKI

w Wołczynie

46-250 Wołczyn, ul. Dworcowa 1

TI.7021.13.2011

INFORMACJA

BURMISTRZA WOŁCZYNA

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami) informuję o zamiarze budowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnianiem kanału technologicznego w drodze publicznej – droga gminna Nr 100403 O dojazdowa do terenów przemysłowych w miejscowości Gierałcice gm. Wołczyn.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

 

Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Urząd Miejski w Wołczynie

ul. Dworcowa 1; 46-250 Wołczyn

 

Jak stanowi art. 4 pkt.15a  powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji :

a)      urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub     potrzebami ruchu drogowego,

b)      linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z    potrzebami ruchu drogowego.

 

Ponadto informuje, iż zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

Jednocześnie informuje, że powyższa informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej: http://bip.wolczyn.pl/w zakładce informacje/kanały technologiczne.

 

Do wiadomości:

Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa       

BURMISTRZ

mgr Jan Leszek Wiącek


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 06.04.2011
Opublikowana przez Tomasz Olejnik dnia 06.04.2011. Wygasa 05.11.2011. Odsłon 5379
Wersja : 1 2 3 
Początek strony