Statut Szkoły - ciąg dalszy

BIBLIOTEKA SZKOLNA

                                                                                                                                                                                  §29.     

1.        POSTANOWIENIA OGÓLNE

1)        Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2)        Zasady korzystania ze szkolnej biblioteki zawarte są w jej regulaminie.

3)        Z biblioteki mogą korzystać:

a)   uczniowie – na podstawie zapisów w dzienniku klasowym,

b)   nauczyciele i pracownicy szkoły – na podstawie dowodu osobistego,

c)   rodzice – na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego,

d)   inne osoby (absolwenci i byli pracownicy szkoły),

e)   Biblioteka może przyjąć imię zaproponowane przez uczniów szkoły.

f)     Nadzór pedagogiczny nad biblioteką szkolną pełni dyrektor szkoły (zastępca dyrektora).

4)        Dyrektor szkoły:

a)   zapewnia odpowiednie pomieszczenie na bibliotekę, właściwe wyposażenie oraz środki finansowe na jej działalność.

b)   zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi normami (w przypadku gdy w bibliotece zatrudnionych jest co najmniej dwóch nauczycieli, jednemu powierza obowiązek kierowania biblioteką).

c)   wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych  oraz przekazania biblioteki, jeżeli następuje zmiana pracownika,

d)   zatwierdza regulamin biblioteki (wypożyczalni, czytelni, korzystania ze zbiorów audiowizualnych),

e)   nadaje bibliotece imię – na wniosek aktywu bibliotecznego lub samorządu szkolnego,

f)     zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy,

5)        Rada Szkoły opiniuje:

a)   wydatki szkoły na działalność biblioteki,

b)   plan pracy biblioteki,

c)   projekt innowacji zgłoszony przez nauczyciela bibliotekarza,

6)        Rada Pedagogiczna

a)   zatwierdza plan pracy biblioteki,

b)   opiniuje projekt budżetu biblioteki,

c)   analizuje stan czytelnictwa (2 razy w roku),

d)   opiniuje regulamin biblioteki,

e)   podejmuje uchwałę w sprawie innowacji zgłoszonych przez nauczyciela bibliotekarza,

7)        Nauczyciele i wychowawcy

a)   współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,

b)   współuczestniczą w edukacji samokształceniowej uczniów,

c)   znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, zgłaszają propozycje dotyczące gromadzenia zbiorów, udzielają pomocy w selekcji zbiorów,

d)   współdziałają w tworzeniu warsztatu informacyjnego,

e)   współdziałają w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki,

8)        Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.

 1.        FUNKCJE I ZADANIA BIBLIOTEKI. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA – BIBLIOTEKARZA

1)        Biblioteka szkolna:

a)   służy realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły,

b)   rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą,

c)   przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji oraz bibliotek,

d)   stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) gromadzonych w szkole,

e)   jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na zajęciach z uczniami,

f)     wspiera działalność opiekuńczo – wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym),

g)   zaspokaja potrzeby kulturalno – rekreacyjne uczniów,

h)   wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli,

i)     współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie,

2)        Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

a)   Praca pedagogiczna

     udostępnianie zbiorów,

     udzielanie informacji,

     współuczestniczenie z nauczycielami różnych przedmiotów w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej,

     poradnictwo w doborze lektury,

     indywidualne kontakty z uczniami zdolnymi, trudnymi itp.

     prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,

     inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego,

     pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno – wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji,

     informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,

b)   Prace organizacyjno – techniczne:

     gromadzenie zbiorów,

     ewidencja i opracowanie zbiorów,

     selekcja zbiorów,

     prowadzenie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalogi, kartoteki, teczki tematyczne itp.),

     prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany i sprawozdania, planowanie wydatków, statystyka czytelnictwa dzienna, miesięczna, semestralna i roczna),

     prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,

c)   Inne obowiązki i uprawnienia:

     odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów,

     uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,

     współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami,

     współpraca z rodzicami,

     współpraca z innymi bibliotekami,

     proponowanie innowacji w działalności bibliotecznej,

2.        ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

1)        Lokal biblioteki składa się z wypożyczalni i czytelni

2)        Czas pracy biblioteki:

a)   biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego

b)   udostępnianie zbiorów odbywa się przez 5 godzin tygodniowo.

c)   czas otwarcia biblioteki zatwierdza na początku roku szkolnego dyrektor szkoły

3)        Zbiory

a)   biblioteka gromadzi zbiory zgodnie z programem nauczania, potrzebami uczniów klas 1-6 oraz nauczycieli

b)   rodzaje zbiorów

c)   wydawnictwa informacyjne i albumowe

d)   programy i podręczniki szkolne

e)   lektury uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów

f)     wybrane pozycje literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej

g)   czasopisma dla dzieci i młodzieży, ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli, naukowe, popularnonaukowe, społeczno – kulturalne, gazety

h)   podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli

i)     materiały audiowizualne

j)      materiały regionalne

k)   biblioteka umożliwia swoim czytelnikom wolny dostęp do półek

4)        Pracownicy

a)   w bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarz, zgodnie z obowiązującymi  przepisami (normami)

b)   biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz wyznaczony przez dyrektora szkoły (w przypadku obsady co najmniej dwu osobowej)

c)   zadania poszczególnych nauczycieli bibliotekarzy określone są w akresach ich obowiązków (planie pracy)

5)        Finansowanie wydatków

a)   podstawowym źródłem finansowym biblioteki jest budżet szkoły

b)   planowane roczne wydatki biblioteki stanowią część składową planu finansowego szkoły, który opiniuje rada pedagogiczna, a następnie rada szkoły

c)   biblioteka może otrzymywać dotacje na swoją działalność od rady rodziców (komitetu rodzicielskiego) lub innych źródeł

ŚWIETLICA SZKOLNA

        §1.        

1.        W Szkole działa świetlica szkolna

2.        Organizacja i formy pracy świetlicy szkolnej:

1)        świetlica szkolna zorganizowana jest dla uczniów szkoły,

2)        czas pracy świetlicy szkolnej dostosowany jest do terminów dojazdu uczniów,

3)        chęć korzystania ze szkolnej świetlicy rodzice ucznia zgłaszają pisemnie do wychowawcy świetlicy z dokładnym zaznaczeniem czasu przebywania w świetlicy. Ucznia korzystającego ze świetlicy zwolnić mogą tylko rodzice zgłaszając ten fakt wychowawcy świetlicy,

4)        w świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25,

5)        każdy uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma obowiązek dostosować się do jej regulaminu.

        §2.        

1.        Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli  na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub wyższą szkołą. Opiekuna praktyki wyznacza Dyrektor Szkoły.

UCZNIOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

        §3.        

1.        Obowiązek szkolny rozpoczyna się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia Szkoły, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

3.        Kontrolę nad spełnianiem przez uczniów obowiązku szkolnego sprawuje Dyrektor Szkoły, prowadząc księgę ewidencji dzieci.

        §4.        

1.        Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

1)        dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły,

2)        zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3)        zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych.

        §5.        

1.        Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

        §6.        

1.        Uczeń ma prawo do:

1)        właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)        opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

3)        życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wy­cho­wawczym,

4)        rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

5)        korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

6)        pomocy w przypadku trudności w nauce

7)        przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości Szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wy­ja­śnień i odpowiedzi,

8)        sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce

9)        przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym nau­czy­cielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpo­wiedzi, wyjaśnień,

10)   poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw poza­szkol­nych powierzonych w zaufaniu,

11)   jawnego wyrażania opinii dotyczących życia Szkoły, a także spraw światopoglądowych i religijnych; nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej,

12)   organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, roz­ryw­ko­wej i rekreacyjno-turystycznej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organiza­cyj­nymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,

13)   uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkol­nych; udokumentowana pozaszkolna działalność ucznia jest oceniana na równi z działalnością szkolną,

14)   reprezentowania Szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami,

15)   do pomocy socjalnej w następującej formie:

16)   uczeń dojeżdżający korzysta ze świetlicy i stołówki szkolnej w pierwszej kolejności,

17)   dla uczniów z rodzin niepełnych, wielodzietnych lub będących w bardzo trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość sfinanso­wa­nia w całości lub części kosztów obiadów, zakupu podręczników lub odzieży z funduszu Rady Rodziców, PCK, Urzędu Miasta lub dochodów własnych Szkoły. Podania w tej sprawie rodzice składają na ręce Dyrektora Szkoły. Decyzja o przyznaniu pomocy powinna być uzgadniana z pedagogiem szkolnym lub - w przypadku obiadów - z kierownikiem świetlicy szkolnej. Przed wydaniem decyzji organ finansujący pomoc może prze prowadzić wywiad środowiskowy lub rozmowy z zaintereso­wanymi rodzicami w miejscu ich zamieszkania;

18)   do korzystania w czasie zajęć z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków  dydaktycznych na zasadach określonych przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia.

        §7.        

1.        Uczeń ma obowiązek:

1)        przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz w jego załącznikach,

2)        systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

3)        przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły i osób dorosłych,

4)        wykonywania poleceń wydawanych przez wszystkich nauczycieli i pracowników obsługi,

5)        dostosowania się do organizacji nauki w Szkole: uczniom zabrania się biegania po korytarzach podczas przerw międzylekcyjnych, samowolnego oddalania się z budynku Szkoły,

6)        opuszczania sal lekcyjnych podczas przerw

7)        uczniowie korzystają z pomieszczeń szkolnych w pierwszej kolejności tylko w przypadku imprez wcześniej zaplanowanych i zgłoszonych w sekretariacie,

2.        Podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowniach oraz instru­kcji obsługi urządzeń.

TRYB SKŁADANIA SKARG W PRZYPADKU STWIERDZENIA NARUSZENIA PRAW UCZNIA

        §8.        

1.        W przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć skargę do wychowawcy klasy. W przypadku, gdy rodzic nie zgadza się z rozstrzygnięciem lub sprawa dotyczy wychowawcy, może zwrócić się kolejno do:

1)        Dyrektora Szkoły

2)        Rady Szkoły

NAGRODY I  KARY

        §9.        

1.        Uczeń może być nagradzany za:

1)        rzetelną naukę i wzorowe zachowanie,

2)        wybitne osiągnięcia,

3)        pracę na rzecz Szkoły i środowiska,

4)        dzielność i odwagę.

2.        W Szkole przewiduje się następujące nagrody dla uczniów:

1)        pochwała wychowawcy w obecności klasy,

2)        pochwała Dyrektora Szkoły w obecności społeczności szkolnej,

3)        nagrody rzeczowe,

4)        dyplomy,

5)        świadectwa z wyróżnieniem

6)        listy gratulacyjne dla rodziców,

7)        wpis pamiątkowy do Złotej Księgi Uczniów, którzy przynieśli zaszczyt Szkole

        §10.     

1.        Uczeń może być ukarany:

1)        ustnym upomnieniem wychowawcy klasy,

2)        naganą wychowawcy z wpisem do dziennika i powiadomieniem rodziców lub prawnych opiekunów ucznia,

3)        ustnym upomnieniem Dyrektora Szkoły,

4)        naganą Dyrektora Szkoły – uczeń ukarany naganą Dyrektora Szkoły nie może brać udziału w imprezach rozrywkowych organizowanych przez Szkołę lub klasę. Dyrektor Szkoły udziela nagany w porozumieniu z wychowawcą klasy. O udzielonej naganie Dyrektora Szkoły wychowawca informuje rodziców lub prawnych opiekunów ucznia;

5)        zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do repre­zen­towania Szkoły na zewnątrz,

6)        przeniesieniem do równoległej klasy - wnioskuje wychowawca klasy, pedagog szkolny – przenosi ucznia Dyrektor Szkoły,

2.        Po wyczerpaniu wszystkich powyższych możliwości oddziaływań wychowawczych uczeń, na wniosek Dyrektora Szkoły, może być przeniesiony przez Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu do innej szkoły. Uchwałę o wnioskowaniu w tej sprawie podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody dyrektora docelowej szkoły na przyjęcie ucznia.

3.        Sposób ukarania dostosowuje się do rodzaju popełnionego przez ucznia wykroczenia.

4.        W Szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność oso­bistą uczniów.

5.        Uczeń sprawiający duże trudności wychowawcze lub nagminnie wagarujący może być skreślony z listy uczniów na mocy uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli ukończył 18 rok życia.

6.        Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucz­nia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. Obowiązek ten spełnia wychowawca zainteresowanego ucznia.

TRYB ODWOŁYWANIA  SIĘ  OD  KARY

         §11.     

1.        Rodzic lub prawny opiekun ucznia może odwołać się od wymierzonej kary w formie pisemnej w terminie 7 dni od powiadomienia :

1)        do Dyrektora Szkoły – od kary wymierzonej przez wychowawcę

2)        do Rady Szkoły – od kary wymierzonej przez Dyrektora Szkoły.

2.        Dyrektor Szkoły lub Rada Szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni i postanawia o uchyleniu kary bądź jej utrzymaniu oraz informuje rodziców (prawnych opiekunów) o powziętej decyzji.

3.        Jeżeli rodzic lub prawny opiekun  nie zgadza się z decyzją podjętą przez Radę Szkoły , może w terminie 14 dni od uzyskania informacji o sposobie rozstrzygnięcia, zwrócić się z wnioskiem do organu pełniącego nadzór pedagogiczny o przeanalizowanie sprawy.

        §12.     

1.        Szczegółowe zasady określające funkcjonowanie ucznia w Szkole określa Regulamin wewnętrzny stanowiący załącznik nr 14.

ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW SZKOŁY

§13.     

1.        W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w oparciu o arkusz organizacyjny, zatwierdzony przez organ prowadzący. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z obowiązującymi przepisami.

        §14.     

1.        Zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi określa Dyrektor Szkoły w przydziałach czynności.

        §15.     

1.        Obowiązkiem nauczyciela jest:

1)        realizacja programów nauczania, wychowania i opieki według jego najlepszej wiedzy i woli oraz realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy Szkoły,

2)        zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć szkolnych obowiązkowych i innych,

3)        doskonalenie swoich wiadomości i umiejętności poprzez podejmowanie doskonalenia zawodowego,

4)        udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb,

5)        obserwowanie i analizowanie rozwoju psychofizycznego uczniów oraz udzielanie im pomocy w przypadku występujących problemów,

6)        rozwijanie i ukierunkowanie zdolności i zainteresowań uczniów oraz udzielanie im wszechstronnej pomocy,

7)        efektywne wykorzystanie czasu lekcji i pomocy dydaktycznych,

8)        dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne,

9)        poinformowanie ucznia na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidywanych dla niego stopniach okresowych (rocznych). O przewidywanym stopniu niedostatecznym nauczyciel przed­miotu obowiązany jest powiadomić ucznia i jego rodziców na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

2.        Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:

1)        poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych im uczniów,

2)        bezpieczeństwo powierzonych opiece uczniów w Szkole i na zajęciach organizowanych przez Szkołę oraz za skutki wypadków wynikających z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.

3.        Praca nauczyciela powinna cechować się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów, podmiotowym i sprawiedliwym ich traktowaniem, indy­widualnym podejściem do spraw każdego ucznia.

4.        Nauczyciel ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskiwanych od wychowa­w­ców, rodziców, pedagoga szkolnego, Dyrektora Szkoły lub z innych źródeł - doty­czących spraw osobistych i rodzinnych ucznia.

        §16.     

1.        Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2.        Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.        Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.

4.        Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1)        tworzenia warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie

2)        inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3)        podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

5.        Wychowawca  w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4:

1)        otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2)        planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

3)        ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

4)        współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowaw­cze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

5)        utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów  w celu:

a)   poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,

b)   współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dziecka i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach.

c)   włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły.

6)        współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, organizację i formy udzielania pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy pedagogicznej, psychologicznej i materialnej.

6.        Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy mery­torycznej i metodycznej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu.

        §17.     

1.        Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którym kieruje wychowawca klasy. Jego zadaniem jest ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb a także współpraca w zakresie nauczania i wychowania uczniów danego oddziału oraz wymiany informacji.

2.        Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe uzależnione od potrzeb Szkoły.

3.        Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

1)        ustalenie szkolnego zestawu programów nauczania,

2)        zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych oraz ścieżkach edukacyjnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania,

3)        wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania wyników nauczania,

4)        organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

5)        wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,

6)        wnioskowanie i opiniowanie rozwiązań w zakresie planu nauczania oddziału w trzyletnim cyklu kształcenia,

7)        kierowanie uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznych, ustalania indywidualnych programów.

4.        Pracą zespołów przedmiotowych, wychowawczych i problemowo – zadaniowych kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek członków zespołu.

         §18.     

1.        W Szkole tworzy się Zespół Wychowawczy. Skład Zespołu oraz jego zadania zawarte są w programie wychowawczym Szkoły oraz programie profilaktyki.

         §19.

1.        Opiekę pedagogiczną nad uczniami sprawuje pedagog szkolny, do obowiązków którego należy w szczególności:

1)        sprawowanie indywidualnej opieki pedagogicznej,

2)        koordynacja udzielanej pomocy materialnej,

3)        nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów,

4)        koordynacja pracy w zakresie orientacji zawodowej,

5)        współudział w opracowaniu programu wychowawczego Szkoły oraz programu profilaktyki,

6)        rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów,

7)        współdziałanie z instytucjami pomocy rodzinie.

8)        prowadzenie profilaktyki wychowawczej,

9)        okresowa analiza sytuacji wychowawczej w Szkole wspólnie z Zespołem Wychowawczym,

10)   rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności wychowawcze, rozpoznawanie przyczyn złego zachowania oraz udzielanie pomocy wychowawcy i rodzicom w pracy z uczniem „trudnym”,

11)   ścisła współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia oraz jego wychowawcą w zakresie wychowania,

12)   organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie, czuwanie nad prawidłowością wdrażania w Szkole i efektami programów profilaktycznych,

13)   współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo – wychowawczymi, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, zakładami wychowawczymi i innymi placówkami prowadzącymi klasy dla uczniów o specjalnych potrzebach psychologicznych.

         §20.

1.        W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły informuje pracowników o istotnych sprawach szkolnych oraz wydaje zarządzenia w formie pisemnej, wykładając je do wglądu w pokojach nau­czy­ciel­skich bądź w razie potrzeby w innych miejscach. Wszyscy pracownicy Szkoły zobowiązani są do systematy­cznego zapoznawania się z zarządzeniami Dyrektora Szkoły oraz do terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA

 §21.     

1.        Za wszelkie szkody  wyrządzone przez uczniów odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice (prawni opiekunowie).

2.        Dyrektor Szkoły egzekwuje w trybie administracyjnym wszelkie należności wynikające z ust.1.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§22.

1.        Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.        Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej okre­śla­ją odrębne przepisy.

               §23.

1.        Zmiany w niniejszym Statucie uchwala Rada Szkoły zwykłą większością głosów przy obecności co naj­mniej 2/3 regulaminowego składu Rady. Wniosek o dokonanie zmiany organy Szkoły kierują do Rady Pedagogicznej, która po przyjęciu projektu zmiany przekazuje go Radzie Szkoły do uchwalenia.

               §24.     

1.        W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem  mają zastosowanie przepisy prawa.

  Projekt statutu pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną 18.11.2002r.

Statut wszedł w życie 19.11.2002 na mocy uchwały Rady Szkoły z 18.11.2002r.

Informacja wytworzona przez Jacek Karasiewicz dnia 14.11.2003
Opublikowana przez Mirosław Kelniarz dnia 14.11.2003. Odsłon 1183, Wersja 5drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony