Leśny

 

    Podatek leśny

 

Informacje:

 

Przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym

Podmioty obowiązane do zapłaty podatku leśnego

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie.

Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem leśnym

Zgodnie z art. 6 ust. 2 i ust. 5 ustawy o podatku leśnym podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym - art. 6 ust. 6 ustawy o podatku leśnym

 Stawki podatku leśnego

Podatek leśny wynosi: 

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, wyniosła 327,43 zł za 1 m3 (komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 roku, opubl. Mon. Pol. z 2023 r. poz. 1130)

Stawki podatku leśnego w Gminie Wołczyn w 2024 roku wynoszą:

 

Zwolnienia w podatku leśnym

Zwolnienia w podatku leśnym reguluje art. 7 ustawy o podatku leśnym.

 

Terminy i sposoby płatności podatku leśnego

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek można zapłacić w banku:

na indywidualnie przypisany numer rachunku bankowego wynikający z decyzji podatkowej lub na konto ogólne Urzędu Miejskiego:

BS Wołczyn  nr 40 88760009 0000 1036 2000 0001

Osoby fizyczne w poszczególnych sołectwach mogą wpłacać podatek leśny u sołtysów, którzy są inkasentami w zakresie podatków na terenie swoich sołectw. 

Podatek nie zapłacony w terminie podlega egzekucji administracyjnej.

 

Podstawowe akty prawne:

1.  Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.)

2.  Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 roku (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 1130) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku. 

 

            

Druki do pobrania

                        DL-1  deklaracja na podatek leśny,

                        ZDL-1 załącznik - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,

                        ZDL-2 załącznik - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,

                         IL-1 informacja o lasach na terenie Gminy Wołczyn,

                         ZIL-1  załącznik - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,

                        ZIL-2 załącznik - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,

                        ZIL-3  załącznik - dane pozostałych podatników

 


 

 

 

Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 03.01.2024 10:56
Opublikowana przez Grażyna Majcherska dnia 03.01.2024 10:56. Odsłon 6257, Wersja 25