Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie

ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. płac

w wymiarze 0,5 etatu (20 godzin tygodniowo)

 

I. Wymagania niezbędne:


1. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego UE oraz znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3. Kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu, terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4. Wykształcenie wyższe lub średnie,
5. Minimum 5-letni staż pracy w oświacie na stanowisku płacowym lub pokrewnym.

 

II. Wymagania dodatkowe:
1. Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ubezpieczeń społecznych, zagadnień PDOF, znajomość przepisów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
2. Bardzo dobra znajomość programów: Płace, Płatnik i MS Office,
3. Doświadczenie w obsłudze płacowej pracowników oświaty,
4. Samodzielność, umiejętność organizacji własnej pracy, komunikatywność, rzetelność, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Przygotowywanie dokumentacji płacowej i wypłata wynagrodzeń,

2. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami ZUS oraz PDOF,

3. Sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami,

4. Opracowywanie rocznych planów finansowych dotyczących wynagrodzeń pracowników

5. Obsługa Systemu Informacji Oświatowej,

6. Archiwizacja dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw.

 

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. List motywacyjny,

2. Życiorys- CV,

3. Kwestionariusz osobowy,

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

7. Oświadczenie o niekaralności,

8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

9. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku,

10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 poz. 2135)

11. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku osób niepełnosprawnych przystępujących do naboru.

 

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w terminie do 22 sierpnia 2016 do godziny 14.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołczynie, ul. Rzeczna 10, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko: specjalista do spraw płac” ( w przypadku wysłania pocztą – liczy się data wpływu przesyłki do szkoły),

2. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane,

3. Kandydaci spełniający wymagania, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. Bip.wolczyn.pl).

 

VI. Uwagi:

1.Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów nie wyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w sekretariacie szkoły w terminie 1 miesiąca od zakończenia naboru. Dokumenty nie odebrane w terminie, o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

Informacja wytworzona przez Celina Zając dnia 08.08.2016
Opublikowana przez Mirosław Kelniarz dnia 16.08.2016. Odsłon 790, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony