Rozpoznanie zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód termalnych Wołczyn VII A (wygasły...)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 oraz późniejsze zmiany) zawiadamiam o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozpoznanie zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód termalnych Wołczyn VII A” 

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
46-250 Wołczyn ul. Traugutta 1
Tel/fax: 77 41888 502 
adres strony internetowej: www.wodociagiwolczyn.pl 

II. Określenie trybu zamówienia: 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie zamieszczona na stronie:
www.wodociagiwolczyn.pl
www.bip.wolczyn.pl


IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: 
1. Opis przedmiotu zamówienia. 
- Ocenę stanu technicznego otworu zgodnie z projektem prac geologicznych dla rozpoznania zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód termalnych Wołczyn VII A.
- Kontrolę aktualnej głębokości otworu (poziomu nagromadzonego zasypu – osadu).
- Usunięcie stwierdzonego materiału zalegającego w otworze do końcowej głębokości 1100m poprzez jego zwiercenie lub wypłukanie. Na tym etapie robót ocenić należy stabilność ścian otworu poprzez kontrolne pomiary głębokości. W przypadku dalszego gromadzenia się zasypu, na wniosek nadzorującego hydrogeologa Inwestor podejmie decyzję odnośnie zastosowania w otworze rur filtrowych – zgodnie z wnioskiem zawartym w Projekcie prac geologicznych dla rozpoznania zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód termalnych Wołczyn VII A.
- Opuszczenie kolumny rur filtrowych w konstrukcji przedstawionej przez nadzór hydrogeologiczny i ewentualne wykonanie obsypki żwirowej. 
- Pompowanie oczyszczające i próbne.
- Pobranie i badanie próbek wody.
- Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej – stanowiącej podstawę do ubiegania się o koncesję na eksploatację przedmiotowego otworu i jej przyjęcie przez uprawniony organ administracji geologicznej.
2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45120000- 4 Próbne wiercenia i wykopy. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

VI. Termin wykonania zamówienia: 
do 31.03.2014r. 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków dotyczących: 
- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- Posiadania wiedzy i doświadczenia; 
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jedno zamówienie obejmujące roboty wiertnicze gdzie wymagane było sporządzenie planu ruchu, zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym.
- Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje na każdym etapie robót osobami do obsługi o odpowiednich i stwierdzonych kwalifikacjach a także osoby z nadzoru zgodnie z wymaganiami określonymi w „Prawie geologicznym i górniczym”. A w szczególności osobę kierownika ruchu zakładu, kierowników wiertni posiadających stwierdzone świadectwa kwalifikacyjne wydane przez właściwe urzędy górnicze.
- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 600.000,00 zł. 

VIII. Informacja na temat wadium:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
Jedynym kryterium jest cena oferty (100%) 

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 29.04.2013 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wołczynie, 
ul. Traugutta 1, 
46-250 Wołczyn. 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi 29.04.2013 r. o godz. 12:30 w siedzibie zamawiającego. 

XII. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

 

 

Odpowiedzi na pytania oferentów:

Pytanie 1:
Czy decyzję o złożeniu wniosku do Inwestora o zastosowaniu w otworze rur filtrowych (§1 ust. 2c) podejmuje hydrogeolog samodzielnie? Kto podejmuje ostateczną decyzję o stanie otworu spełniającym wymogi dla prac zgodnie z „Projektem prac …” po zwierceniu/wypłukaniu otworu? Prosimy o doprecyzowanie zakresu kompetencji i organizacji nadzoru hydrogeologicznego.
Odpowiedź 1:
Nie przewidujemy własnego nadzoru hydrogeologicznego, lecz zakładamy, że służba hydrogeologiczna Wykonawcy podejmie przedmiotową w pytaniu decyzję o zabudowie w otworze rur filtrowych lub rezygnacji z nich oraz podejmie decyzję o stanie otworu spełniającym wymogi dla prac… – w uzgodnieniu z Inwestorem (zgodnie z „Projektem prac …”) .

Pytanie 2:
Czy cena wykonania przedmiotu prac ma zawierać maksymalny zakres prac (obejmujący wariant z zapuszczeniem rur z fiberglassu lub stali nierdzewnej)? W przypadku podjęcia decyzji o zapuszczeniu rur po zwierceniu lub wypłukaniu otworu, czas oczekiwania na rury znacznie zwiększa koszty wykonania zadania (przestój urządzenia wiertniczego).
Odpowiedź 2:
Cen ofertowa powinna zawierać zastosowanie i opuszczenie rur.

Pytanie 3:
Czy Inwestor wyraża zgodę na 2-etapowe prowadzenie prac, tj. I etap – badanie stanu otworu (głębokość zasypu, stan techniczny rur okładzinowych, stan techniczny otworu „open hole”) oraz II etap – zbrojenie otworu i wszelkie niezbędne badania hydrogeologiczne i fizykochemiczne wody? Czy Inwestor zezwala na ew. zwózkę urządzenia wiertniczego pomiędzy tymi etapami (w związku z oczekiwaniem na rury)?
Odpowiedź 3:
Uwzględniając warunki i przyczyny realizacji robót Inwestor wyraża zgodę.

Pytanie 4:
Prosimy o udzielenie informacji nt. warunków (poziom wód gruntowych) w obrębie wykonania zbiornika zrzutowego na solankę o poj. 2880 m3.
Odpowiedź 4:
Istnieje możliwość zrzutu wód z próbnych pompowań bezpośrednio do kanalizacji (z pominięciem dołu – zbiornika płuczkowego) – miejsce wpięcia w odległości około 300 m wskaże Inwestor.

Pytanie 5:
Czy w trakcie schładzania solanki w zbiorniku zrzutowym może występować krystalizacja soli?
Odpowiedź 5:
Z uwagi na powyższe ustalenia (w pkt. 4) – nie dotyczy.

Pytanie 6:
Jakie są dokładne dane odnośnie rur okładzinowych 9 5/8” i 6 5/8”, tj. grubość ścianki, gatunek stali, typ połączenia?
Odpowiedź 6:
Nie posiadamy informacji odnośnie zabudowanych w otworze rur 9 5/8” i 6 5/8”.

Pytanie 7:
Oznaczenie stron w projekcie umowy – brakuje pełnego oznaczenia strony (Zamawiającego) zgodnie z art. 206 KSH, tj. siedziby i adresu, oznaczenia sądu rejestrowego i nr KRS, nr NIP, wysokości kapitału zakładowego.
Odpowiedź 7:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.. z siedzibą: Wołczyn, ul. Traugutta 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym VIII Wydział KRS w Opolu pod numerem 0000203370, NIP: 7511661048, REGON: 532440572, wysokość kapitału zakładowego: 3.526.300,00 zł.

Pytanie 8:
§1 ust. 2 pkt. g projektu umowy – w umowie brakuje postanowień dotyczących praw autorskich odnośnie sporządzonej dokumentacji hydrogeologicznej, o której mowa w tym punkcie projektu umowy.
Odpowiedź 8:
Dokumentacja hydrogeologiczna wymieniona w §1 ust. 2 pkt. g umowy, po jej opracowaniu stanowić będzie własność Zamawiającego. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zawiera wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich Wykonawcy na wszelkich polach eksploatacji. Wykonawca pozbawiony jest prawa przenoszenia praw do wykonanej dokumentacji na rzecz osoby trzeciej, jak również do korzystania z dokumentacji, z wyłączeniem celu określonego w umowie.

Pytanie 9:
Dotyczy §5 projektu umowy – zwykle za zdarzenia losowe nie ponosi odpowiedzialności żadna ze stron – proponujemy usunąć fragment odnośnie zdarzeń losowych.

Pytanie 10:
§1 ust. 3 projektu umowy – zapis jest niekorzystny dla Wykonawcy prac, proponujemy zmienić na „…do terenu budowy” zamiast do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.

Pytanie 11:
§6 ust. 4 projektu umowy – Kodeks cywilny reguluje kwestię „odpowiedzialności za szkodę” a nie odpowiedzialności za „ryzyko związane ze szkodą”, w związku z czym proponujemy usunięcie paragrafu w całości.


Odpowiedź 9-11:
Pytania 9, 10 i 11 nie wymagają wyjaśnienia, a żądania wyrażone w nich przez uczestnika wykraczają poza jego uprawnienia przewidziane procedurą. 


powrót...
Wersja : 1 2 3 
Informacja wytworzona przez dnia 15.04.2013
Opublikowana przez Bartosz Kaniowicz dnia 15.04.2013. Wygasa 06.05.2013. Odsłon 3363, Wersja 3
Początek strony