Rozpoznanie zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód termalnych Wołczyn VII A (wygasły...)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 oraz późniejsze zmiany) zawiadamiam o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozpoznanie zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód termalnych Wołczyn VII A” 

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
46-250 Wołczyn ul. Traugutta 1
Tel/fax: 77 41888 502 
adres strony internetowej: www. wodociagiwolczyn.pl 

II. Określenie trybu zamówienia: 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie zamieszczona na stronie:
www.wodociagiwolczyn.pl
www.bip.wolczyn.pl


IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: 
1. Opis przedmiotu zamówienia. 
- Ocenę stanu technicznego otworu zgodnie z projektem prac geologicznych dla rozpoznania zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód termalnych Wołczyn VII A.
- Kontrolę aktualnej głębokości otworu (poziomu nagromadzonego zasypu – osadu).
- Usunięcie stwierdzonego materiału zalegającego w otworze do końcowej głębokości 1100m poprzez jego zwiercenie lub wypłukanie. Na tym etapie robót ocenić należy stabilność ścian otworu poprzez kontrolne pomiary głębokości. W przypadku dalszego gromadzenia się zasypu, na wniosek nadzorującego hydrogeologa Inwestor podejmie decyzję odnośnie zastosowania w otworze rur filtrowych – zgodnie z wnioskiem zawartym w Projekcie prac geologicznych dla rozpoznania zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód termalnych Wołczyn VII A.
- Opuszczenie kolumny rur filtrowych w konstrukcji przedstawionej przez nadzór hydrogeologiczny i ewentualne wykonanie obsypki żwirowej. 
- Pompowanie oczyszczające i próbne.
- Pobranie i badanie próbek wody.
- Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej – stanowiącej podstawę do ubiegania się o koncesję na eksploatację przedmiotowego otworu i jej przyjęcie przez uprawniony organ administracji geologicznej.
2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45120000- 4 Próbne wiercenia i wykopy. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

VI. Termin wykonania zamówienia: 
do 31.03.2014r. 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków dotyczących: 
- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- Posiadania wiedzy i doświadczenia; 
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jedno zamówienie obejmujące roboty wiertnicze gdzie wymagane było sporządzenie planu ruchu, zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym.
- Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje na każdym etapie robót osobami do obsługi o odpowiednich i stwierdzonych kwalifikacjach a także osoby z nadzoru zgodnie z wymaganiami określonymi w „Prawie geologicznym i górniczym”. A w szczególności osobę kierownika ruchu zakładu, kierowników wiertni posiadających stwierdzone świadectwa kwalifikacyjne wydane przez właściwe urzędy górnicze.
- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 600.000,00 zł. 

VIII. Informacja na temat wadium:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
Jedynym kryterium jest cena oferty (100%) 

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 29.04.2013 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wołczynie, 
ul. Traugutta 1, 
46-250 Wołczyn. 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi 29.04.2013 r. o godz. 12:30 w siedzibie zamawiającego. 

XII. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
powrót...
Wersja : 1 2 3 
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 15.04.2013
Opublikowana przez Bartosz Kaniowicz dnia 15.04.2013. Wygasa 06.05.2013. Odsłon 2391, Wersja 1
Początek strony