Z tytułu posiadania psa

 

    OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW


Opłatę od posiadania psów pobiera się od osób fizycznych posiadających psy   (art. 18a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) 

Zwolnienia z opłaty od posiadania psów

      1. ustawowe:

  • członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności
  • osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa
  • osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 roku o rehabilitacji zawodowej    i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2008 roku nr 14 poz. 92 i nr 223 poz. 1463) - z tytułu posiadania psa asystującego
  • osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa
  • podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów

    2. wprowadzone uchwałą

  • w celu pilnowania gospodarstw domowych na terenie sołectw - po 1 psie na każdą posesję

Wysokość opłaty od posiadania psów i terminy jej płatności

Stawka opłaty od posiadania psów nie uległa zmianie i wynosi w 2011 roku na terenie miasta i gminy Wołczyn 51 zł rocznie od jednego psa.  

W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uregulowania opłaty w ciągu roku, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

Termin płatności opłaty od posiadania psów:

  • do 31 marca roku podatkowego
  • gdy obowiązek podatkowy powstaje w ciągu roku - w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego

Podatek można zapłacić w banku na rachunek Urzędu Miejskiego w Wołczynie:

                     BS Wołczyn 40 88760009 0000 103620000001

Podstawowe akty prawne:

  1.  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)
  2. Uchwała Nr XIII/115/2007 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 października 2007 r. (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego z dnia 22 listopada 2007 r. Nr 85 poz. 2639)

Do pobrania: Uchwała Nr XIII/115/2007

 

 

 

Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 20.12.2010
Opublikowana przez Grażyna Majcherska dnia 20.12.2010. Odsłon 7308, Wersja 5drukuj
Wersja : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Początek strony