Za wieczyste użytkowanie

 

OPŁATY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE W 2006 r


Termin płatności

Należną opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego użytkownik wieczysty zobowiazany jest wnieść w terminie do 31 marca 2006 roku.

Zgodnie z art.238 k.c. wieczysty użytkownik uiszcza przez cały czas swego prawa opłatę roczną , w terminie do 31 marca każdego roku , z góry za dany rok . Opłata ma charakter cywilnoprawny , a ustalenie czy też aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nie są czynnościami o charakterze administracyjnym.

W związku z powyższym użytkownik wieczysty nie otrzymuje decyzji w sprawie corocznej opłaty , kwota ta jest wskazana w akcie notarialnym .


Wpłat należy dokonywać na rachunek urzędu - 40 88760009 0000 1036 2000 0001Bonifikaty (ulgi) od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.


Sposób załatwienia sprawy

Na wniosek wieczystego użytkownika .


Wymagane dokumenty

Załączniki do wniosku (dot. osób fizycznych):

- zaświadczenie o zarobkach (brutto) za ostatni kwartał roku poprzedniego lub odcinek renty, emerytury,

- zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy (dot. bezrobotnych),

- zaświadczenie Urzędu Skarbowego (dot. bezrobotnych nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Uwaga: w razie braku w/w załączników wniosek pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia.

Dodatkowe informacje

1. Termin składania wniosków – do 31 marca roku kalendarzowego, za który ma być przyznana bonifikata,

2.Bonifikata w opłacie w wysokości 50 % przysługuje osobom fizycznym zobowiązanym do wniesienia opłat, których dochód brutto na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona.

3. Odpowiedź pisemną udziela się wyłącznie w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku.

4. Informujemy, że dane osobowe Pani(a) będą przetwarzane wyłącznie do celów prowadzenia Pani(a) sprawy. Urząd Miasta w Wołczynie nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba, że obowiązek ich udostępnienia wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych. Dane będą przetwarzane w wyżej podanych celach tylko przez odpowiednio przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych pracowników Urzędu Miasta. Ma Pani/ Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich uaktualniania. Podstawa prawna: art. 24, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).

Opłaty

Nie pobiera się

Termin załatwienia

Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami pok.nr 30


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Podstawa prawna

Art. 73 ust. 4, art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami).


 Informacja wytworzona przez Danuta Tyszecka dnia 05.04.2006
Opublikowana przez Danuta Tyszecka dnia 05.04.2006. Odsłon 1234, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony