ZAWIADOMIENIE (wygasły...)

Wołczyn, dnia 15.11.2006 r.
PUBLICZNE GIMNAZJUM
im. Jana Pawła II w Wołczynie
46-250 Wołczyn, ul. Rzeczna 6
PG-221/06ZAWIADOMIENIE
O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

pn. „Dostawa wyposażenia kuchni i stołówki gimnazjum w Wołczynie”.

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego i dokonaniu wyboru wykonawcy zadania. Zamawiający udzieli zamówienia firmie:

GASTROMER - Wiesław Wilhelm
ul. Odrodzenia 19
46-280 Lasowice Małe
Cena oferty brutto – 126721,56 zł

Wybrana oferta spełniła wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz okazała się najkorzystniejszą w świetle kryterium, jakim była cena.


Zamieszczono:
1. Strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Wołczynie - zakładka Gimnazjum w Wołczynie/Przetargi.
2. Tablica Ogłoszeń Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wołczynie.

DYREKTOR
mgr Ewa Włos

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Ewa Włos dnia 15.11.2006
Opublikowana przez Ewa Włos dnia 15.11.2006. Wygasa 06.12.2006. Odsłon 1290, Wersja 1
Początek strony