Wybory ławników 2016-2019

                  Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników

 

                        Na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
                      ( Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miejska w Wołczynie  wybierze ławników do

                       Sądu Okręgowego w Opolu oraz Sądu Rejonowego w Kluczborku.

 

Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2007 r.

 

            Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

·          posiada obywatelstwo polskie;

·         korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

·         jest nieskazitelnego charakteru;

·         ukończył 30 lat;

·         nie przekroczył 70 lat;

·         jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

·         jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

·         posiada co najmniej wykształcenie średnie.

     Ławnikami nie mogą być:

·         osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

·         osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

·         funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

·         adwokaci i aplikanci adwokaccy,

·         radcy prawni i aplikanci radcowscy,

·         duchowni,

·         żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

·         funkcjonariusze Służby Więziennej,

·         radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

 

       Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

       Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

       Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat  ma obowiązek dołączyć:

1)      3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

2)      informację z Krajowego Rejestru Karnego;

3)      oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

4)      zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

 

       Karty zgłoszenia kandydata na ławnika można odbierać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie w Biurze Rady Miejskiej ( II piętro pok. Nr 38). Karty dostępne są do pobrania również na stronie BIP Urzędu Miejskiego
w Wołczynie http://www.bip.wolczyn.gmina.pl// oraz na stronie internetowej: http://www.ms.gov.pl/

 

       Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wołczynie w Biurze Rady Miejskiej ( II piętro pok. Nr 38).

Termin 30 czerwca 2007r. jest ostatecznym na złożenie kompletnego zgłoszenia.  

 

       Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.:

077/ 4188 344 , 077/4188340 wew. 105

                                                                                                                      Jan Leszek Wiącek

                                                    Burmistrz Wołczyna

 


Załączniki

 

1. Wyciąg z ustawy

 

2. Rozporządzenie

 

3. Karta zgłoszenia

 

4. Zapytanie o karalności

Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.05.2007
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.05.2007. Odsłon 2804, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 15  prawy
Początek strony