Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

           Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wołczyn pobierana jest od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i obliczana jest w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, stanowiącą samodzielny lokal mieszkalny.

Od 2018 roku w Gminie Wołczyn następuje zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami (Burmistrz Wołczyna zawiadamia o wysokości opłaty wyliczonej według nowej stawki)

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, termin i częstotliwość jej ponoszenia reguluje od 2018 roku Uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXXIX/243/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty (Dz. Urzęd. Woj. Opolskiego z dnia 06.11.2017r. poz. 2733). 

Do pobrania uchwała o wysokości stawek opłaty od 01.01.2018r.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona jest za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, bez wezwania, na indywidualnie przypisany numer rachunku bankowego, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca danego roku kalendarzowego z dołu.

 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć Burmistrzowi deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości opłaty. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu, osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do pobrania:     deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

                            oświadczenie właściciela lokalu/najemcy lokalu w budynkach wielolokalowych

Uchwała nr XI/70/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30.09.2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

Informacja wytworzona przez dnia 27.12.2017
Opublikowana przez Grażyna Majcherska dnia 27.12.2017. Odsłon 476, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony