Zameldowania

 Miejsce załatwienia spraw:
Urząd Miejski w Wołczynie
Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych
ul. Dworcowa 1
46-250 Wołczyn
pok. nr 16 (parter Urzędu)
Tel. 77 4188 446 wew. 225
e-mail: meldunki@wolczyn.pl

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I POBYT CZASOWY


Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport. Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów. Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Zameldowania się w miejscu pobytu stałego
lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Zameldowania można dokonać bez wcześniejszego wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego lub czasowego.

 

Kto może wystąpić z wnioskiem:
Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały.Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 

Potwierdzenia pobytu stałego osoby zgłaszającej pobyt stały dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego.

 

 

Opłaty:
Bez opłat.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

 

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.


Wymagane wnioski i dokumenty:

  • formularz „zgłoszenie pobytu stałego”, lub „zgłoszenie pobytu czasowego”,

  • dowód osobisty lub paszport,

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

  • pełnomocnictwo, jeżeli osoba mająca być zameldowana działa przez pełnomocnika

    Załączniki:

- formularz "zgłoszenie pobytu stałego"

- formularz "zgłoszenie pobytu czasowego"

- druk "pełnomocnictwo"


 

 

  

 

 

 

 

  

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego;
Informacja wytworzona przez Anna Szymczyszyn dnia 21.04.2020
Opublikowana przez Dorota Marynowska - Florczak dnia 05.05.2020. Odsłon 5537, Wersja 6drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony