Zameldowania

 Miejsce załatwienia spraw:
Urząd Miejski w Wołczynie
Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych
ul. Dworcowa 1
46-250 Wołczyn
pok. nr 16 (parter Urzędu)
Tel. 77 4188 446 wew. 225
e-mail: meldunki@wolczyn.pl
 

Zameldowanie na pobyt stały

 

Wymagane dokumenty:

 • druk "zgłoszenie pobytu stałego" do pobrania poniżej lub w pok. nr 16 (dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełniane są oddzielnie)
 • zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego
 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu), odpis skrócony aktu urodzenia dla osób niepełnoletnich
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu:

- lokale wynajmowane- umowa najmu
- lokale mieszkalne spółdzielcze, komunalne, zakładowe - przydział lokalu - lokale własnościowe w budynkach wielorodzinnych - wypis z księgi wieczystej, akt notarialny-umowa zakupu lokalu
- budynki jednorodzinne - wypis z księgi wieczystej, akt notarialny lub decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego (w przypadku nowowybudowanych) 

 

Sposób załatwienia sprawy:

wydanie potwierdzenia o zameldowaniu na pobyt stały

Opłaty:
bez opłat

Czas załatwienia sprawy:
od ręki

Inne informacje:
- w zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się zgłoszenia może dokonać pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa - (art. 33 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego (do wglądu). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
- za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
- obowiązku zameldowania się w nowym miejscu pobytu stałego należy dokonać najpóźniej w 30-tym dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca

Tryb odwoławczy:
----

Załącznik:

Zgłoszenie pobytu stałego

 

 Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
 

Wymagane dokumenty:

 • druk "zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące" do pobrania poniżej lub w pok. nr 16 (dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełniane są oddzielnie)
 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu), odpis skrócony aktu urodzenia dla osób niepełnoletnich
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu:
-lokale wynajmowane - umowa najmu
-lokale mieszkalne spółdzielcze, komunalne, zakładowe - przydział lokalu
-lokale własnościowe w budynkach wielorodzinnych - wypis z księgi wieczystej, akt notarialny-umowa zakupu lokalu
-budynki jednorodzinne - wypis z księgi wieczystej, akt notarialny lub decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego (w przypadku nowowybudowanych)

Sposób załatwienia sprawy:

wydanie potwierdzenia o zameldowaniu na pobyt czasowy

Opłaty:
bez opłat

Czas załatwienia sprawy:
od ręki

Inne informacje:
- w zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się zgłoszenia może dokonać pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa - (art. 33 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego (do wglądu). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
- za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
- obowiązku zameldowania się w nowym miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące należy dokonać najpóźniej w 30-tym dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca

Tryb odwoławczy:
----

 

Załącznik:

Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące


 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

 
Wymagane dokumenty:

 • druk "zgłoszenie pobytu stałego" do pobrania poniżej lub w pok. nr 16 (dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełniane są oddzielnie)
 • paszport
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub karta obywatela Unii Europejskiej lub karta pobytu ważna powyżej 2 lat
 • zezwolenie Wojewody Opolskiego na osiedlenie się na terytorium RP
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu:
-lokale wynajmowane - umowa najmu
-lokale mieszkalne spółdzielcze, komunalne, zakładowe - przydział lokalu
-lokale własnościowe w budynkach wielorodzinnych - wypis z księgi wieczystej, akt notarialny-umowa zakupu lokalu
-budynki jednorodzinne - wypis z księgi wieczystej, akt notarialny lub decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego (w przypadku nowowybudowanych)

Sposób załatwienia sprawy:
wydanie potwierdzenia o zameldowaniu na pobyt stały

Opłaty:
bez opłat

Czas załatwienia sprawy:
od ręki

Inne informacje:
- zezwolenie na osiedlenie się, kartę stałego pobytu, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej wydaje Wojewoda Opolski - wniosek składa się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim ul. Piastowska 14 w Opolu
- w zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się zgłoszenia może dokonać pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa -  (art. 33 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego (do wglądu). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
- za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
- cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA, strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny ww. cudzoziemca, który nie jest obywatelem ww. państw, obowiązany jest zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca
- pozostali cudzoziemcy obowiązani są zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca

Tryb odwoławczy:
----

 Załącznik:

Zgłoszenie pobytu stałego

 

 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

Wymagane dokumenty:

 • druk "zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące" do pobrania poniżej lub w pok. nr 16 (dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełniane są oddzielnie)
 • paszport (z ważną polską wizą, o ile jest wymagana) lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub karta pobytu lub decyzja Wojewody Opolskiego zezwalająca na zamieszkanie na czas oznaczony
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu:
-lokale wynajmowane - umowa najmu
-lokale mieszkalne spółdzielcze, komunalne, zakładowe - przydział lokalu
-lokale własnościowe w budynkach wielorodzinnych - wypis z księgi wieczystej, akt notarialny-umowa zakupu lokalu
-budynki jednorodzinne - wypis z księgi wieczystej, akt notarialny lub decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego (w przypadku nowowybudowanych)

Sposób załatwienia sprawy:

wydanie potwierdzenia o zameldowaniu na pobyt czasowy

Opłaty:
bez opłat

Czas załatwienia sprawy:
od ręki

Inne informacje:
- zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej oraz kartę pobytu wydaje Wojewoda Opolski. Wnioski składa się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim ul. Piastowska 14 w Opolu
- w zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się zgłoszenia może dokonać pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa - (art. 33 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego (do wglądu). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
- za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
- cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA, strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny ww. cudzoziemca, który nie jest obywatelem ww. państw, obowiązany jest zameldować się w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca
- pozostali cudzoziemcy obowiązani są zameldować się w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 4-tym dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca

Tryb odwoławczy:
----

 Załącznik:

Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

   Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy

 

Wymagane dokumenty:
• paszport z ważną polską wizą lub karta pobytu
• dowód osobisty właściciela lub najemcy lokalu
• aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu:
-lokale wynajmowane - umowa najmu
-lokale mieszkalne spółdzielcze, komunalne, zakładowe - przydział lokalu
-lokale własnościowe w budynkach wielorodzinnych - wypis z księgi wieczystej, akt notarialny-umowa zakupu lokalu
-budynki jednorodzinne - wypis z księgi wieczystej, akt notarialny lub decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego (w przypadku nowowybudowanych)

Sposób załatwienia sprawy:
- zameldowania dokonuje się ustnie w obecności właściciela lub najemcy lokalu
- wydanie potwierdzenia o zameldowaniu na pobyt czasowy

Opłaty:
bez opłat

Czas załatwienia sprawy:
od ręki

Inne informacje:
- za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
- cudzoziemiec, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA, strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej ani nie należy do członków rodzin obywateli ww. państw, obowiązany jest zameldować się w miejscu pobytu czasowego do 3 miesięcy najpóźniej w 4-tym dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium RP nie przekracza 14 dniTryb odwoławczy:
----

 

 

  Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

 

Wymagane dokumenty:
- podanie z wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie może obowiązku zameldowania dokonać w trybie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ze wskazaniem właściciela lokalu/ nieruchomości;
- wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące";
- kserokopia tytułu prawnego do lokalu (np. umowa najmu, decyzja o przydziale lokalu spółdzielczego, wypis z księgi wieczystej, umowa zakupu lokalu, działki, decyzja o nadaniu numeru domu), w którym zameldowanie ma nastąpić - jeżeli wnioskodawca takimi dokumentami dysponuje, oryginał do wglądu.


Sposób załatwienia sprawy:
Po złożeniu podania przeprowadza się postępowanie wyjaśniające, które ma potwierdzić fakt zamieszkiwania w danym lokalu. Jeżeli fakt pobytu budzi wątpliwości, to podejmowane są dodatkowe czynności (np. przesłuchanie stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, ustalenia organów Policji, przeprowadzenie rozprawy administracyjnej). Rozpatrzenie sprawy następuje poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Decyzja zostanie przesłana do stron listem poleconym za dowodem doręczenia. Możliwy jest także osobisty odbiór decyzji.


 Opłaty:
Opłata w wysokości 10 zł płatna w kasie Urzędu Miejskiego w Wołczynie lub na konto Urzędu Miejskiego w Wołczynie.


Czas załatwienia sprawy:
Do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu, o czym strony zostaną zawiadomione.


Inne informacje:
Podanie o zameldowanie należy składać w przypadku braku:
* tytułu prawnego do danego lokalu,
* "zgody" właściciela lub najemcy lokalu na zameldowanie.
Opłatę skarbową uiszcza się w zależności od ilości osób (również małoletnich), w stosunku do których niezbędne będzie wydanie decyzji administracyjnej.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Burmistrza Wołczyna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

  
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.993 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. (Dz.U. Z 2012 r., poz. 1475)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.1282 z późn.zm.)

 

Informacja wytworzona przez Anna Szymczyszyn dnia 21.02.2013
Opublikowana przez Andrzej Maliński dnia 01.03.2013. Odsłon 5537, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony