Ogłoszenie o konkursie ofert (wygasły...)

OGŁOSZENIE 

 

 

Gmina Wołczyn ogłasza konkurs ofert na wybór  przygotowania ,,planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wołczyn".

 

        Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wołczyn, który powinien być zgodny z załącznikiem nr 9 Regulaminu Konkursu nr 2/PO liŚ/9.3/2013. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej. Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Zakres opracowania obejmuje:

 

1. Cele strategiczne i szczegółowe

2.  Stan obecny

3.  Identyfikacja obszarów problemowych

4. Aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzkie, budżet)

5. Wyniki bazowej inwestycji emisji dwutlenku węgla

6. Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem

- długoterminowa strategia,  cele i zobowiązania

- krótko/średnioterminowe działania/zadania (opis, podmioty odpowiedzialne za realizację,

   harmonogram, koszty, wskaźniki)

7. Wskazanie mierników osiągnięcia złożonych celów

8. Określenie źródeł finansowania zadań wyznaczonych w planie

9. Wykazanie spójności z innymi dokumentami lokalnymi obowiązującymi na terenie gminy.

 

A. Termin wykonania umowy - 30.09.2015 r.

B. Zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi po uzyskaniu umowy

C. Oferty należy składać w terminie do 30 maja 2015 r. Oferta powinna być złożona w formie

   pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera bądź osobiście w biurze obsługi interesanta

   w Urzędzie Miejskim w Wołczynie

D. Osoba do kontaktu - Jolanta Kowalik, tel. 774188340

E Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria - cena 100%

 

 

Oferty na wykonanie w/w umowy należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik.


powrót...
Załączniki:
Formularz oferty
Informacja wytworzona przez Jolanta Kowalik dnia 14.05.2015
Opublikowana przez Leon Chabraszewski dnia 14.05.2015. Wygasa 30.05.2015. Odsłon 862, Wersja 1
Początek strony