Statut Szkoły

 PRZEPISY OGÓLNE

                                                                                                                                                                                    §1.        

1.        Szkoła nosi nazwę:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie ul. Rzeczna 10.

2.        Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Wołczyn.

3.        Nadzór pedagogiczny nad Szkołą pod względem realizacji programu dydaktyczno – wychowawczego sprawuje Opolski Kurator Oświaty w Opolu

4.        Szkoła posiada:

1)     pieczęć urzędową okrągłą dużą i małą,

2)     stempel prostokątny z adresem i regonem Szkoły.

5.        Szkoła może posiadać hymn, sztandar i własny ceremoniał szkolny. Hymn, sztandar i ceremoniał szkolny uchwala Rada Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej.

                                                                                                                                                                                    §2.        

1.        Szkoła jest placówką oświatowo – wychowawczą o charakterze publicznym, kształcącym w cyklu sześcioletnim.

                                                                                                                                                                                    §3.        

1.        Szkoła wydaje świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

2.        Świadectwo ukończenia Szkoły upoważnia absolwentów do kontynuowania nauki w gimnazjach

3.        Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów oraz stołówkę szkolną.

4.        Szkoła może prowadzić - w zależności od specjalnych potrzeb edukacyjnych - klasy spec­ja­l­ne, integracyjne lub wyrównawcze po uzyskaniu zgody organu prowadzą­cego stosując odpowiednie w tym zakresie przepisy.

5.        Za zgodą organu prowadzącego, Dyrektor Szkoły może przydzielić dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełno­sprawnymi.

6.        Szkoła może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych jako pozaszkolną formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

CELE I ZADANIA SZKOŁY

                                                                                                                                                                                    §4.        

1.        Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy Szkoły oraz program profilaktyki, a w szczególności zapewnia uczniom:

1)        pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach posza­nowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

2)        poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

3)        traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;

4)        znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi w oparciu o zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989r.

                                                                                                                                                                                    §5.        

1.        Szkoła umożliwia:

1)        realizację obowiązku szkolnego dla uczniów mieszkających w jej obwodzie oraz kon­tro­luje jego spełnianie,

2)        zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym kontynu­owanie nauki w gimnazjach,

3)        rozwijanie zdolności, dostrzeganie różnego rodzaju związków i zależności (przyczy­nowo – skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych),

4)        rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego oraz osobistych zainteresowań,

5)        rozwój zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych,

6)        wyrównanie braków u uczniów mających trudności w nauce,

7)        poznanie dziedzictwa kultury narodowej, światowej i europejskiej, podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, a w szczególności nauki języka polskiego oraz własnej historii i kultury,

8)        efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich,

9)        kształcenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy, aby w ten sposób przygotować młodzież do pracy w warunkach współczesnego świata,

10)   naukę religii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci.

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY

                                                                                                                                                                                    §6.        

1.        Szkoła realizuje:

1)        podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych zatwierdzone przez MENiS,

2)        szkolny plan nauczania ustalony przez Dyrektora Szkoły,

3)        Szkolny program wychowawczy oraz program profilaktyki, obejmujące w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym. Projekt programu wychowawczego Szkoły oraz program profilaktyki przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

4)        Wewnątrzszkolny system oceniania – uchwalony przez Radę Pedagogiczną.


                                                                                                                                                                                    §7.        

1.        Realizacja celów i zadań Szkoły następuje poprzez:

1)        integrację wiedzy nauczanej przez:

a)       kształcenie zintegrowane w I etapie edukacyjnym

b)       ścieżki edukacyjne: prozdrowotną, ekologiczną, czytelniczą i medialną oraz wychowanie do życia w społeczeństwie

2)        oddziaływanie wychowawcze skierowane na:

a)       etykę, hierarchię wartości

b)       personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności

3)        wpajanie zasad kultury życia codziennego

4)        prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć korekcyjnych, kompensacyjno – wyrównawczych

5)        prowadzenie lekcji religii w Szkole

6)        pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, współpracą z Sądem Rodzinnym i Opiekuńczym, Powiatową Komendą Policji i Ośrodkiem Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                                                    §8.        

1.        Zasady realizacji zadań dydaktycznych

1)        Nauczyciele poszczególnych przedmiotów wybierają program nauczania z zestawu programów zatwierdzonych przez MENiS lub opracowują własne programy zgodnie z rozporządzeniem MENiS w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania.

2)        Szkolny zestaw programów nauczania dopuszcza w formie zarządzenia do użytku szkolnego Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły.

3)        Nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych mają obowiązek przedstawić uczniom treści przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria oceniania, zgodne z zapisami wewnątrzszkolnego systemu oceniania, obowiązujące dla danego przedmiotu nauczania.

4)        Nauczyciel ma prawo realizować własny program autorski lub inne formy pracy innowacyjnej i eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów.

5)        Szkolne zespoły przedmiotowe mogą tworzyć wspólne zestawy programów nauczania.

6)        Nauczyciele wszystkich przedmiotów przygotowują uczniów do uczestniczenia w konkursach (zawodach) przedmiotowych i pozaprzedmiotowych.

7)        Nauczyciel przedmiotu w uzgodnieniu z rodzicami orzeka o obowiązku uczęszczania na zajęcia wyrównawcze. Zgoda rodziców wyrażona jest w formie pisemnej.

8)        Dyrektor Szkoły może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki ucznia. Wniosek do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela uczącego ucznia mogą złożyć:

a)       rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,

b)       wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia, za zgodą rodziców zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

9)        Rodzice kierują swoje dzieci – wypełniając stosowny wniosek – na naukę religii w momencie podjęcia przez nie nauki w Szkole. Dla uczniów nie uczęszczających na naukę religii organizuje się w Szkole naukę etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

10)   Rodzice wycofują swoje dziecko z nauki religii w danej klasie w formie pisemnego oświadczenia, skierowanego do dyrektora szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego.

11)   Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek for­mie.

                                                                                                                                                                                    §9.        

1.        Zasady realizacji zadań wychowawczych:

1)        wszyscy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek realizować program wychowawczy Szkoły oraz program profilaktyki obowiązujący w Szkole,

2)        treści wychowawcze realizuje się w ramach jednostek dydaktycznych każdego przedmiotu, godzin do dyspozycji wychowawcy oraz podczas wszystkich zajęć pozalekcyjnych,

3)        Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wycho­wawcą,

4)        każdy wychowawca klasy ma obowiązek podczas pierwszych zajęć w danym roku szkolnym przedstawić swoim wychowankom szczegółowe zagadnienia planu wychowawczego klasy, spójnego z zapisami programu wycho­wawczego wychowawczego Szkoły oraz programu profilaktyki,

5)        w procesie wychowania każdy nauczyciel ma obowiązek ściśle współpracować z rodzicami uczniów, w szczególności tych, którzy mają trudności w nauce.

                                                                                                                                                                                  §10.     

1.        Zasady realizacji zadań opiekuńczych:

1)        Szkoła umożliwia uczniom i ich rodzicom korzystanie z pomocy pedagoga i psychologa oraz pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku,

2)        Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na jego terenie oraz poza terenem w trakcie wycieczek,

3)        podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas powyższych zajęć. Wycieczki szkolne organizowane są i rozliczane zgodnie z zapisami Regulaminu wycieczek szkolnych.

4)        podczas zajęć poza terenem Szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami;

5)        nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć, w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według ustalanego przez Dyrektora Szkoły harmonogramu;

6)        szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela pełniącego dyżur określa Regulamin dyżurów nauczycieli.

7)        obowiązkiem każdego ucznia i pracownika Szkoły jest zgłaszanie wszelkich problemów zdrowotnych do pielęgniarki szkolnej, która udziela uczniom pierwszej pomocy. W przypadkach wymagających pomocy lekarza poza obiektem Szkoły pielęgniarka ma obowiązek zawiadomić rodziców ucznia o problemach zdrowotnych dziecka. Rodzice mają obowiązek zgłaszać pielęgniarce szkolnej choroby dziecka, które mogą mieć wpływ na rodzaj udzielanej pierwszej pomocy.

8)        każdy pracownik Szkoły oraz wszyscy uczniowie mają obowiązek udzielenia pomocy uczniom z zaburzeniami rozwojowymi (w tym z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku) w nagłych sytuacjach,

9)        oddziały, do których uczęszczają dzieci przewlekle chore powinny mieć organizację nauki dostosowaną do potrzeb tych dzieci i możliwości organizacyjnych Szkoły,

10)   uczniom z rodzin patologicznych i znajdujących się w trudnych warunkach materialnych Dyrektor Szkoły wraz z Radą Rodziców - na wniosek zaintere­sowanych rodziców lub uczniów - organizują doraźną pomoc materialną lub zwalniają z opłat, równocześnie czyniąc starania o pozyskanie dodatkowych środków na tę działalność,

11)   przyznawanie pomocy określa Rada Pedagogiczna w formie regulaminu przyznawania pomocy materialnej,

                                                                                                                                                                                  §11.     

1.        W celu dobrego współdziałania rodziców oraz nauczycieli i wychowawców organizuje się w Szkole w pierwszy poniedziałek  grudnia i maja – godziny kontaktowe, podczas których rodzice mają prawo do:

1)        zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wycho­waw­czy­mi w danej klasie i Szkole oraz z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

2)        uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

3)        uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,

4)                 uzyskiwania informacji oraz porad od pedagoga i pielęgniarki szkolnej,

5)        wyrażania i przekazywania Dyrektorowi Szkoły opinii na temat pracy Szkoły.

2.        Wszyscy nauczyciele i wychowawcy zobowiązani są do uczestniczenia w godzinach kontaktowych, a wychowawcy klas do zorganizowania dodatkowo co najmniej raz na kwartał spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

                                                                                                                                                                                  §12.     

1.        Organami Szkoły są:

1)        Dyrektor Szkoły,

        Rada Szkoły,

4)        Rada Rodziców,

5)        Samorząd Uczniowski.

2.        Każdy z organów ma możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

3.        Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku.

4.        Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

5.        Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

6.        Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagają­cych podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

7.        Wszystkie organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

                                                                                                                                                                                  §13.     

1.        Dyrektor Szkoły:

1)        Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

2)        Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole;

3)        Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4)        Sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły;

5)        Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej;

a)   Wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w pkt.5, niezgodnych  z przepisami prawa;

b)   Wydaje zarządzenia o charakterze wewnętrznym;

c)   Kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący;

d)   Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

e)   Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

2.        Dyrektor decyduje w sprawach:

1)        Zatrudniania  i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;

2)        Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych;

3)        Występowania – po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej – z wnioskami w sprawach nagród, odznaczeń oraz innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;

4)        Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły oraz odroczenia obowiązku szkolnego – po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;

5)        Zawieszenia lub skrócenia zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.        Dyrektor Szkoły podczas wykonywania swoich obowiązków współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Szkoły, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

                                                                                                                                                                                  §14.     

1.        W Szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora oraz stanowisko kierownika świetlicy. Funkcje te powierza i odwołuje z nich Dyrektor Szkoły po zasię­gnięciu opinii organu prowadzącego Szkoły, Rady Szkoły i Rady Pedagogi­cznej.

ZAKRES KOMPETENCJI I OBOWIĄZKÓW WICEDYREKTORA

1.        Wicedyrektor:

1)        przygotowuje projekty:

a)   rocznego planu pracy szkoły,

b)   tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych i pozalekcyjnych oraz dyżurów nauczycieli

c)   kalendarza szkolnego,

2)     informacji o stanie pracy szkoły w przydzielonym zakresie ,

3)     organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli celem zapewnienia ciągłości pracy szkoły

4)        organizuje i koordynuje bieżącą działalność nauczycieli, wychowawców, pedagogów, świetlicy i biblioteki,

5)        utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów, przyjmuje ich postulaty i skargi oraz przedstawia propozycje ich rozpatrywania właściwym organom szkoły,

6)        współpracuje ze szkolną służbą zdrowia, poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

7)        prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli,

8)        dokonuje kontroli dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli i wychowawców z przebiegu nauczania i wychowania

9)        formułuje projekty ocen pracy podległych bezpośrednio nauczycieli,

10)   wnioskuje do dyrektora w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych dla tych nauczycieli, dla których jest bezpośrednim przełożonym,

11)   współpracuje z dyrektorem szkoły w zakresie spraw kadrowych odnośnie :

a)       zatrudniania

b)       zwalniania

c)        awansowania

d)       nagradzania

e)       wyróżniania

f)          karania

12)   może zastępować dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

ZAKRES KOMPETENCJI I OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA ŚWIETLICY

1.        Planuje, organizuje i kieruje pracą dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą świetlicy.

2.        Koordynuje działalność wychowawców grup i kół zainteresowań.

3.        Wyznacza pomieszczenia do nauki i zajęć.

4.        Konsultuje się z dyrekcją szkoły i wychowawcami oraz nauczycielami w zakresie:

1)     planowania pracy

2)     przydzielania zakresu czynności poszczególnym pracownikom

3)     odpowiedzialności

5.        Czuwa nad zdrowiem i życiem wychowanków świetlicy.

6.        Czuwa nad prawidłowym procesem dydaktycznym, wychowaw­czym i opiekuńczym w świetlicy.

7.        Sprawuje nadzór i kontrolę nad właściwą gospodarką materiałową, żywnościową i finansową świetlicy.

8.        Dba o należyte warunki sanitarno-higieniczne pracy w świetlicy.

9.        Czuwa nad właściwym i celowym zaopatrzeniem świetlicy w sprzęt i pomoce naukowe do realizacji zajęć świet­licowych.

10.   Prowadzi zajęcia w ramach 14 godzin oraz sprawy administracyjno-gospodarcze w ramach 12 godzin.

W zakresie pracy świetlicy na bieżąco jest w kontakcie z dyrekcją szkoły, nauczycielami i wychowawcami celem tworzenia jednolitego systemu wychowawczego szkoły, której świetlica jest częścią składową.

                                                                                                                                                                                  §15.     

1.        Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej sta­tu­towych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.        Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1)        uchwalanie regulaminu swojej działalności;

2)        zatwierdzanie planu pracy opracowanego przez Dyrektora Szkoły;

3)        zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

4)                 podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

5)        ustalanie organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;

6)                 podejmowanie uchwał w sprawie wystąpienia o przeniesienie ucznia do innej szkoły;

7)        przygotowywanie projektu zmian w niniejszym Statucie i przedstawianie ich Radzie Szkoły do zatwierdzenia.

3.        Rada Pedagogiczna ma prawo do:

1)        opiniowania:

a)       arkusza organizacyjnego Szkoły;

b)       tygodniowego rozkładu zajęć;

c)        projektu planu finansowego Szkoły;

d)       wniosków Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

e)       propozycji Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

f)          kandydatów na stanowisko dyrektora w trybie art. 36a, ust. 4 ustawy o systemie oświaty;

g)       kandydatów na stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze w trybie art. 37, ust. 1 ustawy o systemie oświaty;

2)        występowania do organu prowadzącego z umotywowanym wnioskiem o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej.

                                                                                                                                                                                  §16.     

1.        Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także:

1)        uchwala statut szkoły;

2)        przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły i opiniuje plan finansowy szkoły;

3)        może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący,

4)        opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły;

5)        z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej lub organu prowadzącego szkołę, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

2.                 W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy oraz funkcjonowania Rady Szkoły określa regulamin, o którym mowa w §19.

3.        Skład Rady Szkoły liczy 6 osób

4.        W skład Rady Szkoły wchodzą, na zasadach określonych regulaminie w równej liczbie:

1)        nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,

2)        rodzice wybrani przez ogół rodziców.

5.        Kadencja Rady Szkoły trwa trzy lata. Dopuszcza się możliwość corocznej zmiany nie więcej niż 1/3 składu Rady.

                                                                                                                                                                                  §17.     

1.        W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2.        Rada Rodziców może podejmować działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności Szkoły, a także wnioskować do organów szkoły w tym zakresie. W tym celu Rada Rodziców może:

1)        Pobudzać i organizować formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły;

2)        Podejmować współpracę ze środowiskiem lokalnym

3)        Gromadzić środki dla wspierania działalności Szkoły, a także ustalać zasady wydatkowania tych środków

4)        Podejmować działania mające na celu zapewnienie rodzicom, we współpracy z nauczycielami Szkoły prawa do:

a)   znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole i w klasie;

b)   uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności;

c)   znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia;

d)   uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;

e)   wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły

                                                                                                                                                                                  §18.     

1.        W Szkole działa  Samorząd Uczniowski

2.        Samorząd tworzą, z mocy prawa, wszyscy uczniowie Szkoły.

3.        Do zadań Samorządu, w zakresie nie zastrzeżonym ustawami lub Statutem Szkoły na rzecz innych podmiotów, należą wszystkie sprawy uczniów w Szkole, zwłaszcza ich aktywności w formach zorganizowanych.

4.        Samorząd w swojej działalności kieruje się zasadą współudziału w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań Szkoły.

5.        W ramach realizacji swoich zadań Samorząd uprawniony jest do przedstawiania Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak:

1)        prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i  stawianymi wymaganiami,

2)        prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)        prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych  proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania  własnych zainteresowań,

4)        prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5)        prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz  rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami  organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,

6)        proponowania w drodze wyborów nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna,

     

1.        Szczegółowe zasady działania i organizacji Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zawierają regulaminy.

TRYB ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

                                                                                                                                                                                  §20.     

1.        Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:

1)        wychowawca klasy – w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy,

2)        Dyrektor Szkoły – jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy.

2.        Od orzeczenia Dyrektora Szkoły może być wniesione odwołanie do Rady Szkoły.

3.        Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia.

                                                                                                                                                                                  §21.     

1.        W konfliktach pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi Dyrektor Szkoły

2.        W przypadkach nierozstrzygnięcia sporu na wniosek Dyrektora postępowanie wszczyna Rada Szkoły,jednak nie później niż po upływie 14 dni.

3.        Od decyzji Rady Szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego Szkołę.

                                                                                                                                                                                  §22.     

1.        Konflikt pomiędzy Dyrektorem Szkoły a nauczycielami rozpatruje w pier­wszej kolejności Rada Szkoły, a następnie na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący Szkołę.

                                                                                                                                                                                  §23.     

1.        W konfliktach pomiędzy rodzicami a innymi organami Szkoły postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Szkoły, a następnie Rada Szkoły.

2.        W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego Szkołę.

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

                                                                                                                                                                                  §24.     

1.        Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny, opracowany przez Dyrektora Szkoły, zatwierdzony przez organ prowadzący.

2.        Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

                                                                                                                                                                                  §25.     

1.        Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania.

2.        Liczba uczniów w oddziałach szkolnych powinna wynosić nie więcej niż 26.

3.        Dyrektor Szkoły obowiązkowo dokonuje podziału na grupy na zajęciach języków obcych i informatyki w oddziałach liczących 25 i więcej uczniów. W oddziałach liczących mniej niż 25 uczniów podziału na grupy na powyższych zajęciach można dokonać za zgodą organu prowadzącego. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

4.        W celu realizacji liczebności, o której mowa w ust. 3 dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych.

                                                                                                                                                                                  §26.     

1.        Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora Szkoły zgodnie z arkuszem organizacyjnym.

2.        Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala Dyrektor Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

                                                                                                                                                                                  §27.     

1.        Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2.        Zajęcia obowiązkowe, nadobowiązkowe i pozalekcyjne mogą być prowadzone w formie ścieżek edukacyjnych, wycieczek, zielonych szkół i kół zainteresowań.

3.        Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

4.        Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.

5.        Listy klas pierwszych tworzy Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę:

1)        szczególne zainteresowania, zdolności i osiągnięcia uczniów,

2)        miejsce zamieszkania - aby nie rozpraszać uczniów mieszka­jących w pobliżu do różnych oddziałów,

3)        równą liczbę uczniów  w każdym z oddziałów,

4)        równą liczbę dziewcząt i chłopców w każdym oddziale ze względu na sto­so­wanie podziałów na grupy podczas niektórych zajęć.

6.        W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wniesiony najpóźniej do dnia 15 sierpnia przyjmuje do szkoły ucznia spoza obwodu uwzględniając:

1)        możliwości lokalowe Szkoły,

2)        równą liczbę dziewcząt i chłopców w oddziałach.

                                                                                                                                                                                  §28.     

1.        Szkoła może prowadzić innowacje i eksperymenty pedagogiczne na podstawie odrębnych przepisów. Oddział, w którym prowadzona będzie innowacja wybierany jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z autorem lub nauczycielem prowadzącym innowację, po zasięgnięciu opinii rodziców zainteresowanego oddziału.

Informacja wytworzona przez Jacek Karasiewicz dnia 12.11.2003
Opublikowana przez Mirosław Kelniarz dnia 12.11.2003. Odsłon 1447, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony