Od nieruchomości

        Podatek od nieruchomości

 

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:

 

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:

 

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku (nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie). Jeżeli okolicznością, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości

Zgodnie z art. 6 ust. 6 i 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne (w tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.)

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - art. 6 ust. 10 ustawy.

 

Terminy i sposób płatności podatku

 W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek można zapłacić w banku na rachunek Urzędu Miejskiego w Wołczynie:

                    BS Wołczyn nr 40 88760009 0000 1036 2000 0001

 

Mieszkańcy poszczególnych sołectw mogą wpłacać podatek u sołtysa, który jest inkasentem w swoim sołectwie  w zakresie podatków.

 

Co się stanie, jeżeli nie zapłacę podatku?

Podatek nie uiszczony w terminie podlega egzekucji administracyjnej. 

 

Zwolnienia w podatku od nieruchomości

Zwolnienia w podatku od nieruchomości reguluje art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz § 2 Uchwały nr XXIV/238/2020 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 października 2020 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2908 z dnia 30 października 2020r), a także:

-  Uchwała nr XXIII/151/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31.08.2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Wołczyn.

- Uchwała nr XIV/137/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30.10.2019r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na lata 2020-2021

 

Podstawowe akty prawne:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 1170 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.04.2004 roku w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 107, poz. 1138)

3. Uchwała Nr XXIV/238/2020 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 października 2020 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 30 października 2020 roku poz. 2908)

 

 

Do pobrania: 

Uchwała Nr XXIV/238/2020 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 października 2020 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIV/137/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na lata 2020-2021

 

Druki do pobrania

                        DN-1  deklaracja na podatek od nieruchomości, 

                        ZDN-1  załącznik - dane o przedmiotach o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

                        ZDN-2 załącznik - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

                        IN-1   informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych na terenie Gminy Wołczyn, 

                        ZIN-1  dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

                        ZIN-2 załącznik - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

                        ZIN-3 załącznik - dane pozostałych podatników

 

 

Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 03.01.2021 14:08
Opublikowana przez Grażyna Majcherska dnia 03.01.2021 14:08. Odsłon 2714, Wersja 30