Od nieruchomości

        Podatek od nieruchomości

 

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:

 

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:

 

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku (nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie). Jeżeli okolicznością, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości

Zgodnie z art. 6 ust. 6 i 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne ( w tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.)

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - art. 6 ust. 10 ustawy.

 

Terminy i sposób płatności podatku

 W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek można zapłacić w banku na rachunek Urzędu Miejskiego w Wołczynie:

                    BS Wołczyn nr 40 88760009 0000 1036 2000 0001

 

Mieszkańcy poszczególnych sołectw mogą wpłacać podatek u sołtysa, który jest inkasentem w swoim sołectwie  w zakresie podatków.

 

Co się stanie, jeżeli nie zapłacę podatku?

Podatek nie uiszczony w terminie podlega egzekucji administracyjnej. 

 

Zwolnienia w podatku od nieruchomości

Zwolnienia w podatku od nieruchomości reguluje art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz § 2 Uchwały nr XII/75/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2359 z dnia 04 listopada 2015 r)

 

Podstawowe akty prawne:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 roku poz. 849 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.04.2004 roku w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 107, poz. 1138)

3. Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 04 listopada 2015 roku poz. 2359)

4. Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 listopada 2015 roku o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 30 listopada 2015 roku poz. 2629)

4.  Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 30.11.2015 roku poz. 2630).

 

Do pobrania: 

Uchwała Nr XXV/160/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 listopada 2015 roku o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 

 

Druki do pobrania

w wersji PDF:  DN-1  deklaracja na podatek od nieruchomości, 

                        IN-1   informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych na terenie Gminy Wołczyn, 

                        ZN-1  dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości,

                        ZRNL załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach położonych na terenie                                   Gminy Wołczyn

                        WSP  załącznik dla współwłaścicieli

w wersji EXCEL:  DN-1  deklaracja na podatek od nieruchomości,

                           IN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych na terenie Gminy Wołczyn, 

                           ZN-1 dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości,

                           ZRNL załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach położonych na terenie                                             Gminy Wołczyn

                           WSP  załącznik dla współwłaścicieli

 

Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 13.12.2016 9:20
Opublikowana przez Grażyna Majcherska dnia 13.12.2016 9:20. Odsłon 2723, Wersja 20