Statut

 

STATUT WOŁCZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

 

T E K S T    J E D N O L I T Y

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

„Wołczyński Ośrodek Kultury zwany dalej Ośrodkiem jest samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność w zakresie upowszechniania kultury.”

§ 2

„Ośrodek Kultury, o którym mowa w § 1 działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami),

3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami),

4. postanowień niniejszego statutu.”

 

§ 3

 1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Wołczyn.
 2. Terenem działania Ośrodka jest miasto i gmina Wołczyn.
 3. Ośrodek może również działać na terenie kraju, a także poza jego granicami.

§ 4

W skład Wołczyńskiego Ośrodka Kultury wchodzą:

1. Dom Kultury

2. Kino „Syrena”

3. Świetlice gminne

 

§ 5

Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

 

ROZDZIAŁ II

CEL I ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA 

 

§ 6

Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne i artystyczne społeczności miasta i gminy Wołczyn, edukacji oraz wychowania, upowszechniania i promocji kultury lokalnej w kraju i zagranicą.

 

§ 7

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

1. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej różnorodnych kulturowej.

2. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowywania przez sztukę.

3. Prowadzenie zespołów działalności artystycznej i innej, związanej z upowszechnianiem kultury.

4. Stworzenie warunków dla ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów.

5. Organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych.

6. Działalność instruktażowo – metodyczna.

7. Prowadzenie biblioteki instruktażowo – metodycznej.

8. Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej.

9. Koordynacja działalności na terenie miasta i gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych, promocja i organizacja wolontariatu.

10. Organizowanie różnorodnych form współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, kołami i klubami.

11. Organizowanie różnorodnych form wychowania, pomocy rodzinie, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

12. Prowadzenie współpracy kulturalnej z innymi ośrodkami upowszechniania kultury w kraju i zagranicą zwłaszcza z miastami i gminami partnerskimi.”

 

 

                                                                                                 ROZDZIAŁ III

 

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE 

 

§ 8 

1. Wołczyński Ośrodek Kultury zarządzany jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Wołczyna.

2. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin nadany przez Dyrektora po uzyskaniu pozytywnej opinii Burmistrza.

3. Dla usprawnienia pracy Ośrodka dyrektor może powołać zastępcę dyrektora, o ile  przewidują to postanowienia regulaminu organizacyjnego.

 

§ 9

Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

1. Ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej, finansowej i administracyjnej Ośrodka.

2. Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz.

3. Udzielanie wszelkich informacji z realizacji statutowych zadań Burmistrzowi.

 

 

 

 ROZDZIAŁ IV

 

 GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 10

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o której mowa w §2.

 1. Działalność Ośrodka jest finansowana z dotacji organizatora, dochodów własnych, ze środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł.

2. Ośrodek może pozyskiwać dochody z:

- Prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów, prowadzenia pracowni oraz innych źródeł.

- Sprzedaży własnych wydawnictw.

- Organizacji imprez zleconych przez inne instytucje i zakłady.

- Wypożyczania sprzętu akustycznego.

- Wynajmu sal widowiskowych i konferencyjnych.

- Prowadzenia hoteliku w siedzibie i oddziałach.

- Dzierżawy własnych pomieszczeń.

- Koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów.

- Prowadzenie impresariatu artystycznego.

- Sprzedaży biletów na imprezy własne.

- Promocja firm na imprezach organizowanych przez Ośrodek.

- Usługi reklamowe.

- Z innych usług związanych z działalnością statutową.

  

 

 

ROZDZIAŁ V

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 11

W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudnieni specjaliści z innych dziedzin związanych z działalnością Ośrodka Kultury.

 

§ 12

Wynagrodzenie pracowników określa wewnętrzny regulamin wynagradzania.

 

§ 13

Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 

 

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 14

 1. Połączenie, podziału, likwidacji Ośrodka może dokonać organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
 2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

----------------------------------------------------

Uchwała Nr XXIX/240/2004

Rady Miejskie w Wołczynie

z dnia 28 grudnia 2004r.

 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/186/2001 Rady Miejskiej w Wołczynie    

                            z dnia 26 lutego 2001r. w sprawie uchwalenia statutu

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Wołczynie.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z 2002r. Dz. U. Nr 41 poz.364, z 2003r. Dz.U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. Nr 96 poz. 874; Dz. U. Nr 213 poz. 2081, z 2004 r. Dz. U. Nr 11 poz. 96)

 

 

Rada Miejska

 

uchwala:

 

 

§ 1

Instytucja kultury pod nazwą „Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sztuki w Wołczynie” otrzymuje nazwę „Wołczyński Ośrodek Kultury”.

 

§  2

Dokonać następujących zmian w załączniku do Uchwały Nr XXVIII/186/2001 z dnia 26 lutego 2001r.:

 

1.    § 1 otrzymuje brzmienie „Wołczyński Ośrodek Kultury zwany dalej Ośrodkiem jest   

       samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność w zakresie upowszechniania kultury.”

 

2.    § 2 otrzymuje brzmienie:

  „Ośrodek Kultury, o którym mowa w § 1 działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.,

      nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

  2. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności   

       kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami),

3.      Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003

           r., nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami),

4.   postanowień niniejszego statutu.”

 

3.    § 4 otrzymuje brzmienie:

„W skład Wołczyńskiego Ośrodka Kultury wchodzą:

1.    Dom Kultury

2.    Kino „Syrena”

3.    Świetlice gminne”

 

4.    § 6 otrzymuje brzmienie:

„Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne i artystyczne społeczności miasta i gminy Wołczyn, edukacji oraz wychowania, upowszechniania i promocji kultury lokalnej w kraju i zagranicą.”

5.    § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

1.    Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej różnorodnych kulturowej.

2.    Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowywania przez sztukę.

3.    Prowadzenie zespołów działalności artystycznej i innej, związanej z upowszechnianiem kultury.

4.    Stworzenie warunków dla ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów.

5.    Organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych.

6.    Działalność instruktażowo – metodyczna.

7.    Prowadzenie biblioteki instruktażowo – metodycznej.

8.    Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej.

9.    Koordynacja działalności na terenie miasta i gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych, promocja i organizacja wolontariatu.

10.Organizowanie różnorodnych form współpracy z organizacjami pozarządowymi,

     stowarzyszeniami, fundacjami, kołami i klubami.

11.Organizowanie różnorodnych form wychowania, pomocy rodzinie, w tym rodzinom i osobom w

      trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

12.Prowadzenie współpracy kulturalnej z innymi ośrodkami upowszechniania kultury w kraju
     i zagranicą zwłaszcza z miastami i gminami partnerskimi.”

 

6.    § 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„1 .Wołczyński Ośrodek Kultury zarządzany jest przez dyrektora, którego powołuje

i odwołuje Burmistrz Wołczyna.

2.    Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin nadany przez Dyrektora po

uzyskaniu pozytywnej opinii Burmistrza.

3.    Dla usprawnienia pracy Ośrodka dyrektor może powołać zastępcę dyrektora, o ile  przewidują to postanowienia regulaminu organizacyjnego.”

 

 

7.    Skreśla się § 12 Statutu, stanowiący załącznik uchwały z dnia 26 lutego 2001 r., a § 13-15 otrzymują oznaczenie § 12-14.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

Uchwała Nr XXVIII/186/2001

Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 lutego 2001r.

w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Wołczynie.

 

 Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 110, poz.721 z poźn. zm.)

 

RADA MIEJSKA

uchwala:

 

§ 1

 Uchwala się Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Wołczynie w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

 Traci moc uchwała Nr XXIV/149/93 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 lutego 1993r. oraz uchwała Nr XX/177.96 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 października 1996r.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz:

 mgr Zdzisław Wesoły

Przewodniczący Rady Miejskiej:

inż. Jerzy Lech

  

STATUT

MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SZTUKI

W WOŁCZYNIE

  

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sztuki zwany dalej Ośrodkiem jest samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność w zakresie upowszechniania kultury.

 

§ 2

Ośrodek Kultury, o którym mowa w §1 działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (Dz.U. z 1996r. nr 13 poz. 74, ze zmianami).
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. nr 110 poz. 721 z 1997 roku ).
 3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155 poz. 1014 ze zmianami)
 4. postanowień niniejszego statutu.

 

§ 3 

 1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Wołczyn.
 2. Terenem działania Ośrodka jest miasto i gmina Wołczyn.
 3. Ośrodek może również działać na terenie kraju, a także poza jego granicami.

 

§ 4 

W skład Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Wołczynie wchodzą:

 1. Dom Kultury
 2. Kino „Syrena”
 3. Świetlice gminne

 

§ 5 

Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

 

  

ROZDZIAŁ II

CEL I ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA 

§ 6

Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne i artystyczne społeczności miasta i gminy Wołczyn, oraz edukacji, upowszechniania i promocji kultury lokalnej w kraju i zagranicą.

 

§ 7 

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

 1. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowywania przez sztukę.
 2. Prowadzenie zespołów działalności artystycznej i innej, związanej z upowszechnianiem kultury.
 3. Stworzenie warunków dla ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów.
 4. Organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych rozrywkowych i turystycznych.
 5. Działalność instruktażowo – metodyczna.
 6. Prowadzenie biblioteki instruktażowo – metodycznej.
 7. Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej.
 8. Koordynacja działalności na terenie miasta i gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych.
 9. Prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą zwłaszcza z miastami i gminami partnerskimi.
 10.  Niezależnie od prowadzenia działalności określonej wyżej, Ośrodek zarządza obiektami świetlic położonych na terenie gminy Wołczyn oraz określa w porozumieniu z Burmistrzem ich przeznaczenia, a także sposób wykorzystania.

 

  

ROZDZIAŁ III

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE 

 

§ 8

 1. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sztuki zarządzany jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Wołczyna.
 2. Dyrektor jest pracodawcą w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku.
 3. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza.

 

§ 9

Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

 1. Ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej, finansowej i administracyjnej Ośrodka.
 2. Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz.
 3. Udzielanie wszelkich informacji z realizacji statutowych zadań Burmistrzowi.

§ 10

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o której mowa w §2
 2. Działalność Ośrodka jest finansowana z dotacji organizatora, dochodów własnych, ze środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł.
 3. Ośrodek może pozyskiwać dochody z:

-         Prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów, prowadzenia pracowni oraz innych źródeł.

-         Sprzedaży własnych wydawnictw.

-         Organizacji imprez zleconych przez inne instytucje i zakłady.

-         Wypożyczania sprzętu akustycznego.

-         Wynajmu sal widowiskowych i konferencyjnych.

-         Prowadzenia hoteliku w siedzibie i oddziałach

-         Dzierżawy własnych pomieszczeń.

-         Koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów.

-         Prowadzenie impresariatu artystycznego.

-         Sprzedaży biletów na imprezy własne.

-         Promocja firm na imprezach organizowanych przez Ośrodek.

-         Usługi reklamowe.

-         Z innych usług związanych z działalnością statutową.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11

W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudnieni specjaliści z innych dziedzin związanych z działalnością Ośrodka Kultury.

 

§ 12 

Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk.

 

§ 13

Wynagrodzenie pracowników określa wewnętrzny regulamin wynagradzania.

 

§ 14

Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 15

 1. Połączenie, podziału, likwidacji Ośrodka może dokonać organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
 2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

Informacja wytworzona przez Rafał Neugebauer dnia 30.12.2004
Opublikowana przez Rafał Neugebauer dnia 30.12.2004. Odsłon 1474, Wersja 6drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony