Statut

(Statut - wersja do druku )

 

Uchwała Nr XXVIII/186/2001

 

Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 lutego 2001r.

 

w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sztuki

 

w Wołczynie.

 

 

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art.13 ust.1 ustawy

z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 110, poz.721 z poźn. zm.)

 

 

RADA MIEJSKA

uchwala:

 

§ 1

 

Uchwala się Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Wołczynie w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Traci moc uchwała Nr XXIV/149/93 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 lutego 1993r. oraz uchwała Nr XX/177.96 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 października 1996r.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz:

 

mgr Zdzisław Wesoły

Przewodniczący Rady Miejskiej:

 

inż. Jerzy Lech

 

 

 

 

  

STATUT

MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SZTUKI

W WOŁCZYNIE

  

  

 

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sztuki zwany dalej Ośrodkiem jest samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność w zakresie upowszechniania kultury.

 

§ 2

 

Ośrodek Kultury, o którym mowa w §1 działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (Dz.U. z 1996r. nr 13 poz. 74, ze zmianami).
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. nr 110 poz. 721 z 1997 roku ).
 3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155 poz. 1014 ze zmianami)
 4. postanowień niniejszego statutu.

 

§ 3

 

 1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Wołczyn.
 2. Terenem działania Ośrodka jest miasto i gmina Wołczyn.
 3. Ośrodek może również działać na terenie kraju, a także poza jego granicami.

 

§ 4

 

W skład Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Wołczynie wchodzą:

 1. Dom Kultury
 2. Kino „Syrena”
 3. Świetlice gminne

 

§ 5

 

Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

 

  

 

ROZDZIAŁ II

 

CEL I ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA

 

§ 6

 

Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne i artystyczne społeczności miasta i gminy Wołczyn, oraz edukacji, upowszechniania i promocji kultury lokalnej w kraju i zagranicą.

 

§ 7

 

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

 1. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowywania przez sztukę.
 2. Prowadzenie zespołów działalności artystycznej i innej, związanej z upowszechnianiem kultury.
 3. Stworzenie warunków dla ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów.
 4. Organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych rozrywkowych i turystycznych.
 5. Działalność instruktażowo – metodyczna.
 6. Prowadzenie biblioteki instruktażowo – metodycznej.
 7. Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej.
 8. Koordynacja działalności na terenie miasta i gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych.
 9. Prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą zwłaszcza z miastami i gminami partnerskimi.
 10.  Niezależnie od prowadzenia działalności określonej wyżej, Ośrodek zarządza obiektami świetlic położonych na terenie gminy Wołczyn oraz określa w porozumieniu z Burmistrzem ich przeznaczenia, a także sposób wykorzystania.

 

  

ROZDZIAŁ III

 

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE

 

 

§ 8

 

 1. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sztuki zarządzany jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Wołczyna.
 2. Dyrektor jest pracodawcą w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku.
 3. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza.

 

§ 9

 

Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

 

 1. Ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej, finansowej i administracyjnej Ośrodka.
 2. Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz.
 3. Udzielanie wszelkich informacji z realizacji statutowych zadań Burmistrzowi.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 10

 

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o której mowa w §2
 2. Działalność Ośrodka jest finansowana z dotacji organizatora, dochodów własnych, ze środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł.
 3. Ośrodek może pozyskiwać dochody z:

-         Prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów, prowadzenia pracowni oraz innych źródeł.

-         Sprzedaży własnych wydawnictw.

-         Organizacji imprez zleconych przez inne instytucje i zakłady.

-         Wypożyczania sprzętu akustycznego.

-         Wynajmu sal widowiskowych i konferencyjnych.

-         Prowadzenia hoteliku w siedzibie i oddziałach

-         Dzierżawy własnych pomieszczeń.

-         Koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów.

-         Prowadzenie impresariatu artystycznego.

-         Sprzedaży biletów na imprezy własne.

-         Promocja firm na imprezach organizowanych przez Ośrodek.

-         Usługi reklamowe.

-         Z innych usług związanych z działalnością statutową.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 11

 

W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudnieni specjaliści z innych dziedzin związanych z działalnością Ośrodka Kultury.

 

 

§ 12

 

Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk.

 

§ 13

 

Wynagrodzenie pracowników określa wewnętrzny regulamin wynagradzania.

 

§ 14

 

Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 15

 

 1. Połączenie, podziału, likwidacji Ośrodka może dokonać organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
 2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

Informacja wytworzona przez Rafał Neugebauer dnia 10.09.2003
Opublikowana przez Rafał Neugebauer dnia 10.09.2003. Odsłon 1471, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony