Majątek Spółki

 

      

 

       MAJĄTEK SPÓŁKI

 

Aktywa Spółki na 31.12.2021 wynoszą  1.182.529,98PLN w tym:

 

I.Rzeczowe aktywa trwałe                                                     -        416.000,64PLN 

1.Środki trwałe                                                                     -       403.733,32PLN

a)   grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)     -         49.492,61PLN

b)   budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej           -         34.346,97PLN

c)   urządzenia techniczne i maszyny                                      -        101.572,38PLN

d)   środki transportu                                                            -         218.321,36PLN

2.Środki trwałe w budowie                                                     -           12.267,32PLN 

                                                                        

Informacja wytworzona przez Grażyna Płotycia dnia 23.08.2022 13:17
Opublikowana przez Grażyna Płotycia dnia 23.08.2022 13:17. Odsłon 5995, Wersja 25