Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie (wygasły...)

Pomocy Społecznej w Wołczynie, ul. Karola Miarki 12, 46 - 250 Wołczyn, tel/fax 077 418 89 80

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie

 

         1 kwietnia 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie jako pierwszy w województwie opolskim podpisał aneks do umowy ramowej Projektu systemowego pt. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

         Aneksowana umowa zawarta została pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu a Gminą Wołczyn w imieniu, której działa Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie reprezentowanym przez Panią Agnieszkę Wilczek - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie na podstawie pełnomocnictwa.

         Wartość projektu w 2009 roku wynosi 221 280,00 zł w tym wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego 198 045,60 zł a wkład własny to 23 234,40 zł.

         Celem ogólnym projektu jest zwiększenie motywacji beneficjentów do działania mającego na celu przywrócenie ich na rynek pracy, zwiększenie zdolności komunikacyjnych oraz kwalifikacji zawodowych pozwalających na powtórne wejście na rynek pracy. Uczestnikami projektu są kobiety w wieku aktywności zawodowej, będące klientkami Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie, które nie są obecnie na rynku pracy a ich obecność w życiu społecznym jest niewystarczająca.

            W ramach projektu realizowane będą działania z zakresu aktywizacji edukacyjnej m.in. Kurs obsługi kas fiskalnych, Kurs obsługi komputera,  aktywizacji społecznej m.in. Skuteczna pomoc dzieciom w nauce, Kreatywne prowadzenie zajęć w świetlicy, Stylizacja sylwetki i kreowanie własnego wizerunku oraz aktywizacji zdrowotnej m.in. badania profilaktyczne. Uczestnicy projektu zostaną również objęci wsparciem w postaci konsultacji z psychologiem, doradcą zawodowym i radcą prawnym. Osobom objętym wsparciem zapewniony zostanie dojazd na szkolenia a także wyżywienie w trakcie ich trwania. Uczestnicy projektu otrzymają ponadto wsparcie w postaci zasiłków celowych.

            W ramach projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołczynie zatrudniony został na umowę o pracę koordynator projektu, który odpowiedzialny jest za nadzór nad formalną częścią realizacji projektu. Ponadto zatrudniony jest nadal pracownik socjalny, który odpowiedzialny jest za część kontraktów socjalnych podpisanych w ramach projektu. Poza tym w realizację projektu zaangażowani są wszyscy pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 10.04.2009
Opublikowana przez Agnieszka Wilczek dnia 12.07.2018. Wygasa 31.12.2020. Odsłon 4450
Wersja : 1 2 
Początek strony