Udostępnienie danych os.

Udostępnianie danych osobowychMiejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Wołczynie
Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych
ul. Dworcowa 1
46-250 Wołczyn
pok. nr 16 (parter Urzędu)
Tel. 77 4188 446 wew. 225
e-mail: meldunki@wolczyn.pl

Wymagane dokumenty:

 • wniosek - dostępny w pok. nr 16 lub do pobrania na dole strony
 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
 • dowód dokonania opłaty od osób, jednostek organizacyjnych i podmiotów mających obowiązek uiszczenia tej opłaty
 • dokumenty potwierdzające interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów (okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnym, np. zobowiązanie sądu do przedstawienia adresu i dołączenie jego kserokopii do podania)

 

Sposób załatwienia sprawy:

odpowiedź na wniosek należy odebrać osobiście w pok. nr 16 lub może zostać doręczona za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy)

 

Opłaty:

 • 31 zł opłaty za dane jednostkowe, tj. informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem w formie wpłaty do kasy Urzędu Miejskiego w Wołczynie lub na konto Urzędu Miejskiego w Wołczynie 
 • bez opłat - osoby, jednostki organizacyjne i podmioty zwolnione z opłaty na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

 

 

Czas załatwienia sprawy:
7 dni od daty złożenia wniosku, natomiast w przypadku decyzji odmownej - miesiąc

 

 

Inne informacje:

 • jeżeli wnioskodawca nie wykaże interesu prawnego - dane osobowe udostępniane są tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody osób, których dotyczy wniosek
 • w ramach tej procedury można uzyskać potwierdzenie o braku osób zameldowanych w lokalu oraz o imionach i nazwiskach osób wspólnie zameldowanych

 

Tryb odwoławczy:

w przypadku odmowy udostępnienia danych osobowych przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Burmistrza Wołczyna w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji odmownej

 

Podstawa prawna:

 • art. 44g-h ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.993 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.11.2008r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz.U. z 2008r. Nr 207, poz. 1298)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19.11.2008r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U. z 2008r. Nr 214, poz.1353 z późn.zm.)

 

Wniosek o udostępnienie danych osobowych.

 

Informacja wytworzona przez Anna Szymczyszyn dnia 15.02.2013
Opublikowana przez Andrzej Maliński dnia 21.02.2013. Odsłon 4597, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony