Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

I   N   F   O   R   M   A   C   J   A

 

 

Dotycząca Przedsiębiorców starających się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku
o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

 

I. Wniosek o wydanie zezwolenia winien zawierać:

 

1.

Oznaczenie rodzaju zezwolenia.

2.

Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adresy zamieszkania.

3.

Numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej.

4.

Przedmioty działalności gospodarczej.

5.

Adresy punktu sprzedaży.

 

 

II. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 

1.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.

2.

Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

3.

Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

4.

Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

 

 

Wzory formularzy do pobrania

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

*.rtf                          *.pdf

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez Kazimierz Kostera dnia 30.03.2004
Opublikowana przez Kazimierz Kostera dnia 30.03.2004. Odsłon 7923, Wersja 6drukuj
Wersja : lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony