REKRUTACJA DO SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Wołczyn, 05 lutego 2018 r.

 

Na podstawie art. 154 ust. 3 w związku z art. 131 oraz art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dziennik Ustaw z 11 stycznia 2017 roku, poz. 59, ze zm.)

 

 

BURMISTRZ WOŁCZYNA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI:

 

1. Do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy.

 

2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria wskazane w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe.

Kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania danego kryterium zamieszczono w tabeli nr 1.

 

Tabela nr 1. Kryteria ustawowe.

 

Lp

 

Nazwa kryterium

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Liczba punktów dla danego kryterium

1

2

3

4

1

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 

Zgodnie z art. 131 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe kryteria wymienione w punktach 1 – 7 tabeli nr 1 mają jednakową wartość.

2

Niepełnosprawność kandydata

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2046, ze zm.)

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2046, ze zm.)

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2046, ze zm.)

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodziennego orzekający rozwód lub separację, lub: akt zgonu i oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewycho-wywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objecie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 575, ze zm.)

 

 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub gdy po zakończeniu tego etapu przedszkole lub oddział przedszkolny dysponują wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę kryteria określone przez Radę Miejską w Wołczynie w uchwale nr XL/253/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn, wymienione w tabeli nr 2.

 

Tabela nr 2. Kryteria ustalone przez Radę Miejską w Wołczynie.

 

Lp

 

Nazwa kryterium

Liczba punktów dla danego kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1

Gmina ma zapewnić kandydatowi możliwość spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

 

10

Spełnianie kryterium wynika

z prawidłowo wypełnionego wniosku

2

Zatrudnienie lub nauka w szkole/studia w trybie stacjonarnym obojga rodziców, opiekunów prawnych albo osoby samotnie wychowującej dziecko, lub prowadzenie działalności gospodarczej albo gospodarstwa rolnego przez te osoby

 

6

Zaświadczenie wystawione przez pracodawców/ę lub szkołę/uczelnię

z informacją o trybie nauki - studiów, wydruk z urzędowej ewidencji lub rejestru, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, oświadczenia osób złożone pod rygorem odpowie-dzialności za fałszywe zeznanania

3

Zatrudnienie lub nauka w szkole/studia w trybie stacjonarnym jednego z rodziców albo opiekunów prawnych,

lub prowadzenie działalności gospodarczej albo gospodarstwa rolnego przez te osoby

 

3

Zaświadczenie wystawione przez pracodawcę lub szkołę/uczelnię

z informacją o trybie nauki - studiów, wydruk z urzędowej ewidencji lub rejestru, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, oświadczenie osoby złożone pod rygorem odpowie-dzialności za fałszywe zeznanania

4

Rodzeństwo kandydata w kolej-nym roku szkolnym zamierza kontynuować wychowanie przed-szkolne w danym przedszkolu/

oddziale przedszkolnym

 

1

Kopia/kserokopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

4. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Wołczyn mogą być przyjęci do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez gminę Wołczyn, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z wyżej określonymi zasadami gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu lub danym oddziale przedszkolnym.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza terenem gminy Wołczyn, niż liczba wolnych miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne z zastosowaniem zasad opisanych w punkcie 2 i 3.

 

5. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn zostały określone w zarządzeniu nr 532/2018 Burmistrza Wołczyna z dnia 02lutego 2018 roku w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych a także terminów składania dokumentów w tych postępowaniach.

Tabela nr 3. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wołczyn

 

 

Lp

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 26 lutego

2018 r. (Pn)

do 12 marca 2018 r. (Pn)

od 30 kwietnia

2018 r. (Pn)

do 07 maja

2018 r. (Pn)

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 marca 2018 r. (Wt)

do 19 marca 2018 r. (Pn)

od 09 maja 2018 r. (Śr)

do 14 maja 2018 r. (Pn)

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kadydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych

21 marca 2018 r.

(Śr)

16 maja 2018 r. (Śr)

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w postaci pisemnego oświadczenia

od 22 marca 2018 r. (Czw)

do 27 marca 2018 r. (Wt)

od 17 maja 2018 r. (Czw)

do 21 maja 2018 r. (Pn)

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

29 marca 2018 r.

(Czw)

22 maja 2018 r.

(Wt)

6

Rozpoczęcie procedury odwoławczej poprzez złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

do 05 kwietnia

2018 r.

(Czw)

do 29 maja

2018 r. (Wt)

 

6. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn zostały określone w zarządzeniu nr 532/2018 Burmistrza Wołczyna z dnia 02lutego 2018 roku w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych a także terminów składania dokumentów w tych postępowaniach.

Tabela nr 4. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn

Lp

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły

(dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły jest przyjmowane z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców)

od 19 lutego

2018 r. (Pn)

do 26 lutego 2018 r. (Pn)

od 26 kwietnia

2018 r. (Czw)

do 27 kwietnia

2018 r. (Pt)

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 27 lutego

2018 r. (Wt)

do 12 marca 2018 r. (Pn)

od 30 kwietnia

2018 r. (Pn)

do 07 maja

2018 r. (Pn)

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 marca 2018 r. (Wt)

do 19 marca 2018 r. (Pn)

od 09 maja 2018 r. (Śr)

do 14 maja 2018 r. (Pn)

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kadydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych

21 marca 2018 r.

(Śr)

16 maja 2018 r. (Śr)

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, w postaci pisemnego oświadczenia

od 22 marca 2018 r. (Czw)

do 27 marca 2018 r. (Wt)

od 17 maja 2018 r. (Czw)

do 21 maja 2018 r. (Pn)

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

29 marca 2018 r.

(Czw)

22 maja 2018 r.

(Wt)

7

Rozpoczęcie procedury odwoławczej poprzez złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

do 05 kwietnia

2018 r.

(Czw)

do 29 maja

2018 r. (Wt)

 

7. W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym stosuje się następujące zasady:

1) dziecko zamieszkałe w obwodzie danej szkoły jest przyjmowane do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych),

2) w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a nastepnie kryteria gminne (drugi etap),

3) spełnianie kryteriów należy potwierdzić poprzez dołączenie do wniosku odpowiednich dokumentów,

4) w przypadku nieprzedłożenia określonych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów a także w razie braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia danego kryterium,

5) wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 punkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe),

6) Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba ta wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 punkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe),

7) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego - zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego - odpisu lub wyciągu z dokumentu (art. 150 ust. 3 – 5 ustawy – Prawo oświatowe),

8) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 Kodeksu cywilnego),

9) oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim następującej klauzuli:

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

 

 

                                                                                                   Burmistrz Wołczyna
                                                                                                   mgr Jan Leszek Wiącek
powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 19.02.2018
Opublikowana przez Tadeusz Olejnik dnia 19.02.2018. Wygasa 31.05.2018. Odsłon 63504
Początek strony