REKRUTACJA DO PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rekrutacja do placówek wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

 

Szanowni Rodzice!

Nabór do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn będzie prowadzony poprzez składanie wniosków w formie papierowej w wybranej placówce wychowania przedszkolnego.

 

P o d s t a w a p r a w n a

Zasady przyjęć do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn  zostały przygotowane w oparciu o zapisy określone w:

1. ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.),

2. uchwale Nr XXXII/201/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn,

3. zarządzeniu Nr 217/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku ustalony został harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn.

 

I n f o r m a c j e o g ó l n e

  • Postępowanie rekrutacyjne do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w jednostkach prowadzących wychowanie przedszkolne.

  • Dzieci przyjmuje się do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

  • Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno– pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

  • Dzieci urodzone w 2018 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

  • Do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie gminy Wołczyn na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego złożonego przez rodzica/ opiekuna prawnego w danej placówce wychowania przedszkolnego, w terminie od 24 lutego 2020r. do 6 marca 2020r.

 

Z a s a d y p r z y j ę ć

1. Do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przyjmowane są:

  • Dzieci w wieku od 3 do 5 lat (urodzone w latach 2017-2015),

  • Dzieci 6 letnie (urodzone w 2014r.) objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym,

2. Do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przyjmuje się, na wolne miejsca- dzieci zamieszkałe na terenie gminy Wołczyn.

3. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy Wołczyn mogą być przyjęci do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina Wołczyn będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych placówek przedszkolnych.

Wnioski dostępne są do pobrania w placówkach przedszkolnych.

Na wyniki rekrutacji nie ma wpływu kolejność zgłoszeń.

P o s t ę p o w a n i e r e k r u t a c y j n e

1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danego przedszkola lub szkoły podstawowej prowadzącej oddziały przedszkolne.

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych.

3. We wniosku należy wskazać przedszkola uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanego (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanego (trzecie miejsce).

4. Do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, niezbędne do potwierdzenia każdego kryterium, wskazanego przez rodzica w tym wniosku. Brak dokumentów potwierdzającychdane kryterium - eliminuje przyznanie punktów za to kryterium przez komisję rekrutacyjną, ale nie wyklucza rozpatrzenia wniosku przez komisję rekrutacyjną.

5. W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego jest większa niż liczba wolnych miejsc, postępowanie rekrutacyjne jest realizowane w dwóch etapach, z uwzględnieniem kryteriów ustawowych i samorządowych.

 

I. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria (tzw. ustawowe), wynikające z art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe tj.:

 

Lp

 

Nazwa kryterium

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Liczba punktów dla danego kryterium

1

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 131 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe kryteria wymienione w punktach 1 – 7 tabeli nr 1 mają jednakową wartość.

2

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1172, ze zm.)

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1172, ze zm)

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1172, ze zm)

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub: akt zgonu i oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objecie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1111, ze zm.)

 

II. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnegobrane będą pod uwagę tzw. kryteria samorządowe określone w uchwale Nr XXXII/201/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn tj.:

Lp

 

Nazwa kryterium

Liczba punktów dla danego kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1

Gmina ma zapewnić kandydatowi możliwość spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

 

10

Spełnianie kryterium wynika

z prawidłowo wypełnionego wniosku

2

Zatrudnienie lub nauka w szkole/studia w trybie stacjonarnym obojga rodziców, opiekunów prawnych albo osoby samotnie wychowującej dziecko, lub prowadzenie działalności gospodarczej albo gospodarstwa rolnego przez te osoby

 

6

Zaświadczenie wystawione przez pracodawców/ę lub szkołę/uczelnię

z informacją o trybie nauki - studiów, wydruk z urzędowej ewidencji lub rejestru, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, oświadczenia osób złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania

3

Zatrudnienie lub nauka w szkole/studia w trybie stacjonarnym jednego z rodziców albo opiekunów prawnych,

lub prowadzenie działalności gospodarczej albo gospodarstwa rolnego przez te osoby

 

3

Zaświadczenie wystawione przez pracodawcę lub szkołę/uczelnię

z informacją o trybie nauki - studiów, wydruk z urzędowej ewidencji lub rejestru, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, oświadczenie osoby złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania

4

Rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym zamierza kontynuować wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu/

oddziale przedszkolnym

 

1

Kopia/kserokopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

T e r m i n y p o s t ę p o w a n i a r e k r u t a c y j n e g o .

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Wołczyn jest organem prowadzącym, jest przeprowadzane w terminach określonych w Zarządzeniu Burmistrza Wołczyna nr 217/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn, a także terminów składania dokumentów w tych postępowaniach, zgodnie z poniższą tabelą:

 

Lp

Czynności rekrutacyjne

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym (jeżeli dane przedszkole lub oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami)

1

Przyjmowanie deklaracji od rodziców dziecka już uczęszczającego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej - o woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2020/2021

od 03.02.2020 r.

do 19.02.2020 r.

nie dotyczy

2

Ustalenie liczby wolnych miejsc w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej

20.02.2020 r.

nie dotyczy

3

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wolnych miejscach w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej oraz obowiązujących kryteriach naboru

do 21.02.2020 r.

do 18.05.2020 r.

4

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 24 lutego 2020 r.

do 06 marca 2020 r.

od 19 maja 2020 r.

do 22 maja 2020 r.

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe*

od 09 marca 2020 r.

do 13 marca 2020 r.

od 25 maja 2020 r.

do 26 maja 2020 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 16 marca 2020 r.

do 27 maja 2020 r.

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, w postaci pisemnego oświadczenia

od 17 marca 2020 r.

do 20 marca 2020 r.

od 28 maja 2020 r.

do 29 maja 2020 r.

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

23 marca 2020 r.

01 czerwca 2020 r.

9

Rodzic (opiekun prawny) kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

powrót...

Brak załączników
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 29.01.2020
Opublikowana przez Kazimierz Kostera dnia 03.02.2020. Wygasa 31.08.2020. Odsłon 31604
Początek strony