OBWIESZCZENIE informujące o zebraniu materiału dowodowego

Wołczyn, dnia 13.02.2020 r.

RI.6220.11.17.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

informujące o zebraniu materiału dowodowego

 

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późn. zmianami)

 

zawiadamiam strony postępowania

o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Zmiana sposobu użytkowania trzech budynków inwentarskich dla potrzeb chowu brojlerów w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 25/55 obręb Brzezinki”polegającego na zmianie sposobu użytkowania 3 budynków inwentarskich (służących dotychczas do hodowli bydła mlecznego, buhajów i jałówek) na kurniki, w których prowadzony będzie chów brojlerów kurzych, w systemie ściółkowym w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, na terenie działki nr 25/55 obręb Brzezinki, gmina Wołczyn.

 

Informuje o możliwości zapoznania się z materiałami sprawy oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Wołczynie (pok. nr 29), w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30, w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
  2. Tablica ogłoszeń w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Wołczynie.

 

 

 

Do wiadomości:

1. Wnioskodawca.

2. UM a/a.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 25.02.2020
Opublikowana przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2020. Wygasa 31.03.2020. Odsłon 31604
Początek strony